ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Δ΄
 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ΄
Δευτέρα 13 Μαΐου 2019
Ώρα 12.00΄
 
ΣΧΕΔΙΑ  ΝΟΜΩΝ
 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης - Κατασκευής - Χρηματοδότησης - Λειτουργίας - Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη - Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Νικόλαος Ηγουμενίδης και Ελευθέριος Αυγενάκης.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 6ης Μαΐου 2019 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση.
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΒ΄
Δευτέρα 13 Μαΐου 2019
Ώρα 18.00΄
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΓ΄
Τρίτη 14 Μαΐου 2019
Ώρα 11.00΄
 
 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Σωκράτης Βαρδάκης και Ιωάννης Βρούτσης.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 6ης Μαΐου 2019 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε δύο (2) συνεδριάσεις.
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον, κατά το άρθρο 110 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 
 
 
                                                                                            Αθήνα, 10 Μαΐου 2019
                                                                                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                                                        ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------
 
 
 
 
 
Β Ο Υ Λ Η  Τ Ω Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Δ΄
 
 
 
ΕΙΔΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
                               
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΡΚΕ΄
Τετάρτη 15 Μαΐου 2019
Ώρα 16.00΄
 
 
  
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
Συζήτηση και ψήφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγματος και του άρθρου 118 του Κανονισμού της Βουλής, της πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής Μέρος Κοινοβουλευτικό  (ΦΕΚ 106 Α΄/24.6.1987),  όπως ισχύει».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Παναγιώτα Κοζομπόλη και Ιωάννης Τραγάκης.
 
 
 
 
 
                                                                                        Αθήνα, 14 Μαΐου 2019
                                                                                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                                                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------
 
 
 
 
Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Δ΄
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚE΄
Τετάρτη 15 Μαΐου 2019
Ώρα 16.00΄
 
ΣΧΕΔΙΑ  ΝΟΜΩΝ
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
 
1. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας σχετικά με την εγκατάσταση συνοριακού σημείου διέλευσης στην περιοχή της Λίμνης Πρέσπας και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γεώργιος Ντζιμάνης και Γεώργιος Κουμουτσάκος.
 
2. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας σχετικά με την εγκατάσταση νέου συνοριακού σημείου διέλευσης ανάμεσα στις δύο χώρες, το οποίο θα συνδέει τους Προμάχους, στην Ελληνική Δημοκρατία και το Μάιντεν (Majden) στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γεώργιος Ντζιμάνης και Γεώργιος Κουμουτσάκος.
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ΄
Πέμπτη 16 Μαΐου 2019
Ώρα 11.00΄
 
ΥΓΕΙΑΣ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ιωάννης Δέδες και Ιάσων Φωτήλας.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 13ης Μαΐου 2019 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση.
 
 
 
 
                                                                                            Αθήνα, 14 Μαΐου 2019
                                                                                           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                                                        ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
 
 
 
 
-------------------------------------
 
 
 

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Δ΄ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΕΙΔΙΚΗ   ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ΄
Πέμπτη 16 Μαΐου 2019
Ώρα 13.00΄ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΑΡΣΗΣ  ΑΣΥΛΙΑΣ  ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τo άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
1. Θεοδώρου Φορτσάκη,
2. Νικολάου Φίλη και
3. Αριστείδη Φωκά.
                                                                                                                                        Αθήνα, 15 Μαΐου 2019
                                                                                                                                 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ

                                                                                                                                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------
 
 
 
 
Β Ο Υ Λ Η  Τ Ω Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙZ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Δ΄
 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΕΙΔΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΡΚΣΤ΄
Πέμπτη 16 Μαΐου 2019
Ώρα  13.00΄
 
 
 
 
Αντικείμενο:
Εκλογή Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων.
 
    
 
 
   
                                                   Αθήνα, 15 Μαΐου 2019
                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ   ΒΟΥΛΗΣ
                                
 
                                                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ
 
 
Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις