ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής "Επιθεώρηση Εργασίας" - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής
Τύπος
Σχέδιο νόμου
Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Φάση Επεξεργασίας
Έτοιμα για συζήτηση στη Βουλή
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
11/06/2021
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
04/06/2021
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 928/61 11.6.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: * Παράταση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ν.π.δ.δ."Ελληνικό Κτηματολόγιο" * Εσωτερική μετακίνηση υπαλλήλων του ν.π.δ.δ. "Ελληνικό Κτηματολόγιο" * Ρυθμίσεις για την διεκπεραίωση εκκρεμών υποθέσεων και την παράδοση και παραλαβή αρχείων των καταργούμένων έμμισθων και άμισθων υποθυκοφυλακείων - Τροποποίηση του αρθρου 38 του ν. 4512/2018. * Ενταξη άμισθων Υποθυκοφυλάκων στο ν.π.δ.δ. "Ελληνικό Κτηματολόγιο" *Υποβολή δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων και επιβολή προστίμων - Αντικατάσταση της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 * Παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης σε ιδιώτες από την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικόύ Δημοσίου και λειτουργία αυτής - Τροποποίση της παρ. 1 και προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 58 του ν. 4727/2020
 • Αρ. Τροπολογίας: 929/62 11.6.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίαεις θεμάτων "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΆ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.
 • Αρ. Τροπολογίας: 930/63 11.6.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: * Μέτρα για εποχικά εργαζομένους στον τουριστικό και επισιστιστικό κλαδο * Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 επιδοτούμενων νέων θέσεων εργασίας * Παράταση μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ * Μεταφορά ετήσιας κανονικής αδείας και παρατάσεις λόγω την πανδημίας * Παραταση θητείας διοικητικών οργανων συνδικαλιστικών οργανώσεων * Συμμετοχή ανέργων σε προγράμματα εκπαίδευσης μικρής διάρκειας * Ποσό επιστροφής για προγράμματα ΟΑΕΔ * Προϋπόθεση φοίτησης για επίδομα παιδιού, επίδομα στέγασης και ελαχιστο εγγυημένο εισόδημα * Παροχές και διευκολύνσεις σε αναδόχους γονείς * Ρυθμίσεις αρμοδιότητας διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών
 • Αρ. Τροπολογίας: 931/64 11.6.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: * Φορολογία πλοίων και λοιπές επείγουσες φορολογικές ρυθμίσεις * Ρυθμίσεις φορολογίας κεφαλαίου
 • Αρ. Τροπολογίας: 932/65 11.6.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Μεταφορά αναλογιστικού ισοδύναμου συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ