ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
 
 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΙΣΤ΄   
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017
Ώρα 10.00΄
 
 
 
ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ
                                           
ΕΘΝΙΚΗΣ  ΑΜΥΝΑΣ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Χρήστος Καραγιαννίδης και Αναστάσιος Δημοσχάκης.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 19ης Οκτωβρίου 2017 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση.
 
 
 
 
 
                                                                                     Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2017
                                                                                    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                                                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ

 

 

 

--------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 
Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
 
 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΙΖ΄   
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017
Ώρα 9.30΄
 
 
 
 
ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ
                                           
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης και της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (FATCA), καθώς και της Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών και διατάξεις εφαρμογής».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Δημήτριος Βέττας και Θεόδωρος Φορτσάκης.
 
 
 
 
 
                                                                                          Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2017
                                                                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                                                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις