Διοικητική Οργάνωση : Άλλες Υπηρεσίες

Υπηρεσία Διάθεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών Πιστώσεων

Προϊστάμενος: Δημήτρης Ιωάννης Παπαγεωργόπουλος
Τηλ.: 210 3735115-6, φαξ: 210 3735114

Σκοπός της Yπηρεσίας είναι η κάλυψη γενικά δαπανών που αφορούν στην αρτιότερη λειτουργία του Κοινοβουλίου και στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής των βουλευτών εν γένει, καθώς και η διαχείριση των χρηματοδοτήσεων από τη συμμετοχή της Βουλής των Ελλήνων και των Ανεξάρτητων Αρχών στα επιχειρησιακά προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και σε λοιπά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των ανωτέρω προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανατίθεται σε ειδική διακομματική επιτροπή, της οποίας η συγκρότηση και η λειτουργία καθορίζονται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής.Επιστροφή >>