ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εσωτερικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
96 Α/11.6.2021
Αριθμός Νόμου
4807
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
10/06/2021
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
01/06/2021
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΜΑ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
10/06/2021
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 918/97 8.6.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Εισαγωγικός διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης - Αντικατάσταση των παρ. 2, 5, 10 και 12 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007 2. Στάδια εισαγωγικού διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. - Αντικατάσταση του άρθρου 18 του π.δ. 57/2007 3. Δήλωση προτίμησης - κατανομή σε Τμήματα - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 του π.δ. 57/2007 4. Μεταβατική διάταξη 5. Ρυθμίσεις για την κινητικότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου - Τροποποίηση της περ. α) της παρ. 2 και της παρ. 4 του άρθρου 4, της παρ. 5 του άρθρου 6 και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016
 • Αρ. Τροπολογίας: 919/98 8.6.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Διαδικασία διάθεσης πλεονασματικού αποθέματος εμβολίων σε τρίτα κράτη - Τροποποίηση άρθρου 53 ν. 4764/2020
 • Αρ. Τροπολογίας: 920/99 8.6.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Αρ. Τροπολογίας: 921/100 8.6.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
 • Αρ. Τροπολογίας: 922/101 8.6.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ