ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
148 Α'/08.08.2016
Αριθμός Νόμου
4413
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
08/08/2016
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
21/07/2016
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΟΣΤ'
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΟΕ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
04/08/2016
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 577/48 22.7.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση μέχρι 31-12-2016 της προσθεμίας υποβολής δήλωσης των κεραιοσυστημάτων των ραδιοφωνικών σταθμών και δήλωσης για την χορήγηση βεβαίωσης χρήσης δευτερευούσας θέσης εκπομπής.
 • Αρ. Τροπολογίας: 578/49 22.7.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Σχετικά με τα δικαιώματα που ασκούνται και εκχωρήθηκαν στη ζώνη των 24,5- 26,5 GHz βάσει των μνημονευόμενων υπουργικών αποφάσεων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 579/50 22.7.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Σχολές εκπαίδευσης και εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 584/51 25.7.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Επανακαθορισμός του νομοθετικού πλαισίου διενέργειας της Ιατρικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών και Οδηγών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 610/60 29.7.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 • Αρ. Τροπολογίας: 613/62 1.8.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων Ε.Α.Σ. και Ε.Α.Β.
 • Αρ. Τροπολογίας: 620/69 2.8.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Παραχώρηση κατά χρήση στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων, μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και εγκαταστάσεων, στη θέση του Φαληρικού Όρμου. 2. Παραχώρηση κατά χρήση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δημοσίου ακινήτου για τη στέγαση του Λιμεναρχείου Σύμης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 623/72 2.8.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Πρόβλεψη πλήρωσης θέσεων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με σκοπό την ύπαρξη απαρτίας στη λήψη αποφάσεων σε περίπτωση παράλληλης κένωσης θέσεων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 624/73 2.8.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Πρόβλεψη σύναψης ατομικών συμβάσεων έργου ή μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών, μέχρι τις 31/12/2017, για τις υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης των κεντρικών, αποκεντρωμένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και των εποπτευομένων φορέων αυτού, της υπαγωγής στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των φυσικών προσώπων που συνάπτουν τις εν λόγω συμβάσεις,του ύψους της χρηματικής αντιπαροχής για κάθε ατομική σύμβαση καθώς και της ρύθμισης ειδικότερων θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία, τους όρους και λοιπών θεμάτων με υπουργική απόφαση.
 • Αρ. Τροπολογίας: 625/74 2.8.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του ν.4177/2013 και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου αναφορικά με τις ειδικές κυρώσεις στη περίπτωση μη συμμόρφωσης συστημάτων μέτρησης/μετρητών ποσότητας καυσίμων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 628/77 3.8.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παρατείνεται έως 30.11.2016 η προθεσμία υποβολής αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επομένων.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ