Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες : Επιστημονική Υπηρεσία

Διεύθυνση Επιστημονικής Εποπτείας

Προϊστάμενος Δ/νσης: Βασίλης Μπαγιώκος, Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής.

Η Διεύθυνση Επιστημονικής Εποπτείας αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

Α) Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εποπτείας
Προϊστάμενος: Δρ Φώτιος Φυτσιλής, Επιστημονικός Συνεργάτης του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής.
Τηλ: 210 3673395, φαξ: 210 3673202,

Αρμοδιότητες του Τμήματος είναι η καταγραφή της επιστημονικής δραστηριότητας των Δ/νσεων Μελετών, της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών, της Δ/νσης της Βιβλιοθήκης της Βουλής και της Δ/νσης της Μπενακείου Βιβλιοθήκης και Συλλογών Πολιτικών Προσωπικοτήτων.

Β) Τμήμα Κοινοβουλευτικής Ιστορίας
Προϊστάμενος: Δρ Χαραλάμπης Κύρκος, Επιστημονικός Συνεργάτης του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής.
Τηλ: 210 3673394, φαξ: 210 3673202,

Αρμοδιότητες του Τμήματος είναι η μετά από απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου ή κατ’ εντολή του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου, διενέργεια ερευνών και σύνταξη μελετών σχετικών με την ελληνική κοινοβουλευτική και συνταγματική ιστορία και πρακτική, όπως και η διενέργεια συγκριτικών ερευνών και η σύνταξη συγκριτικών μελετών επί κοινοβουλευτικών και συνταγματικών θεμάτων.