ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
234 A'/23.10.2014
Αριθμός Νόμου
4304
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
23/10/2014
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
31/07/2014
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος Θ΄
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος Η'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος Ζ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
16/10/2014
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1874/96 30.9.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης, σχετικά με: 1. τη σύσταση Επιτροπής Κωδικοποίησης Δικαίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 2. τους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων β΄ βαθμού των Ο.Τ.Α. 3. τις ληξιπρόθεσμες οφειλές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Δήμων. 4. τις συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου προσωπικού στο πρόγραμμα ¨Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων¨ 5. τη σύναψη συμβάσεων από τους Ο.Τ.Α. για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας του προσωπικού των Δήμων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1894/97 3.10.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1α. Παροχή εξουσιοδότησης στον Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για προκήρυξη χρηματοδοτούμενων δράσεων, σχετικά με συστήματα φυσικού αερίου στον οικιακό τομέα. 1β. Ορισμός των Εταιρειών Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) ως φορέων υποδοχής των σχετικών αιτήσεων για ένταξη στις προαναφερόμενες δράσεις. 2. Δυνατότητας εξαίρεσης από την υποχρέωση εκτέλεσης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, που αφορούν στις εργασίες αντικατάστασης των συστημάτων θέρμανσης. 3. Καθορισμός αναγκαίων λεπτομερειών για τη χρηματοδότηση των Ε.Π.Α. από το Π.Δ.Ε. στην περίπτωση ορισμού τους ως αρμόδιων φορέων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1895/98 6.10.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων
 • Αρ. Τροπολογίας: 1896/99 6.10.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Επαναδιατύπωση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δημοσίων Υπαλλήλων και των Υπαλλήλων ΝΠΔΔ, των Δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1898/100 9.10.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α. Παραμονή των Γενικών Διευθυντών των Υπουργείων στην υπηρεσία υπό προϋποθέσεις. β. Οι συνεδριάσεις των Συμβουλίων επιλογής προϊσταμένων δημοσίων υπηρεσιών μπορεί να πραγματοποιούνται και στην έδρα του ΑΣΕΠ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1902/101 10.10.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: .α. Υποχρέωση πλήρους συμμόρφωσης των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού σε πράξεις ή αποφάσεις αρμοδίων οργάνων της Ε.Ε. και καθορισμος της σχετικής διαδικασίας, β. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων σχετικά με τη δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.ΟΤΑ
  Ειδικά Στοιχεία: ΑΠΕΣΥΡΘΗ


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ