ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
227 Α/18.11.2020
Αριθμός Νόμου
4753
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
18/11/2020
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
06/11/2020
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΛΔ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
17/11/2020
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 555/33 13.11.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α) Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές β) Παράταση της θητείας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού γ) Δυνατότητα τροποποίησης κανονισμών, μεταγραφών και προϋπολογισμών των αθλητικών φορέων με αποφάσεις ΔΣ
 • Αρ. Τροπολογίας: 556/34 13.11.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων 2. Διάταξη για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων 3. Πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου - Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49) 4. Μεταβατική διάταξη για τη θητεία των υπηρετούντων δικαστών στα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου
 • Αρ. Τροπολογίας: 557/35 13.11.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Εκτέλεση έργων αποκατάστασης πληγεισών περιοχών Περιφέρειας Θεσσαλίας από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός»
 • Αρ. Τροπολογίας: 558/36 13.11.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Ένταξη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2021 σε μία μείζονα κατηγορία δημοσιονομικής ταξινόμησης - Τροποποίηση του άρθρου 55 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) 2. Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 - Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 3. Διάθεση πρόσθετου ποσού από το Π.Δ.Ε. για την ενίσχυση των επενδύσεων των συγκοινωνιακών φορέων ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ του ν. 2963/2001 4. Σύνθεση Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας - Τροποποίηση του άρθρου 143 του ν. 4635/2019 5. Δαπάνες μίσθωσης 6. Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης 7. Περιορισμοί ως προς την πώληση αγαθών και παράταση προθεσμιών δημοσίων συμβάσεων
 • Αρ. Τροπολογίας: 559/37 13.11.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών
 • Αρ. Τροπολογίας: 560/38 16.11.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας
 • Αρ. Τροπολογίας: 561/39 16.11.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών
 • Αρ. Τροπολογίας: 562/40 17.11.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Επιχορήγηση αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών των επιμελητηρίων - Παράταση προθεσμίας της παρ. 7 του άρθρου 96 του ν. 4497/2017. 2. Σύσταση δικαιώματος επιφάνειας με αντάλλαγμα υπέρ της εταιρείας "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Thess-INTEC A.E." - Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4690/2020. 3. Προδικασία χαρακτηρισμού επένδυσης ως Στρατηγικής - Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4608/2019.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ