ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Δικαιοσύνης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
246 A'/10.12.2021
Αριθμός Νόμου
4871
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
10/12/2021
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
29/11/2021
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΜΑ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
08/12/2021
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1158/101 7.12.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης
 • Αρ. Τροπολογίας: 1159/102 7.12.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών
 • Αρ. Τροπολογίας: 1160/103 7.12.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Προθεσμία μετατροπής των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης - Προθεσμία υποβολής προγραμμάτων των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης για πιστοποίηση - Τροποποίηση περ. α) και β) παρ. 17 άρθρου 169 ν. 4763/2020. 2. Δυνατότητα παράτασης συμβάσεων καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 3. Υποχρεωτικότητα φοίτησης στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο -Τροποποίηση δεύτερου εδαφίου παρ. 3 άρθρου 2 ν. 1566/1985.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1161/104 7.12.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Διαδικασία άρσης απορρήτου - Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 2225/1994 και παρ. 3 άρθρου 37 ν. 4786/2021. 2. Παρατάσεις ισχύος πινάκων διοριστέων με βάση τις 1Κ/2017, 2Κ/2017 και 8Κ/2017 προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.. 3. Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων. 4. Απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων στις περιπτώσεις μετόχων εταιρειών που εξαιρούνται από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 8 ν. 3310/2005 και περ. λθ΄ παρ. 1 άρθρου 1 ν. 3213/2003. 5. Ποινική ευθύνη μελών οργάνων επίλυσης φορολογικών διάφορων - Τροποποίηση παρ. 9 και προσθήκη παρ. 13 και 14 στο άρθρο 16 ν. 4714/2020.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ