ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
 
 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΡΛΔ΄
Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018
Ώρα 17.00΄
 
 
 
ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Χρήστος Μπγιάλας και Χαράλαμπος Αθανασίου.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 8ης Ιουνίου 2018 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση.
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον, κατά το άρθρο 110 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 
 
                                                                                 Αθήνα, 8 Ιουνίου 2018
                                                                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                                                ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
 
 
----------------------------------------------------------------------------

 

 

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΡΛΕ΄
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018
Ώρα 10.00΄
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΡΛΣΤ΄
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018
Ώρα 10.00΄
 
 
ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022  και  λοιπές διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γεράσιμος (Μάκης) Μπαλαούρας και Χρήστος Σταϊκούρας.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 8ης Ιουνίου 2018 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε δύο (2) συνεδριάσεις.
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον, κατά το άρθρο 110 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 
                        Αθήνα, 12 Ιουνίου 2018
                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ

 

Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις