Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες

Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αναδιοργάνωσης Διοικ. Λειτουργιών

Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Δημήτριος Κορυζής

e-mail: dkoryzis@parliament.gr

Ιδρύεται στη Βουλή Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αναδιοργάνωσης Διοικητικών Λειτουργιών, επιπέδου Διεύθυνσης που υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα της Βουλής.

Στην αρμοδιότητα της Μονάδας ανήκουν, ιδίως:

Η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση του συστήματος διοικητικών λειτουργιών και διαδικασιών της Βουλής, στο πλαίσιο διαρκούς παρακολούθησής τους.

Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής για το σχεδιασμό, την εκπόνηση, την παρακολούθηση και την αναθεώρηση των στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων της Βουλής.

Η πιστοποίηση των διαδικασιών για τον έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών της Βουλής.

Η αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων της Βουλής, καθώς και η αξιολόγηση των λειτουργιών της βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Ο δειγματοληπτικός έλεγχος των διαδικασιών διενέργειας κάθε είδους δαπάνης, είσπραξης και εμφάνισης εσόδων, διαχείρισης κινδύνων, καθώς και διαχείρισης της περιουσίας της Βουλής.

Ο έλεγχος των πληροφοριακών συστημάτων για να διαπιστώνεται κατά πόσον ανταποκρίνονται στους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες / μηχανισμοί ελέγχου.

Ο έλεγχος της ακρίβειας, αξιοπιστίας και έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών.

Η πιστοποίηση της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου και καταγραφής των περιουσιακών στοιχείων της Βουλής.

Κάθε άλλη συναφής αρμοδιότητα που της ανατίθεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Βουλής.