ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Οικονομικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
13 A'/05.02.2016
Αριθμός Νόμου
4364
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
05/02/2016
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
                
Ημ. Κατάθεσης
04/01/2016
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΞΖ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf .pdf 
Ημ. Ψήφισης
29/01/2016
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 164/40 28.1.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Σχετικά με τις άδειες παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 168/41 28.1.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση- τροποποιήση διατάξεων του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001(Κώδικας αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων) σχετικά με την εφαρμοζόμενη διαδικασία στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για την εκτέλεση έργων που έχουν γενικότερη σημασία για την οικονομία της χώρας, με σκοπό την επιτάχυνσή της.
 • Αρ. Τροπολογίας: 169/42 28.1.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Αντικατάσταση του άρθρου 241 του σχεδίου νόμου σχετικά με τα στοιχεία του ενεργητικού που αντιστοιχούν σε προνομιακές απαιτήσεις. 2. Προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 279 για την παράταση μέχρι 31.12.2018 της αναστολής των αναγκαστικών εκτελέσεων σε βάρος του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης απο ατυχήματα αυτοκινήτων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 170/43 28.1.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση-συμπλήρωση του ν.3959/2011 σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού
 • Αρ. Τροπολογίας: 172/45 29.1.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση διατάξεων του άρθρου 132 του ν. 4270/2014, σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων του Δημοσίου.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ