ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν

ΙΖ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ  Δ΄

 

    

          

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΑ΄

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019

Ώρα 12.00΄

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ιωάννης Σηφάκης και Χρίστος Δήμας.

Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 27ης Μαρτίου 2019 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) έως δύο (2) συνεδριάσεις.

 

 

 

                  Αθήνα, 27 Μαρτίου 2019

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ

 

                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ

Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις