ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εκθέσεις - Πορίσματα


Για αναζήτηση εκθέσεων επιτροπών συμπληρώστε τα πεδία που σας ενδιαφέρουν και επιλέξτε 'Αναζήτηση'

  
Βρέθηκαν 11 Αποτελέσματα | Σελίδα 1 από 2
Θέμα Επιτροπή Ταξινομήστε βάσει Ημερομηνία Ταξινομήστε βάσει Περίoδος / Σύνοδος Εκθέσεις
ΓΝΩΜΗ επί της πρότασης ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση - COM (2020) 682. Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 01/07/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) - Β' Σύνοδος Γνώμη COM (2020) 682COM (2020) 682
ΓΝΩΜΗ επί του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο [COM(2020)610, COM(2020)611, COM(2020)612, COM(2020)613, COM(2020)614] Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 05/03/2021 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) - Β' Σύνοδος ΓΝΩΜΗ επί του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το ΆσυλοCOM (2020) 610COM (2020) 611COM (2020) 612COM (2020) 612 ΠαράρτημαCOM (2020) 613COM (2020) 614COM (2020) 614 ΠαράρτημαCOM (2020) 610 Παραρτήματα 1-4Απάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ΓΝΩΜΗ επί της υπό αναθεώρηση Κοινής Γεωργικής Πολιτικής [COM(2019) 581 final/31.10.2019, COM(2018) 392/1.6.2018, COM(2018) 393 final/1.6.2018, COM(2018) 394 final/1.6.2018] Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 17/02/2020 ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) - Α' Σύνοδος Απάντηση Ευρωπαίκής Επιτροπής
ΓΝΩΜΗ επί της Πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 όσον αφορά τους κανόνες που εφαρμόζονται για την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. [COM (2017) 571] Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 30/11/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) - Γ΄ Σύνοδος
Γνώμη επί της Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, καθώς και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά. COM (2016) 750 τελικό Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 30/03/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) - Β΄ Σύνοδος
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ του Ελληνικού Κοινοβουλίου επί της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών(YTX) με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών την έμμισθη και την άμισθη πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair). COM (2013) 151 Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 22/05/2013 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) - Α' Σύνοδος
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ του Ελληνικού Κοινοβουλίου επί της Πρότασης ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού και των συναφών προϊόντων. COM (2012) 788 Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 20/02/2013 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) - Α' Σύνοδος
ΓΝΩΜΗ του Ελληνικού Κοινοβουλίου επί της Πρότασης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης - COM (2012) 363 Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 05/12/2012 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) - Α' Σύνοδος
Γνώμη του Ελληνικού Κοινοβουλίου επί της Πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο και για την κατάργηση της οδηγίας 2001/20/ΕΚ. COM(2012) 369 τελικό Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 10/10/2012 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) - Α' Σύνοδος
Γνώμη του Ελληνικού Κοινοβουλίου επί της Πρότασης Απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη θέσπιση δράσης της Ένωσης, όσον αφορά στις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033. COM(2012) 407 τελικό Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 04/10/2012 ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) - Α' Σύνοδος
Εγγραφές: 1 - 10 από 11 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ