ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ημερήσια Διάταξη Ολομέλειας


 
 
Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΗ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Γ΄
 
 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤ΄
Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021
Ώρα 12.00΄
 
 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ευστάθιος Κωνσταντινίδης και Θεοδώρα Τζάκρη.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 6ης Οκτωβρίου 2021 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση.
 
 
 
 
                                                                   Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2021
                                                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
 
                                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
 
 
 
-------------------------------------------------------

 

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΗ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Γ΄
 
 
 
 
ΕΙΔΙΚΗ   ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ζ΄
Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021
Ώρα 12.00΄
 
 
 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΑΡΣΗΣ  ΑΣΥΛΙΑΣ  ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
 
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των βουλευτών κ.κ.
1. Παύλου Πολάκη και
2. Διονυσίου Καλαματιανού.
 
 
 
 
                                                                    Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2021
 
                                                                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
 
                                                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΗ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Γ΄
 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Η΄
Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021
Ώρα 10.00΄
 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Κωνσταντίνος Κόλλιας και Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 6ης Οκτωβρίου 2021 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση.
 
 
                                                                                   Αθήνα,  13 Οκτωβρίου 2021
                                                                                 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
 
                                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
 

 

Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ