ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Δ΄
 
           
           
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ΄
Δευτέρα 15 Απριλίου 2019
Ώρα 12.00΄
 
 
 
ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, ΙΙΙ. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Κωνσταντίνος Παυλίδης και Απόστολος Βεσυρόπουλος.
 
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 11ης Απριλίου 2019 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση.
 
 
 
 
                   Αθήνα, 12 Απριλίου 2019
 
                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------
 
 
 
 
Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Δ΄
 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΑ΄
Τρίτη 16 Απριλίου 2019
Ώρα 10.30΄

 

 

ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γεώργιος Ουρσουζίδης και Κωνσταντίνος Κατσαφάδος.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 11ης Απριλίου 2019 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση.

 

 

                                                                                                                   Aθήνα, 12 Απριλίου 2019

                                                                         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ

                  

 

 

--------------------------------------------------------------------

 

 

       Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν          
ΙΖ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Δ΄
                                                                                                                                  ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΩΡΑ
                                                        
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 
 
 
                                                                                                                                                      
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΓ΄
Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
Ώρα 14.00   
 
 
 
ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ
 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ρυθμίσεις μέριμνας προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Χρήστος Καραγιαννίδης και Βασίλειος Κικίλιας.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 16ης Απριλίου 2019 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση.
 
 
                  
 
                                                                                       Αθήνα, 16 Απριλίου 2019
 
                                                                                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                                                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ

 

                  

---------------------------------------------
 
 
 
 
Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Δ΄
 
 
 
 
ΕΙΔΙΚΗ   ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ΄
Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
Ώρα 10.00΄
 
 
 
 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΑΡΣΗΣ  ΑΣΥΛΙΑΣ  ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
 
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τo άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
1. Αριστείδη Φωκά
2. Μάριου Σαλμά και
3. Ανδρέα Λοβέρδου.
 
 
 
 
                                                                             Αθήνα, 18 Απριλίου 2019
 
                                                                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις