Διοικητική Οργάνωση : Υπηρεσίες : Επιστημονική Υπηρεσία

Α Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών

Προϊστάμενος Δ/νσης: Αντώνης Παντελής, Καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Πρώτη Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

Α) Πρώτο Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Νομοσχεδίων και Προτάσεων Νόμων
Προϊστάμενος: Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής της Φιλοσοφίας, Ιστορίας, Μεθοδολογίας και Θεωρίας του Δικαίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Τηλ.: 210 3733829, φαξ: 210 3735070
e-mail: x.paparigopoulos@parliament.gr

Αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:
α) Η επιστημονική επεξεργασία νομοσχεδίων και προ­τάσεων νόμων που ανήκουν στην Ολομέλεια της Βουλής, στις Διαρκείς Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και στο Τμήμα Διακοπής των εργασιών της Βουλής, σύμφωνα με τα άρ­θρα 162 παρ. 3 εδ. α' και 92 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό).
β) Η επιστημονική επεξεργασία νομοσχεδίων που κατα­τίθενται προς ψήφιση με την ειδική διαδικασία επιψήφισης δικαστικών ή διοικητικών κωδίκων, σύμφωνα με τα άρθρα 76 παρ. 6 του Συντάγματος και 111 του Κανονι­σμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό).

Β) Τμήμα Κοινοβουλευτικών Ερευνών και Μελετών
Προϊστάμενος: Γεώργιος Σωτηρέλης, Καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στο
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τηλ.: 210 3735067, φαξ: 210 3735077
e-mail: g.sotirelis@parliament.gr

Αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:
α) Η διενέργεια κοινοβουλευτικών ερευνών και η εκπό­νηση γενικών και ειδικών μελετών με αντικείμενο ιδίως το θεσμικό ρόλο, την οργάνωση, τη λειτουργία και το έργο της Βουλής, όπως και την ελληνική και διεθνή κοινοβου­λευτική παράδοση. Οι γενικές μελέτες εκπονούνται σύμ­φωνα με το ετήσιο πρόγραμμα που καταρτίζεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο και εγκρίνει ο Πρόεδρος της Βουλής. Οι ειδικές μελέτες απαντούν σε ερωτήματα που υποβάλλονται από τον Πρόεδρο της Βουλής και, με έγκρι­ση του Προέδρου της Βουλής, από τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες και τους Βουλευτές ατομικά, και έχουν σχέση με το επιτελούμενο στη Βουλή έργο.
β) Η διαρκής ενημέρωση της Βουλής, για το έργο ξένων κοινοβουλίων και διακοινοβουλευτικών διασκέψεων, με τη σύνταξη εκθέσεων τις οποίες αξιολογεί το Επιστημονικό Συμβούλιο και υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής.
γ) Η παρακολούθηση συνεδρίων που αφορούν το κοι­νοβουλευτικό έργο και η προετοιμασία συνεδρίων, μετά από εισήγηση προς το Επιστημονικό Συμβούλιο και έγκριση της σχετικής πρότασης του Επιστημονικού Συμβουλί­ου από τον Πρόεδρο της Βουλής.
δ) Η επικοινωνία με κέντρα μελετών και τεκμηρίωσης για τη στήριξη του επιστημονικού και κοινοβουλευτικού έργου της Βουλής.

Γ) Τμήμα Μελετών Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Τεχνολογίας,
Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Εργατικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τηλ.: 210 3735075, φαξ: 210 3735077
e-mail: k.papadimitriou@parliament.gr

Αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:
α) Η παρακολούθηση, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, των οικονομικών και περιβαλλοντικών εξελίξεων, τό­σο σε επίπεδο θεσμών όσο και της πρακτικής, και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων προς ενημέρωση της Βουλής, που κατα­τίθενται στο Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, το οποίο τις αξιολογεί και υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής.
β) Η παροχή της αναγκαίας επιστημονικής συνδρομής προς τους Βουλευτές και τις Επιτροπές της Βουλής, ιδίως δε προς την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος και την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας.

Δ) Τμήμα Τεκμηρίωσης
Προϊστάμενος: Αθανάσιος Δημητρόπουλος
Τηλ.: 210 3735074, φαξ: 210 3735077
Αρμοδιότητα του Τμήματος είναι η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για το έργο της Βουλής και, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, τη Διεύθυνση Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής και τη Διεύθυνση Πρακτικών Επιτροπών προς τον σκοπό της δημιουργίας βάσεων δεδομένων σε επί μέρους θεμα­τικές ενότητες για τις δραστηριότητες της Ολομέλειας της Βουλής, των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και του Τμήματος Διακοπής των εργασιών της Βουλής.