Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες : Επιστημονική Υπηρεσία

Β Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών

Προϊστάμενος Δ/νσης: Αστέριος Πλιάκος, Καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τηλ.: 210 3735312, 210 3735058, φαξ: 210 3735077
e-mail: meletonb@parliament.gr

Η Δεύτερη Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

Α) Δεύτερο Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Νομοσχεδίων και Προτάσεων Νόμων
Προϊστάμενος: 
 
Αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:
α) Η επιστημονική επεξεργασία νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων που ανήκουν στην Ολομέλεια της Βουλής, στις Διαρκείς Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και στο Τμήμα Διακοπής των εργασιών της Βουλής, σύμφωνα με τα άρθρα 162 παρ. 3 εδ. α' και 92 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό).
β) Η επιστημονική επεξεργασία νομοσχεδίων που αφορούν στην κύρωση διεθνών συνθηκών ή πρωτοκόλλων, εφόσον ο σχετικός κυρωτικός νόμος περιέχει ρυθμίσεις πέραν του κειμένου της κυρούμενης συνθήκης ή πρωτοκόλλου.

Β) Τμήμα Ευρωπαϊκών Μελετών
Προϊστάμενος: Ανδρέας Κούνδουρος, Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής.
Τηλ.: 210 3673392, φαξ: 210 3673139,

Αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:
α) Η παρακολούθηση των εργασιών των διασκέψεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρωπαϊκών οργανισμών και συνεδρίων που διοργανώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων προς ενημέρωση της Βουλής, που κατατίθενται στο Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, το οποίο τις αξιολογεί και υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής.
β) Η παροχή, με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, της αναγκαίας επιστημονικής συνδρομής προς τους Βου­λευτές, τις Επιτροπές της Βουλής και τις αντιπροσωπείες της Βουλής σε κοινοβούλια ευρωπαϊκών χωρών και ευ­ρωπαϊκά όργανα και επιτροπές, με έγκριση δε του Προέ­δρου της Βουλής, και στους εκπροσώπους της χώρας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
γ) Η εν γένει επιστημονική υποστήριξη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και των Διαρκών Επιτροπών της Βουλής, ιδίως δε η παρακολούθηση του νομοθετικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διατύπω­ση γνώμης επί των προσχεδίων των πράξεων κανονιστι­κού περιεχομένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 41Β του Κανονισμού της Βουλής.

Γ) Τμήμα Διεθνών και Αμυντικών Μελετών
Προϊστάμενος: Δημήτρης Κανελλόπουλος, Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής.
Τηλ: 210 3673393, φαξ: 210 3673139,

Αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:
α) Η παρακολούθηση των εργασιών διεθνών οργανισμών, διεθνών κοινοβουλευτικών διασκέψεων και κοινοβουλίων χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η σύνταξη σχε­τικών εκθέσεων προς ενημέρωση της Βουλής, που κατατί­θενται στο Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, το οποίο τις αξιολογεί και υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής.
β) Η παροχή, με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, της αναγκαίας επιστημονικής συνδρομής προς τους Βου­λευτές και τις αντιπροσωπείες της Βουλής στους διεθνείς οργανισμούς, τις διεθνείς επιστημονικές διασκέψεις και κοινοβούλια χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ) Η παρακολούθηση, έρευνα και μελέτη θεμάτων διε­θνούς πολιτικής που ενδιαφέρουν την εξωτερική πολιτική και την αμυντική στρατηγική της χώρας και η συνεργασία για τον σκοπό αυτό με τα αρμόδια υπουργεία και υπηρε­σίες, η παρακολούθηση του διεθνούς τύπου και της σχε­τικής βιβλιογραφίας, καθώς και η παροχή της αναγκαίας επιστημονικής συνδρομής στη Διαρκή Επιτροπή Εξωτε­ρικών Υποθέσεων και Άμυνας της Βουλής, στη Γενική Δι­εύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας και στις αντιπροσωπείες του Σώματος σε διεθνείς οργανισμούς, διασκέψεις και ξένα κοινοβούλια, και η υποβολή σχετικών μελετών και εκθέ­σεων στον Πρόεδρο της Βουλής.

Τμήμα Γραμματείας των Διευθύνσεων Επιστημονικών Μελετών της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, που εξυπηρετεί αμφότερες τις Διευ­θύνσεις Επιστημονικών Μελετών.
Προϊσταμένη: Παναγιώτα Κωτσοπούλου 
Τηλ: 210 3735064, 210 3735063, φαξ: 210 3735077
e-mail: kotsopoulou@parliament.gr
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ