ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Τροποποίηση του ν. 4557/2018 - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες επείγουσες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Δικαιοσύνης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
118 A'/09.07.2021
Αριθμός Νόμου
4816
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
09/07/2021
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
30/06/2021
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΞ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
08/07/2021
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 966/76 6.7.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Παράταση συμβάσεων ταχυδρομικών υπηρεσιών. 2. Ρύθμιση οφειλών προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) από εισφορές των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 50 ν. 4779/2021. 3. Παράταση θητείας διοικητικού συμβουλίου Α.Π.Ε - Μ.Π.Ε. Α.Ε..
 • Αρ. Τροπολογίας: 967/77 7.7.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 16 ν. 4194/2013. 2. Αποζημίωση μελών των Κεντρικών Επιτροπών Εξετάσεων, των Οργανωτικών Επιτροπών των Εφετείων και των Ομάδων Βαθμολόγησης των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Δικηγόρων. 3. Καθήκοντα δικαστικών υπαλλήλων - Τροποποίηση άρθρου 112 ν. 4798/2021.
 • Αρ. Τροπολογίας: 968/78 7.7.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας
 • Αρ. Τροπολογίας: 969/79 7.7.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Διευκολύνσεις ως προς τη λειτουργία επιχειρήσεων ή άλλων χώρων συνάθροισης. 2. Υποστηρικτικά μέτρα των εμβολιασθέντων ατόμων. 3. Ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις. 4. Ηλεκτρονική εφαρμογή «myHealth». 5. Παράταση της χρήσης χώρου του κτιρίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) από το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου» (Ε.Κ.Τ.).


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ