ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
Θ΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
ΙΗ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Α΄
 
 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ  
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΙΓ΄
Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019
Ώρα 12.00΄
 
 
 
ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ
 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 

Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου:  «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης  Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016».

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γεώργιος Κώτσηρας και Γεώργιος Κατρούγκαλος.

 

Σημείωση: Το παραπάνω νομοσχέδιο θα συζητηθεί και ψηφισθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρα 76 παρ. 4 του Συντάγματος και 109 του Κ.τ.Β.) ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού, την οποία απεδέχθη η αρμόδια Διαρκής Επιτροπή.

 

  

 

                                                                                                                  Αθήνα, 23 Αυγούστου 2019

 

                                                                                                                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ

 

                                                                                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

 

 

 

 

---------------------------------------------------------

 

 

 

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
Θ΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
ΙΗ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Α΄
 
 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΙΔ΄
Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019
Ώρα 12.00΄
 
 
 
ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ
 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΚΑΙ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου:  «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Μιχαήλ Παπαδόπουλος και Θεοπίστη Πέρκα.
Σημείωση: Το παραπάνω νομοσχέδιο θα συζητηθεί και ψηφισθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρα 76 παρ. 4 του Συντάγματος και 109 του Κ.τ.Β.) ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού, την οποία απεδέχθη η αρμόδια Διαρκής Επιτροπή.
 
 
   
 
 
                                                           Αθήνα, 29 Αυγούστου 2019
 
                                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
 
                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις