ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουκαι του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών - μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Οικονομίας και Ανάπτυξης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
56 A'/23.03.2018
Αριθμός Νόμου
4529
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
23/03/2018
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
31/01/2018
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΠΖ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
14/03/2018
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1502/23 28.2.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1.Διευκρινίζεται ότι στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) που αφορούν τα πριν τις 31.12.2012 έτη, όπως αυτές διαμορφώθηκαν στις 30.4.2016, για την εξόφληση των οποίων θα χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προυπολογισμό τα έτη 2016 και 2017, περιλαμβάνονται και ληξιπρόθεσμες οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς ασφαλισμένους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.). 2. Ρυθμίζονται θέματα οργανωτικής φύσεως μονάδων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1509/24 13.3.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του άρθρου 38 του ν. 4072/2012.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1510/25 13.3.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α) Τροποποίηση διατάξεων του ν.4314/2014 (Α΄265) και β) Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 147/2017 (Α΄192).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1511/26 14.3.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Α. Υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη. Β.Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για υγειονομική περίθαλψη.


Επιστροφή