ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
 
 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΡΗ΄
Τετάρτη 2 Μαΐου 2018
Ώρα 10.00΄
 
 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Κωνσταντίνος Παυλίδης και Απόστολος Βεσυρόπουλος.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 26ης Απριλίου 2018 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση.
 
 
 
                                                                            Αθήνα, 27 Απριλίου 2018
                                                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις