ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες») και άλλες διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
48 Α'/05.04.2024
Αριθμός Νόμου
5099
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
05/04/2024
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
12/03/2024
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΚΗ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
03/04/2024
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
03/04/2024
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 114/5 29.3.2024
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμβάσεις εργασίας και παράταση ειδικής διαχείρισης ανώνυμης εταιρείας "ΛΑΡΚΟ" - Τροποποίηση άρθρου 97 ν. 4941/2022 και παρ. 10 άρθρου 21 ν. 4664/2020
 • Αρ. Τροπολογίας: 115/6 29.3.2024
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: * Διεκπεραίωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης των μέτρων δέουσας επιμέλειας για τα νομικά πρόσωπα (Know Your Business - eGov KYB) * Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Εξουσιοδοτική, μεταβατική και καταργητική διάταξη - Προσθήκη άρθρων 84Α και 105Α και τροποποίηση άρθρων 107 και 108 στον ν. 4727/2020 * Περιεχόμενο του φακέλου και διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης διαστημικής δραστηριότητας - Εξουσιοδοτική διάταξη - Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 5 ν. 4508/2017 * Προμήθεια εξοπλισμού δημοσίου τομέα - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 88 ν. 4727/2020 * Εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του Διοικητή και των Υποδιοικητών της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 6 και παρ. 1 άρθρου 8 ν. 5086/2024 * Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών - Τροποποίηση περ. ι) άρθρου 232 ν. 4957/2022
 • Αρ. Τροπολογίας: 116/7 29.3.2024
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας από τους συνδέσμους των δήμων - Τροποποίηση άρθρου 25 ν. 4479/2017. 2. Έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου Θεσσαλονίκης λόγω των έργων κατασκευής της υπερυψωμένης λεωφόρου (flyover). 3. Υποχρεωτικές δαπάνες των δήμων - Παράταση ισχύος του προϋπολογισμού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 158 ν. 3463/2006. 4. Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικά με τη βαθμολόγηση των υποψηφίων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 11 ν. 4765/2021. 5. Παράταση θητείας Υπηρεσιακών Γραμματέων. 6. Αποσπάσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών - Τροποποίηση περ. α) παρ. 7 άρθρου 329 ν. 4781/2021.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ