ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
200 A'/22.12.2017
Αριθμός Νόμου
4508
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
22/12/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
30/11/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΜΘ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
20/12/2017
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1374/23 11.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 125 και 126 του ν. 4446/2016, σχετικά με θέματα που αφορούν στην ανώνυμη εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Ε.Α.Σ.) Α.Β.Ε.Ε..
 • Αρ. Τροπολογίας: 1375/24 11.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Εισαγωγή συμπληρωματικών ρυθμίσεων αναφορικά με τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών με την ονομασία "Μητρώο Πολιτών".
 • Αρ. Τροπολογίας: 1376/25 11.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Παράταση ισχύος προσωρινών αδειών λειτουργίας μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε. και εφαρμογή των ρυθμίσεων και στα Αιολικά Πάρκα.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1377/26 13.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του ν. 4399/2016 (Α' 117)
 • Αρ. Τροπολογίας: 1382/27 15.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1383/28 15.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση μέχρι 30.3.2018 των αποκλειστικών προθεσμιών του άρθρου 127 παρ. ΣΤ και Ι του ν.4472/2017 για έκδοση κ.υ.α.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1384/29 15.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις που αφορούν την απευθείας τιμολόγηση των διαφημιζομένων από τα ΜΜΕ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1385/30 15.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις που αφορούν το εφάπαξ ειδικό βοήθημα για τη στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1387/31 15.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α) Μετάθεση του χρόνου έναρξης για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και κάρτας φιλάθλου για τις 31.12.2018, β) παράταση μέχρι τις 31.12.2019 της ισχύος διατάξεων του ν.2725 που αφορούν τα ίδια κεφάλαια των Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Α.Ε.)
 • Αρ. Τροπολογίας: 1388/32 15.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Έναρξη εφαρμογής του ειδικού τέλους ταφής
 • Αρ. Τροπολογίας: 1389/33 18.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4211/2013 σχετικά με πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και παράταση της θητείας του ήδη υπηρετούντος επικουρικού προσωπικού για όσες ειδικότητες διαπιστώνεται ότι υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1390/34 18.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών: Παράταση προθεσμιών ισχύουσας νομοθεσίας και θέματα μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1391/35 18.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων παλιννοστούντων ομογενών
 • Αρ. Τροπολογίας: 1392/36 18.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Καθορισμός με κ.υ.α. της ημερομηνίας έναρξης ισχύος των διατάξεων για την έκδοση ηλεκτρονικών εγγράφων μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (άρθρο 12 του ν. 3979/2011) για το σύνολο των φορέων (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ανεξάρτητες και ρυθμιστικές αρχές, Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού). Η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την 31η.12.2018.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1394/38 18.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση για δύο ακόμη μήνες και συγκεκριμένα μέχρι 28.2.2018 του μεταβατικού διαστήματος λειτουργίας των καταργούμενων και συγχωνευόμενων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (άρθρο 2 του ν. 4109/2013). Για το ίδιο διάστημα παρατείνονται και οι συμβάσεις των εργαζομένων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ καθώς και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου του απασχολούμενου σε αυτούς τους φορείς προσωπικού.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1395/39 18.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Υγείας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1396/40 18.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1397/41 18.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1401/42 19.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις που αφορούν την Ε.Υ.Π.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1409/44 19.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1.Τροποποίηση των διατάξεων του νομοθετικού πλαισίου για τη διασφάλιση παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ) στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (ν. 4067/2012 και ν. 4001/2011), και 2.Παράταση για ένα (1) ακόμη έτος και συγκεκριμένα μέχρι την 31.12.2018 της λειτουργίας των λατομείων αδρανών υλικών, βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών, τα οποία σήμερα λειτουργούν βάσει του άρθρου 183 του ν. 4001/2011 (παράταση της άδειας εκμετάλλευσης ή της μίσθωσης).


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ