ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφορίων για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους», και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
125 Α'/07.07.2016
Αριθμός Νόμου
4403
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
07/07/2016
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
03/06/2016
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΝΔ
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΝΒ'
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΝΓ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
30/06/2016
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 499/26 21.6.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση διαφόρων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
 • Αρ. Τροπολογίας: 500/27 21.6.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που υπάγονται σε αυτό σχετικά με την καθαριότητα και τη φύλαξη των κτιρίων του. Παράταση της λήξης του έργου Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας
 • Αρ. Τροπολογίας: 501/28 21.6.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Σχετικά με το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού. 2. Κατάργηση της ενδεκαμελούς γνωμοδοτκής Επιστημονικής Επιτροπής για θέματα ξεναγών. 3. Επαναπροσδιορισμός των επιβαλλόμενων κυρώσεων στις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που διαπιστώνεται ότι λειτουργούν χωρίς να πληρούν τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας. 4.Υποχρέωση ανάρτησης σε εμφανές σημείο των επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων « Καρτέλας Ενημέρωσης Πελάτη».
 • Αρ. Τροπολογίας: 502/29 21.6.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Προσαρμογή της περί υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων νομοθεσίας στις χωροταξικές απαιτήσεις στο Ιστορικό Κέντρο της πόλεως των Πατρών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 503/30 21.6.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση και κατάργηση των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄του ν. 4354/2015, σχετικά με μισθολογικές ρυθμίσεις του Δημοσίου
  Ειδικά Στοιχεία: ΑΠΕΣΥΡΘΗ
 • Αρ. Τροπολογίας: 506/31 22.6.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 107 του ν.3852/2010(ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) σχετικά με τις δημοτικές επιχειρήσεις και συγκεκριμένα παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε υποψήφιο Δήμο να συστήσει Ανώνυμη Εταιρεία για τη φιλοξενία του θεσμού « Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης».
 • Αρ. Τροπολογίας: 516/38 24.6.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Τροποποίηση διατάξεων του ν.4264/2014 (Α΄118) 2. Θέματα Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. 3. Θέματα Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 4. Ρυθμίσεις θεμάτων περί μη εξυπηρετούμενων δανείων - Τροποποίηση διάταξης του ν. 4307/2014 (Α΄246).
 • Αρ. Τροπολογίας: 517/39 24.6.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Κατάργηση των, από 1/7/2016, διατάξεων του Μέρους Β΄του ν.4281/2014 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, πλην των διατάξεων των αναφερομένων άρθρων, που διατηρούνται σε ισχύ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 518/40 27.6.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 4389/2016 σχετικά με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) 2. Παρατείνεται, με τη λήξη της και μέχρι 30-12-2016, η διάταξη του άρθρου 89 του ν.4310/2014 3. Πρόβλεψη ίδιας φορολογικής μεταχείρισης της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.) με αυτή που ίσχυε για την απορροφώμενη σε αυτή εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.. 4. Παράταση, μέχρι 31-12-2016 (έληξε 31-12-2014), της διάταξης του άρθρου 172 του ν. 4261/2014.
 • Αρ. Τροπολογίας: 519/41 27.6.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Παρατείνεται κατά δεκά οκτώ (18) επιπλέον μήνες (μέχρι 31/12/2017 αντί 30/6/2016 που ισχύει σήμερα), η προθεσμία της υποχρέωσης διαγραφής της προκαταρκτικής οριογραμμής αιγιαλού στις περιοχές που υφίσταται εγκεκριμένη οριογραμμή αιγιαλού, και αποτύπωση αυτής ως οριστικής 2. Παρατείνεται κατά δώδεκα (12) επιπλέον μήνες (μέχρι 31/12/2017 αντί 31/12/2016 που ισχύει σήμερα), η προθεσμία της υποχρέωσης ελέγχου της υπόλοιπης προκαταρκτικής οριογραμμής και υποβολής πρότασης για τη τελική οριογραμμή σε περιπτώσεις εμφανούς εσφαλμένης προκαταρκτικής 3. Παράταση κατά δώδεκα (12) επιπλέον μήνες (μέχρι 30/06/2018 αντί 30/06/2017 που ισχύει σήμερα), της προθεσμίας εντός της οποίας, είναι δυνατή η έκδοση της απόφασης για την οριστική γραμμή αιγιαλού από την Επιτροπή καθορισμού αιγιαλού και παραλίας, διαφορετικά, η προκαταρκτική γραμμή θεωρείται οριστική.
 • Αρ. Τροπολογίας: 520/42 27.6.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Σχετικά με τη διαδικασία είσπραξης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που απορρέουν από την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015.
 • Αρ. Τροπολογίας: 521/43 28.6.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν.4314/2014 και του ν. 3614/2007. 2. Αναδιατύπωση των άρθρων 77 και 79 του ν.4375/2016 , κυρίως ως προς τις αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 522/44 28.6.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Σχετικά με το Ειδκό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) των ξενοδοχειακών καταλυμάτων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 523/45 28.6.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση της προθεσμίας Πιστοποίησης Ενεργειακών Επιθεωρητών έως στις 31 Ιουλίου 2016.
 • Αρ. Τροπολογίας: 524/46 28.6.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4174/2013, που αφορά την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ ΗΔΙΚΑ ΑΕ.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ