ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Οικονομικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
143 A'/28.06.2014
Αριθμός Νόμου
4270
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
28/06/2014
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
03/06/2014
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Α' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΣΤ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
26/06/2014
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1498/248 24.6.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση ζητημάτων Ο.Δ.Δ.Η.Χ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1499/249 24.6.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις για τις ανεξόφλητες παρακαταθήκες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1500/250 24.6.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις Υπ. Οικονομικών, σχετικά με τη διάθεση ποσών από εγκληματικές ενέργειες για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ή δράσεων εκπαίδευσης, έρευνας, υγείας ή κοινωνικής αλληλεγγύης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1505/251 24.6.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Α. Καταργούνται από τότε που ίσχυσαν οι διατάξεις των περιπτώσεων 13, 14 και 15 της υπό παραγράφουΓ1 της παραγράφου Γ του άρθρου 1 του ν.4093/2012. Β. Προβλέπεται ότι οι διατάξεις της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4244/2014 σχετικά με την μη κατάσχεση και το μη συμψηφισμό μέχρι ποσοστού 80% των απαιτήσεων της ΕΑΒ Α.Ε. σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου καταλαμβάνει και το Φ.Π.Α.. Γ. Απαλείφεται από τα προσόντα του υποψηφίου για την κάλυψη θέσης προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων η τριετής τουλάχιστον ελεγκτική εμπειρία.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1509/254 26.6.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Προσθήκη στους υφιστάμενους σκοπούς του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΠΥ) της παροχής φαρμακευτικής περίθαλψης σε ασφαλισμένους που έχουν απωλέσει την ασφαλιστικής τους ικανότητα και δε δικαιούνται υπηρεσιών φαρμακευτικής περίθαλψης από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ).


Επιστροφή