ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΣΤ΄   
Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017
Ώρα 12.00΄
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Ζ΄   
Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017
Ώρα 9.00΄
 
 
ΣΧΕΔΙΑ  ΝΟΜΩΝ
                                           
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,  ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Αννέτα Καββαδία και Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 4ης Οκτωβρίου 2017 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε δύο (2) συνεδριάσεις.
 
 
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Η΄   
Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017
Ώρα 9.30΄
 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Ιωάννης Καραγιάννης και Φωτεινή Αραμπατζή.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 4ης Οκτωβρίου 2017 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) έως δύο (2) συνεδριάσεις.
 
 
                     
 
                                                                                                 Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2017
                                                                                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                                                                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις