ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
99 A'/20.05.2022
Αριθμός Νόμου
4933
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
20/05/2022
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
10/05/2022
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΚΑ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
18/05/2022
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1307/128 16.5.2022
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1.Πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους". 2. Προθεσμία περιβαλλοντικής αδειοδότησης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων. 3. Νομοτεχνικές βελτιώσεις-Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 30 και άρθρου 31 του ν.2160/1993 4. Προγράμματα μετεκπαίδευσης-Τροποποίηση του άρθρου 56 του ν.4465/2017
 • Αρ. Τροπολογίας: 1308/129 17.5.2022
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Ιδεατό στερεό - Τροποποίηση άρθρου 11 του ν. 4067/2012. 2. Κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης - Εξουσιοδοτική ρύθμιση - Τροποποίηση άρθρου 13 του ν. 4067/2012. 3. Κατασκευές πάνω από το μέγιστο ύψος - Τροποποίηση άρθρου 19 του ν. 4067/2012. 4. Προέγκριση οικοδομικής άδειας - Προσωρινές κατασκευές και εργασίες - Τροποποίηση άρθρου 5 του ν. 4062/20 12. 5. Ύπαρξη προσώπου - Οδικό δίκτυο - Κυκλοφοριακές συνδέσεις - Τροποποίηση άρθρου 5α του ν. 4062/2012. 6. Προσωπικό Γραφείου Ελληνικού - Τροποποίηση άρθρου 6 του ν. 4062/2012. 7. Χρήσεις γης - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 44 του ν. 4759/2020. 8. Υποχρέωση δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε κέντρα δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων (Data Centers). 9. Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων στις Στρατηγικές Επενδύσεις - Τροποποίηση άρθρου 36 του ν. 4801/2021.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1309/130 17.5.2022
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ