ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΛΗ΄   
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016
Ώρα 9.30΄
 
 
ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ
                                           
 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου:  «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης  κυκλοφορίας  των  εργαζομένων,  ΙΙ) λήψη  αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, ΙΙΙ) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Νικόλαος Παρασκευόπουλος και Αικατερίνη Παπακώστα - Σιδηροπούλου.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 25ης Νοεμβρίου 2016  τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε 1 συνεδρίαση.
 
 
                                   Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2016
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
 
 
 
 
-------------------------------------------------------
 
 
 
 
Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Β΄
 
 
 
 
 
ΕΙΔΙΚΗ   ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΛΗ΄   
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016
Ώρα 12.00΄
 
 
 
 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΑΡΣΗΣ  ΑΣΥΛΙΑΣ  ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
 
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τo άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.:
1. Παναγιώτη Καμμένου  και
2. Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου.
 
 
 
                                           Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2016
                                           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------
 
 
 
 
Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
 
 
 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΛΣΤ΄
Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016
Ώρα 10.00΄
 
 
 
ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου:  «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Αναστασία Γκαρά και Xρήστος Σταϊκούρας.   
Σημείωση: Το παραπάνω νομοσχέδιο θα συζητηθεί και ψηφισθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρα 76 παρ. 4 του Συντάγματος και 109 του Κ.τ.Β.) ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού, την οποία απεδέχθη η αρμόδια Διαρκής Επιτροπή.
 
 
 
    
                                                            Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016
                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ   ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------
 
 
 
 
Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
 
 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΛΖ΄   
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016
Ώρα 10.00΄
 
 
 
ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ
                                           
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Θεοδώρα Τζάκρη και Θεοδώρα (Ντόρα) Μπακογιάννη.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 25ης Νοεμβρίου 2016  τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε 1 συνεδρίαση.
 
 
 
 
                                                              Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2016
                                                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
 
Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις