ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

                                                                                     
 
Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Δ΄
 
 
 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΕ΄
Δευτέρα 22 Απριλίου 2019
Ώρα 11.00΄
 
 
 
ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ
 
 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
 
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Νικόλαος Φίλης και Νίκη Κεραμέως.
 
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 16ης Απριλίου 2019 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) έως δύο (2) συνεδριάσεις.
 
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον, κατά το άρθρο 110 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 
 
 
                                                      Αθήνα, 19 Απριλίου 2019
 
                                                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
 
                                                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
 
 
Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις