ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Β Ο Υ Λ Η  Τ Ω Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Δ΄
 
 
 
 
 
ΕΙΔΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
                               
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΠΓ΄
Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019
Ώρα 17.00΄
 
 
  
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
Α. Συζήτηση και ψήφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγματος και του άρθρου 118 του Κανονισμού της Βουλής:
α) της πρότασης του Προέδρου της Βουλής  «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής - Μέρος Β΄ (ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997) και  Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α΄/24.6.1987), όπως ισχύουν» και
β) της πρότασης του Προέδρου της Βουλής «Οργανισμός του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία».
 
Β. Έγκριση του «Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003 - Κανονισμός Λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης».
 
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Παναγιώτα Κοζομπόλη και Ιωάννης Τραγάκης.
 
 
 
 
 
                                                                         Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2019
 
                                                                         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Δ΄
 
                       
 
           
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ΄
Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019
Ώρα 10.00΄
 
 
 
ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις».

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Δημήτριος Δημητριάδης και Χαράλαμπος Αθανασίου.

Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 25ης Φεβρουαρίου 2019 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση.

 

 

 

        

                                                                                 Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2019

                                                                                 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ

                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ

 
 
 
 
---------------------------------------------------------
 
 
 
 
Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Δ΄
 
 
 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕ΄
Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019
Ώρα 10.00΄
 
 
 
ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ
 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ίδρυση παιδικού σταθμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ρύθμιση θεμάτων του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατάργηση του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Αριστείδης Μπαλτάς και Όλγα Κεφαλογιάννη.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 25ης Φεβρουαρίου 2019 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση.
 
 
 
 
 
 
 
                 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2019
 
           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις