ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Δικαιοσύνης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
65 A΄/2.5.2024
Αριθμός Νόμου
5108
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
02/05/2024
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
19/04/2024
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΜΔ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf .pdf 
Ημ. Ψήφισης
01/05/2024
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 163/16 29.4.2024
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Ανώτατο όριο προμήθειας σε συναλλαγές έως δέκα ευρώ που διενεργούνται με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών 2. Υποχρεώσεις παρόχων υπηρεσιών πληρωμών 3. Άρση ακινησίας οχημάτων 2024 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 36 ν. 2093/1992 4. Διεύρυνση των σκοπών του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου - Τροποποίηση άρθρου 1, παρ. 4 άρθρου 5Β, προσθήκη άρθρου 5Δ στον ν. 3986/2011 5. Αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο των ποσών που χορηγούνται σε Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel» 6. Ρυθμίσεις για τη χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας σε οχήματα κατηγορίας Ο1 και Ο2. (ρυμουλκούμενα - τρέϊλερ), τα οποία διαθέτουν ειδικά σημειώματα ρυμούλκησης (ΕΣΡ) που έχουν εκδοθεί μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2023
 • Αρ. Τροπολογίας: 164/17 29.4.2024
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Καθορισμός του καθ’ ύλη αρμόδιου δικαστηρίου επί εκκρεμών ποινικών υποθέσεων - Τροποποίηση παρ. Ι και 5 άρθρου 137 ν. 5090/2024. 2. Παθητική δωροδοκία δικαστών, ενόρκων ή διαιτητών άλλων κρατών - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 237 Ποινικού Κώδικα (άρθρο 4 παρ. 2 στοιχείο α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371). 3. Ένταξη της παραλαβής και διαβίβασης κάθε μορφής αποκτηθέντων δεδομένων επικοινωνιακού περιεχομένου από άλλα κράτη μέλη ή στο πλαίσιο δράσης των «Κοινών Ομάδων ’Ερευνας» στις αρμοδιότητες του Εθνικού Ανταποκριτή της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST) - Τροποποίηση περ. β) παρ. Ι άρθρου 2 ν. 3663/2008. 4. Ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας των επιτυχόντων της προκήρυξης ΙΔΑ/2023 του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 5. Διαδικασία διαιτησίας στις συγχρηματοδοτούμενες Συμβάσεις Δημοσίων ’Εργων που υλοποιούν δημόσιες επιχειρήσεις του ν. 3429/2005 - Προσθήκη άρθρου 25Β στον ν. 3614/2007. 6. Ειδικότερες ρυθμίσεις για τον προσυμβατικό έλεγχο - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 324 ν. 4700/...
 • Αρ. Τροπολογίας: 165/18 29.4.2024
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Αποδόσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων σε δήμους και περιφέρειες -- Τροποποίηση Παρ. 4 άρθρου 38 ν. 3986/2011. 2. Ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού των αποκεντρωμένων διοικήσεων - Τροποποίηση έκτου εδαφίου περ. 1 παρ. Α άρθρου 20 ν. 4354/2015. 3. Επιχορήγηση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εξόφληση υποχρεώσεών τους. 4. Παράταση της θητείας των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας - Τροποποίηση Παρ. 5 άρθρου 88 ν. 4622/2019. 5. Δαπάνες μετακίνησης αστυνομικού προσωπικού για κάλυψη έκτακτων και απροβλέπτων αναγκών. 6. Καταβολή αποζημίωσης σε επιχειρήσεις ξενοδοχειακών καταλυμάτων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου εξαιτίας φθορών από τη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ