Διοικητική Οργάνωση : Άλλες Υπηρεσίες

Γραφείο Νομικού Συμβούλου

Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στη Βουλή των Ελλήνων: Δήμητρα Κεφάλα
Τηλ.: 210-3735191
Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στη Βουλή των Ελλήνων: Ουρανία Πατσοπούλου
Τηλ.: 210-3735192
Δικαστικός Πληρεξούσιος Α΄  του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στη Βουλή: Νικόλαος – Δημήτριος Πουλάκος
Τηλ.: 210-3735193, το fax: 210-3735194
 
Aποστολή του Γραφείου Nομικού Συμβούλου του Kράτους στη Bουλή, που λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες περί Nομικού Συμβουλίου του Kράτους διατάξεις, είναι η νομική εξυπηρέτηση της Bουλής στις κάθε μορφής δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις της, περιλαμβανομένου και του γνωμοδοτικού έργου επί νομικών θεμάτων.