Διοικητική Οργάνωση : Άλλες Υπηρεσίες

Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 
Συντονιστής: Παπαδόπουλος Ε.

Η Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Υ.Ε.Ε.Π.) της Βουλής των Ελλήνων συστάθηκε το 2006 με στόχο να αξιοποιήσει για τη Βουλή των Ελλήνων τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Η Υ.Ε.Ε.Π. ασκεί τις αρμοδιότητες της Βουλής των Ελλήνων, ως αναθέτουσας αρχής και ως δικαιούχου στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου (Ε.Σ.Π.Α.). Επίσης, συμμετέχει σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπροσθέτως, οι Ανεξάρτητες Αρχές μπορούν να χρηματοδοτούνται για τη συμμετοχή τους στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα μέσω της συλλογικής απόφασης έργων της Βουλής των Ελλήνων.

Η Υπηρεσία αποτελείται από τα εξής τρία Τμήματα και Γραφεία:

Α) Μονάδα Σχεδιασμού και Προγραμματισμού
Προϊστάμενος: Παύλος Γιαμάς
Τηλ. 210-373-5100
e-mail: p.giamas@parliament.gr

 

Β) Μονάδα Εφαρμογής και Παρακολούθησης Έργων
Προϊσταμένη: Ανθούλα Φατούρου
Τηλ. 210-373-5098
e-mail: a.fatourou@parliament.gr

 
Γ) Μονάδα Καινοτομίας Ευρωπαϊκών Έργων
Προϊστάμενος: Βασίλειος Σβολόπουλος
Τηλ .210-373-5316
e-mail: v.svolopoulos@parliament.gr

Δ) Μονάδα Ελέγχου και Οικονομικής Διαχείρισης
Αναπληρωτής Προϊσταμένου: Δημήτριος-Ιωάννης Παπαδημητρόπουλος
Τηλ.  210-373-5096
e-mail: papadimitropoulos@parliament.gr
 
Ε) Γραφείο Γραμματείας
Ηρώ Στάθη
Περσεφόνη Τσιλίκη
Τηλ: 210-373-5317 & 5319
Fax: 210-373-5083
 
 
 
 
 
 
 
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ