ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Επεξεργασία στις Επιτροπές

Τα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμων μετά την υποβολή τους στη Βουλή παραπέμπονται για επεξεργασία και εξέταση ή για συζήτηση και ψήφιση στην αρμόδια διαρκή επιτροπή.
Τίτλος
Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
215 Α/22.12.2023
Αριθμός Νόμου
5079
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
20/12/2023
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
09/12/2023
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΟΕ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
20/12/2023
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
20/12/2023
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 68/23 18.12.2023
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Επικαιροποίηση επωνυμίας και σκοπού «ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ Α.Ε.» - Τροποποίηση άρθρων 1, 2, 7 και 8 ν. 4539/2018. 2. Διοικητικό συμβούλιο - Τροποποίηση άρθρου 3 ν. 4539/2018. 3. Διαδικασία συγκρότησης γνωμοδοτικού τεχνικού συμβουλίου - Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 4539/2018. 4. Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές - Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4539/2018. 5. Επιχορήγηση εταιρείας - Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4539/2018. 6. Παρατάσεις προσωρινών αδειών λειτουργίας - Προβλέψεις για την λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της «Δ.Ε.Η. Α.Ε.» - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 88 ν. 4602/2019. 7. Παρατάσεις περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών προθεσμιών - Τροποποίηση παρ. 18 άρθρου 52 ν. 4280/2014, παρ. 1 και 2 άρθρου 144 ν. 4764/2020, παρ. 2 άρθρου 39 και παρ. 6 άρθρου 65 π.δ. 71/2019, παρ. 4 άρθρου 74 ν. 4821/2021 και παρ. 1 άρθρου 16 π.δ. 83/2022.
 • Αρ. Τροπολογίας: 69/24 18.12.2023
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023. 2. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη του τουρισμού της νήσου Ρόδου. 3. Συμβάσεις εργασίας και παράταση ειδικής διαχείρισης ανώνυμης εταιρείας «ΛΑΡΚΟ» - Τροποποίηση άρθρου 97 ν. 4941/2022 και παρ. 10 άρθρου 21 του ν. 4664/2020. 4. Μεταβατικές διατάξεις ν. 5072/2023 περί συμβάσεων μεταβίβασης και διαχείρισης απαιτήσεων - Τροποποίηση περ. ε) παρ. 5 άρθρου 3, άρθρου 41 ν. 5072/2023. 5. Μειωμένος συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα μη αλκοολούχα ποτά - Αντικατάσταση παρ. 51 Κεφαλαίου Α΄ «ΑΓΑΘΑ» Παραρτήματος ΙΙΙ Κώδικα Φ.Π.Α. και μεταβατική διατήρηση συντελεστών Φ.Π.Α.. 6. Ρυθμίσεις για την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 78 ν. 4941/2022. 7. Ορισμός ως Ενδιάμεσου Φορέα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας - Προσθήκη παρ. 6α άρθρου 13 ν. 4914/2022. 8. Δαπάνες του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας» για την προστασία της δημόσιας υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας λόγω της κακοκαιρίας «Daniel» και της κακοκαιρίας «Elias». 9. Αποζημίωση μετακινούμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου εικοστού και παρ. 1 άρθρου εικοστού πρώτου ν. 5015/2023 - Παράταση παραμονής των ιατρών που έχουν ολοκληρώσει τον χρόνο άσκησης στην ειδικότητα - Τροποποίηση παρ. 2Α άρθρου 134 ν. 5034/2023. 10. Αποδοχές Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών που δεν έχουν τη βουλευτική ιδιότητα.
 • Αρ. Τροπολογίας: 70/25 18.12.2023
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας 2. Ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσιακών Γραμματέων - Τροποποίηση παρ. 4, 6 και 9 άρθρου 36 ν. 4622/2019. 3. Ασυμβίβαστο υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 10, παρ. 4 άρθρου 48 ν. 4804/2021. 4. Αύξηση του αριθμού των αντιδημάρχων σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες από τέσσερις δημοτικές ενότητες - Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 59 ν. 3852/2010. 5. Σύναψη δανείων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ Βαθμού. 6. Δυνατότητα ορισμού άμισθων αντιπεριφερειαρχών και αναπληρωτή περιφερειάρχη - Προσθήκη παρ. 10 και 11 στο άρθρο 160 ν. 3852/2010 - Σύσταση θέσης Ειδικού Γραμματέα - Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 242 ν. 3852/2010. 7. Αποσπάσεις σε γραφεία Περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών - Τροποποίηση παρ. 11α άρθρου 247 και προσθήκη άρθρου 247Α στον ν. 3852/2010. 8. Παράταση συμβάσεων προσωπικού και θέσεων υπαλλήλων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ