ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΚΔ΄
Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017
Ώρα 10.00΄
 
 
ΣΧΕΔΙΑ  ΝΟΜΩΝ
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Ενισχυμένης Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της, αφενός και της Δημοκρατίας του Καζαχστάν, αφετέρου».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Ελένη Σταματάκη και Συμεών (Σίμος) Κεδίκογλου.
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΚΕ΄
Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017
Ώρα 13.00΄
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Χρήστος Σιμορέλης και Γεράσιμος Γιακουμάτος.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 1ης Νοεμβρίου 2017 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) έως δύο (2) συνεδριάσεις.
 
 
 
 
 
                                                                                                 Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2017
                                                                                                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
 
 
 
 
 
------------------------------------------------
 
 
 
 
 
Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
 
 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΚΣΤ΄   
Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017
Ώρα 9.30΄
 
 
 
ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ
                                           
ΥΓΕΙΑΣ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 “σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας” ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. –  Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Αθανάσιος Παπαδόπουλος και Κωνσταντίνος Βλάσης.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 7ης Νοεμβρίου 2017 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση.
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον, κατά το άρθρο 110 του Κανονισμού της Βουλής.
 
                     
 
 
                                                                                        Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2017
                                                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                                                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις