ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
201 A'/22.12.2017
Αριθμός Νόμου
4509
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
22/12/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
28/11/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος Ν
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
21/12/2017
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1378/116 15.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Σχετικά με τις αποδοχές του ΟΠΕΚΕΠΕ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1379/117 15.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις για την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοηθείας των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας
 • Αρ. Τροπολογίας: 1380/118 15.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση - συμπλήρωση διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 σχετικά με τις Επιτροπές που εισηγούνται στον Υπουργό Οικονομικών τις τιμές εκκίνησης και τους συντελεστές αυξομείωσης των ακινήτων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1381/119 15.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων περί του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης (ν. 4369/2016) και του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007), όσον αφορά στην επιλογή προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του δημόσιου τομέα.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1386/120 15.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Αντικατάσταση διατάξεων μεταβατικού χαρακτήρα του αρθρ. 72, παρ. 17 και 18 του ΚΦΔ
 • Αρ. Τροπολογίας: 1399/122 19.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α) Τροποποίηση άρθρου 340 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, β) παράταση ισχύος πίνακα ειρηνοδικών, γ) δοκιμαστική υπηρεσία δικαστικών λειτουργών
 • Αρ. Τροπολογίας: 1400/123 19.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α) Τροποποιήσεις του ν.4412/2016 (Α' 147), β) Κύρωση σύμβασης μίσθωσης Αρσακείου Μεγάρου
 • Αρ. Τροπολογίας: 1403/124 19.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Σχετικά με την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)
 • Αρ. Τροπολογίας: 1408/128 19.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1410/129 20.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμιση θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1411/130 20.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Τροποποιήσεις διατάξεων του Ποινικού Κώδικα (π.δ. 283/1985). 2. Τροποποιήσεις διατάξεων του Οργανισμού Υποθηκοφυλακειών (ν.δ. 811/1971). 3. Τροποποίηση του άρθρου 96 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1412/131 20.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: -Επανακαθορισμός πλαισίου χορήγησης άδειας φαρμακείου -Ορισμός εκ νέου της διαδικασίας για τη δημοσίευση κενών θέσεων φαρμακείων και κάλυψης αυτών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1413/132 20.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του ν.3023/2002 σχετικά με τη χρηματοδότηση των κομμάτων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1416/135 20.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων επιχειρήσεων που συστήνονται για τη φιλοξενία του θεσμού "Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης".
 • Αρ. Τροπολογίας: 1417/136 20.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Θέματα προσωπικού Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1418/137 20.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α. Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 β. Επενδυτικά δάνεια Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄και Β΄Βαθμού, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και Συνδέσμων ΟΤΑ γ. Επενδυτικά δάνεια ΟΤΑ Α΄βαθμού για εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων δ. Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης δήμων και ε. Τροποποίηση του άρθρου 78 του ν. 4270/2014 .
 • Αρ. Τροπολογίας: 1420/138 21.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Σχετικά με τη φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΓΝΘ "Παπαγεωργίου" και των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1421/139 21.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ