ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Ι) Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθμόν 16 στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,II) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016, III) Τροποποίηση του ν. 3251/2004 σε συμμόρφωση με την απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 κατά το μέρος που τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, IV) Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, V) Διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις, VI) Διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
32 A'/26.02.2019
Αριθμός Νόμου
4596
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
26/02/2019
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
04/02/2019
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΟΘ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
19/02/2019
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1954/168 18.2.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση της θητείας των μελών του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κ.Ε.Σ.Υ.).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1955/169 18.2.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων συγκρότησης των Ανεξαρτήτων Επιτροπών Προσφυγών
 • Αρ. Τροπολογίας: 1960/174 19.2.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α) Διορθώνονται αριθμητικά λάθη στις διατάξεις του α. 35 του ν. 4509/2017, β) Ορίζεται ότι ατομικές διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβάσεων τροφοδοσίας καταστημάτων κράτησης, οι οποίες συνήφθησαν μέχρι και τη δημοσίευση των προτεινόμενων ρυθμίσεων και για τις οποίες δεν τηρήθηκε η διαδικασία ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, παράγουν όλες τις έννομες συνέπειες τους, γ)Συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4587/2018 αναφορικά με την υλοποίηση του "Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης - Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Π.Π."


Επιστροφή