ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Οικονομικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
80 Α'/07.06.2017
Αριθμός Νόμου
4474
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
07/06/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
26/05/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΡΚΘ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
06/06/2017
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
06/06/2017
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1045/165 31.5.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Λειτουργία παιδικών χαρών σε χώρους του Δημοσίου και στο ΚΠΙΣΝ
 • Αρ. Τροπολογίας: 1046/166 31.5.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Εξομοιώνονται τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική τους κατοικία σε κράτη-μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με αυτά που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, ως προς τη μη παρακράτηση φόρου εισοδήματος για τις αμοιβές που λαμβάνουν για τεχνικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1047/167 31.5.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1048/168 31.5.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τις υπερωρίες των εξεταστών υποψηφίων οδηγών και οδηγών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1049/169 31.5.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων της παραγράφου 22 της υποπ. Γ3 της παραγράφου Γ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 και επανακαθορίζεται, κατά βάση, το περιεχόμενο των προβλεπόμενων εξουσιοσοτήσεων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1051/171 1.6.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις του ν. 2971/2001 σχετικά με την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1053/173 2.6.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 29 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε. ν. 4172/2013) σχετικά με τη μείωση φόρου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.


Επιστροφή