Διοικητική Οργάνωση : Άλλες Υπηρεσίες

Υπηρεσία Ασφαλείας Βουλής

Αστυνομικός Διευθυντής: Φώτης Ντουίτσης
Τηλ.: 210 3707150, 210 3707103-7104, φαξ: 210 3707111


Επιστροφή >>