ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Γ΄
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ΄
Τρίτη 29 Μαΐου 2018
Ώρα 11.00΄
 
 
ΣΧΕΔΙΑ  ΝΟΜΩΝ
                                           
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Χαράλαμπος Αθανασίου.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 22ας Μαΐου 2018 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση.
 
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΖ΄
Τετάρτη 30 Μαΐου 2018
Ώρα 10.00΄
 
 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας αναφορικά με την ίδρυση του Κέντρου Ολοκληρωμένης και Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως Κέντρου Κατηγορίας 2 υπό την Αιγίδα της UNESCO».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γεώργιος Ακριώτης και Χρήστος Κέλλας.
 
 
 
 
 
                                                                                                                  Αθήνα, 25 Μαΐου 2018
                                                                                                                    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                                                                                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
 
 
 
 
 
------------------------------------------------
 
 
 
 
 
Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
 
 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ   
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΡΚΖ΄
Τετάρτη 30 Μαΐου 2018
Ώρα 10.00΄
 
 
 
ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ
 
ΥΓΕΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συμφωνίας Υποδοχής μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ιωάννης Δέδες και Βασίλειος Γιόγιακας.
 
 
 
                                                                                                                  Αθήνα, 29 Μαΐου 2018
                                                                                                                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                                                                                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις