ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Tα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ, εκτός από την πρόταση δυσπιστίας, πoυ ρυθμίζεται από τo άρθρo 142, είναι: α) oι αναφoρές β) oι ερωτήσεις γ) oι επίκαιρες ερωτήσεις δ) oι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων ε) oι επερωτήσεις, στ) oι επίκαιρες επερωτήσεις και ζ) η σύσταση εξεταστικών επιτροπών.

Για αναζήτηση συγκεκριμένων ερωτήσεων, επερωτήσεων, αναφορών κ.λ.π, πατήστε εδώ:


Α) Αναφορές
(άρθρο 125 του ΚτΒ)

Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.


Β) Ερωτήσεις
(άρθρα 126-128Β του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις.


Γ) Επίκαιρες ερωτήσεις
(άρθρα 129-132Α του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.


Δ) Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων
(άρθρο 133 του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.


Ε) Επερωτήσεις
(άρθρα 134-137 του ΚτΒ)

Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.


ΣΤ) Επίκαιρες επερωτήσεις
(άρθρο 138 του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.


Κοινοβουλευτικός Ελέγχος - Αναζήτηση

 

 


Βρέθηκαν 125 αποτελέσματα, σελ. 1 από 13
Αρ. Πρωτ αύξουσας  Ταξινομήστε βάσει Ημερομηνία Ταξινομήστε βάσει Τύπος Ταξινομήστε βάσει Θέμα Απάντηση
1021 13/01/2021 Αναφορές με επιστολή τους εκθέτουν τα προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει η υπηρεσία, ιδιαίτερα μετά τη δημιουργία νέων τμημάτων σε Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις Νοτίου Αιγαίου και Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κυκλάδων επιπλέον της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης ,λαμβάνοντας υπόψη και την αρμοδιότητα για 24 κατοικημένα νησιά και προτείνουν συγκεκριμένες ενέργειες για τη αποτελεσματικότερη λειτουργιά των υπηρεσιών.
1050 08/04/2020 Αναφορές εκθέτουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, λόγω των εκτάκτων μέτρων που έχουν ληφθεί από την Κυβέρνηση λόγω της πανδημίας, με αποτέλεσμα να μην δύνανται οι παραγωγοί να διαθέσουν τα προϊόντα τους, γεγονός που έχει ως συνέπεια δυσβάστακτη για αυτούς ζημία και αιτούνται την λήψη ευεργετικών μέτρων από τους αρμόδιους.
1050 13/01/2021 Αναφορές με επιστολή του περιγράφει την δεινή κατάσταση που έχει περιέλθει το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο του Νησιού αφενός λόγω της αιφνίδιας αποχώρησης της μοναδικής αγροτικής ιατρού στην Κίμωλο για λόγους κτήσης ειδικότητας, αφετέρου λόγω της αδυναμίας ανάληψης των καθηκόντων από αντικαταστάτη της και αιτείται την επίλυση του προβλήματος.
1055 08/04/2020 Αναφορές εκθέτει τα προβλήματα που έχουν προκύψει στο νησί , από την τήρηση των κανόνων Προστασίας της Δημόσιας Υγείας που έχουν θεσπιστεί και συγκεκριμένα αναφέρεται η ανεξέλεγκτη συστέγαση και κίνηση ατόμων τα οποία έχουν μεταφερθεί στο νησί προς αναζήτηση εργασίας, ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου η οποία όμως δεν υφίσταται δεδομένων των καταστάσεων και αιτείται την απομάκρυνση και τον έλεγχο των ατόμων αυτών.
1086 08/04/2020 Αναφορές εκφράζουν τους προβληματισμούς τους για το γεγονός ότι δεν ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί για τους επιβάτες της Αεροπλοΐας προς τα νησιά με αυτούς που (ορθώς) ισχύουν για τους αντίστοιχους επιβάτες Ακτοπλοΐας και αιτούνται απαντήσεων.
1087 08/04/2020 Αναφορές διαμαρτύρονται για τη μείωση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων προς αυτά ως αποτέλεσμα των μέτρων που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, δεδομένου του ότι σε αυτά τα νησιά η ακτοπλοϊκή σύνδεση με την ενδοχώρα αποτελεί τον μοναδικό τρόπο όχι μόνο τροφοδοσίας τους αλλά και παροχής βασικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Υγείας.
1136 20/01/2021 Αναφορές με επιστολή του εκφράζει την διαμαρτυρία του σχετικά με την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης 72142/1663/2014 που αφορά στη μείωση των διανομέων ΕΛ.ΤΑ. στον δήμο, από τρεις σε έναν και αιτείται την επίλυση του θέματος.
1179 20/01/2021 Αναφορές αναγνωρίζοντας ότι η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας αποτελεί την σημαντικότερη προτεραιότητα, επισημαίνει πως για το νησιωτικό περιβάλλον των Κυκλάδων ιδιαίτερα ,συντρέχουν επιπλέον λόγοι που θα επέτρεπαν το άνοιγμα των αγορών, τηρώντας πάντα τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα και αιτείται απαντήσεων.
1231 23/04/2020 Αναφορές με επιστολή του αναδεικνύει τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί του πρωτογενούς τομέα του Νομού, που έχουν αποκοπεί από τις αγορές τους και προτείνει μια σειρά μέτρων, τα οποία θα επιτρέψουν την συνέχιση της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής στο νησιωτικό περιβάλλον, κατά την διάρκεια της ισχύος των μέτρων για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και αιτείται απαντήσεων.
126 13/10/2021 Αναφορές με επιστολή του επισημαίνει την αναγκαιότητα της δημιουργίας Δημόσιου Ι.Ε.Κ. στον Δήμο Πάρου στα πλαίσια της Ανάπτυξης Εργατικού Δυναμικού στις Περιφέρειες, και αιτείται απάντησης.
Εγγραφές: 1 - 10 από 125 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ