ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15,16 και 18 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών - μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Οικονομικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
141 Α'/03.08.2016
Αριθμός Νόμου
4410
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
03/08/2016
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
13/07/2016
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΟ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
27/07/2016
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 570/106 21.7.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποιήσεις του άρθρου 58Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013).
 • Αρ. Τροπολογίας: 575/107 22.7.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Υγείας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 583/108 25.7.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Επανακαθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας είσπραξης, μέσω παρακράτησης, αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών από συντάξεις, βοηθήματα καθώς και επιδόματα που χορηγούνται με τη σύνταξη και πρόβλεψη, σε περίπτωση παύσης της καταβολής σύνταξης για οποιονδήποτε λόγο, προ της ολοσχερούς εξόφλησης του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, της είσπραξης του τυχόν υπολειπόμενου ποσού σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 585/109 26.7.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποιήσεις σε διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.
 • Αρ. Τροπολογίας: 586/110 26.7.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε έργα phasing που υλοποιούνται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 587/111 26.7.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Επανακαθορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού - Οικονομική επιβράβευση των νικητών των Ολυμπιακών Αγώνων κ.α.
 • Αρ. Τροπολογίας: 592/113 27.7.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση - συμπλήρωση διατάξεων του ν. 4336/2015 αναφορικά με τις δαπάνες των μετακινούμενων προσώπων με εντολή φορέα του Δημοσίου εντός και εκτός επικρατείας.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ