ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
182 Α'/27.09.2016
Αριθμός Νόμου
4423
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
27/09/2016
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
06/09/2016
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
22/09/2016
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 667/57 8.9.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Καθορισμός εκ νέου του πλαισίου που διέπει το διαχειριστή αφερεγγυότητας (Πτωχευτικός Κώδικας, ν. 3588/2007).
 • Αρ. Τροπολογίας: 668/58 8.9.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Επεκτείνεται η δυνατότητα διορισμού αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 672/61 14.9.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποιήσεις του άρθρου 6 του ν. 3199/2003 *Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ ... *, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πέμπτο του ν. 4117/2013 (Α΄29) και με το άρθρο 24 του ν.4315/2014 (Α΄269).
 • Αρ. Τροπολογίας: 678/65 20.9.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση των διατάξεων του άρθου 144 παρ. 2 περ. γ΄ του ν. 4389/2016 που αναφέρονται στη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
 • Αρ. Τροπολογίας: 679/66 20.9.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4001/2001 και επανακαθορισμός της έννοιας συγκεκριμένων όρων που αναφέρονται στο Φυσικό Αέριο.
 • Αρ. Τροπολογίας: 680/67 20.9.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 53 παρ. 3α του ν.998/1979 και επέκταση της δυνατότητας εγκατάστασης σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και των συνοδών τους έργων σε εκτάσεις της Κρήτης και της Εύβοιας.


Επιστροφή