ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εσωτερικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
166 A'/10.09.2021
Αριθμός Νόμου
4829
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
10/09/2021
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
30/08/2021
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΠΕ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
07/09/2021
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1060/105 6.9.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς. 2. Οικονομική στήριξη ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης - Τροποποίηση δευτέρου εδαφίου παρ. 3α άρθρου 86 ν. 4674/2020 (Α΄ 53).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1061/106 6.9.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Διαδικασία πολιτογράφησης - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 7 ν. 3284/2004. 2. Πολιτογράφηση ομογενών που διαμένουν στο εξωτερικό - Προσθήκη Παρ. 4 στο άρθρο 10 ν. 3284/2004. 3. Διάθεση παραβόλων - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 28 ν. 3838/2010. 4. Δυνατότητα πληρωμής συμβάσεων αναφορικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.). 5. Διάρκεια ισχύος του προϋπολογισμού των δήμων - Επιτρεπόμενες δαπάνες - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 160 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ν. 3463/2006.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1062/107 6.9.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ