ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
I) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Α-Π 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε με την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ, και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, III) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της Απόφασης - Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
91 A'/23.06.2017
Αριθμός Νόμου
4478
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
23/06/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
30/05/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΡΛΖ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
21/06/2017
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
21/06/2017
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1056/85 6.6.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση έως 27-7-2017 της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1063/86 14.6.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παροχή δυνατότητας ένταξης με ΚΥΑ, μακροχρόνια ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. ηλικίας 55 έως 67 ετών σε προγράμματα που καταρτίζονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. για την απασχόλησή τους στο δημόσιο τομέα, στους Ο.Τ.Α. και στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις αυτών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1064/87 14.6.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του ν.3074/2002, που αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) και στη λειτουργία του Γραφείου αυτού.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1065/88 14.6.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Αναδρομική παράταση από 1.1.2016 έως 31.12.2021 της ισχύος των διατάξεων της παρ.8 του άρθρου 9 του ν. 2575/1998, σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται: α) η καταβολή του μηνιαίου εκπαιδευτικού επιδόματος πρακτικής άσκησης στους σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) κατά την πρώτη εκπαιδευτική περίοδο σε πλοίο και β) ο καθορισμός, με ΚΥΑ, του ύψους και του τρόπου καταβολής του εν λόγω επιδόματος, των ειδικών θεμάτων των εισφορών, κ.λπ..
 • Αρ. Τροπολογίας: 1066/89 15.6.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4339/2015 περί αδειοδότησης παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1067/90 19.6.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4001/2011 (Α΄ 179)
 • Αρ. Τροπολογίας: 1068/91 19.6.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Κύρωση του από 24.3.2017 Συμφωνητικού Τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης για την αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου και Αιγαίου.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1072/95 20.6.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1073/96 20.6.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ