Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες : Επιστημονική Υπηρεσία

Επιστημονικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου: Κώστας Μαυριάς, Ομότιμος  Καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής είναι δεκαμελές, υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της Βουλής, και συγκροτείται από έναν καθηγητή πανεπιστημίου με ειδίκευση στο συνταγματικό και εμπειρία στο κοινοβουλευτικό δίκαιο ως πρόεδρο, έναν καθηγητή του δημοσίου δικαίου, έναν καθηγητή του ιδιωτικού δικαίου, έναν καθηγητή του ευρωπαϊκού δικαίου, έναν καθηγητή του ποινικού δικαίου, έναν καθηγητή της πολιτικής επιστήμης, έναν καθηγητή των οικονομικών, έναν καθηγητή της στατιστικής, έναν καθηγητή της πληροφορικής και έναν ειδικό σε θέματα διεθνών σχέσεων. Τα εννέα πρώτα μέλη πρέπει να είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας εν ενεργεία ή μη, και το δέκατο μέλος, ανώτατος δημόσιος λειτουργός ή υπάλληλος εν ενεργεία ή μη.

Στην αρμοδιότητα του Επιστημονικού Συμβουλίου υπάγονται ιδίως:

α) Η διατύπωση γνώμης, μετά από εισήγηση του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου, για την τοποθέτηση των προϊσταμένων των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής.

β) Η εποπτεία των επιστημονικών δημοσιευμάτων της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής.

γ) Η οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων στις Διευθύν­σεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής.

δ) Η εισήγηση για τη συνεργασία με αντίστοιχες ή ανά­λογες υπηρεσίες άλλων κοινοβουλίων και διεθνών οργα­νισμών και η συστηματική παρακολούθηση του έργου τους για την κατάρτιση συγκριτικών μελετών.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο συνεδριάζει είτε εν Ολομελεία είτε και κατά Τμήματα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του. Το Επιστημονικό Συμβούλιο συνεδριάζει επίσης οσάκις το ζητήσει ο Πρόεδρος της Βουλής. Τα Τμήματα είναι ένα πενταμελές και ένα εξαμελές.

Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου, επικουρούμενος από τη Διεύθυνση Επιστημονικής Εποπτείας, ασκεί την επιστημονική εποπτεία επί των Διευθύνσεων της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, της Διεύθυνσης της Βιβλιοθήκης της Βουλής, της Διεύθυνσης της Μπενακείου  Βιβλιοθήκης και Συλλογών Πολιτικών Προσωπικοτήτων και της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, έχει δε υπό την άμεση εποπτεία του και το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Βουλής, και ενημερώνει σχετικώς τον Πρόεδρο της Βουλής και το Επιστημονικό Συμβούλιο.

Στην αρμοδιότητα του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής ανήκουν ιδίως:

α) Η κατανομή στις Διευθύνσεις Επιστημονικών Μελετών, προς επιστημονική επεξεργασία, των νομοσχεδίων και προτάσεων νόμου που παραπέμπονται στην Επιστημονική Υπηρεσία από τον Πρόεδρο της Βουλής, και η θεώρησή τους.

β) Η ανάθεση, από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που κωλύεται, στα εκ νομικών λοιπά μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, της θεώρησης των εκθέσεων επί των νομοσχεδίων και των προτάσεων νόμων οι οποίες συντάσσονται από τους Επιστημονικούς Συνεργάτες και τους Ειδικούς Επιστημονικούς Συνεργάτες της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, όπως και η ανάθεση της θεώρησης από άλλα μέλη του, άλλων εκθέσεων, μελετών και ερευνών που υποβάλλονται στο Επιστημονικό Συμβούλιο από τις Διευθύνσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, ή η εισήγηση επ’ αυτών.

γ) Η εισήγηση ή η ανάθεση της εισήγησης σε άλλο μέ­λος του, για οποιοδήποτε θέμα αρμοδιότητας του Επι­στημονικού Συμβουλίου.

δ) Ο συντονισμός της επιστημονικής συνεργασίας και η εποπτεία των ερευνητικών εργασιών και μελετών που συ­ντελούνται από τις Διευθύνσεις οι οποίες συγκροτούν την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής.

Τμήμα Γραμματείας του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής
Προϊσταμένη: Σταματίνα Παπαδοπούλου - Γαρνέλη

Τηλ: 210 3673351, φαξ: 210 3673203
e-mail: m.papadopoulou@parliament.gr

 

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ