ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
29 Α'/19.03.2015
Αριθμός Νόμου
4320
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
19/03/2015
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
      
Ημ. Κατάθεσης
03/03/2015
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΣΤ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος IB'
ΙΣΤ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΙΑ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
18/03/2015
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 4/4 11.3.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Επανακαθορισμός του πλαισίου παροχής υπηρεσιών σίτισης στους υπηκόους τρίτων χωρών , που παραμένουν προσωρινά στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 14/14 13.3.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση-συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ. 351/1991 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 15/15 13.3.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1.Ρυθμίσεις σχετικά με την καταβολή φορολογικών οφειλών 2.Άμεση απόδοση των χρηματικών διαθεσίμων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, στο Ελληνικό Δημόσιο 3.Τροποποίηση σχετικά με την αξιοποίηση των κεφαλαίων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ασφαλιστικών Φορέων
 • Αρ. Τροπολογίας: 16/16 13.3.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παροχή κάλυψης από τον ΕΟΠΥΥ, για την χρονική περίοδο από 1-3-2015 έως 29-2-2016, για παροχές ασθένειας σε είδος στις κάτωθι κατηγορίες: α) Στους εργαζομένους της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος και των Ναυπηγείων Ελευσίνας β) Σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ των τομέων i) ασφάλισης νομικών και ii) σύνταξης και ασφάλισης υγειονομικών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 17/17 13.3.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1.Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν: α) Τη μετάθεση της έναρξης ισχύος του Μέρους Β΄ του ν. 4281/2014, σχετικά με τους κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. β) Της υποχρέωσης δημοσίευσής τους στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 2. Κατάργηση των παραγράφων 1 - 11 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995, σχετικά με ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών (Ε.Π.Π.).
 • Αρ. Τροπολογίας: 18/18 13.3.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων ΝΕΡΙΤ Α.Ε. (τροποποίηση του ν.4173/2010).
 • Αρ. Τροπολογίας: 24/24 13.3.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1.Επανακαθορισμός στη διαδικασία επιλογής επικουρικών ιατρών 2.Δυνατότητα παράτασης θητείας επικουρικών ιατρών 3.Παράταση θητείας επικουρικών ιατρών σε Φ.Π.Υ.Υ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 26/26 16.3.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις σχετικά με τους κανονιστικούς όρους εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ