ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεις Ολομέλειας

Περίδος: ΙΑ, Σύνοδος: Β΄, Συνεδρίαση: ΡΟΣΤ΄ 25/07/2006

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑ΄
ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ΄
Τρίτη 25 Ιουλίου 2006

ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.Επικύρωση Πρακτικών, σελ.
2.Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ.κ Α.Μουσιώνη, Ν. Κωνσταντόπουλου και Α. Λεβέντη.
3.Επί του Κανονισμού, σελ.

Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1.Κατάθεση αναφορών, σελ.
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
3. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α)Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τον έλεγχο των προϊόντων καλλιεργειών ολοκληρωμένης διαχείρισης κ.λπ., σελ.
β)Προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά με την αντιμετώπιση του αιτήματος του Λιβάνου για ανθρωπιστική βοήθεια, τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης κ.λπ., σελ.
γ)Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά με τη συνεργασία της Δ.Ε.Η. με την εταιρία Contour Clobal κ.λπ., σελ.
δ)Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σχετικά με την πυρκαγιά στη χωματερή Ταγκράδων Θεσσαλονίκης κ.λπ., σελ.

Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1.Ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου».σελ.
2.Ψήφιση επί του συνόλου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων: «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και άλλες διατάξεις».σελ.
3.Συζήτηση και ψήφιση επί των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού (ΣΑΕ) και άλλες διατάξεις».σελ.
4.ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΩΝ
α)Οι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού και Μεταφορών και Επικοινωνιών κατέθεσαν σχέδιο νόμου: «Ανάπτυξη Ιαματικού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις».σελ.
β)Οι Υπουργοί Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Δικαιοσύνης, κατέθεσαν σχέδιο νόμου: «Κύρωση της Συμφωνίας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις αξιώσεις που εγείρονται από κράτος-μέλος κατά κράτους-μέλους για ζημίες περιουσιακού στοιχείου ιδιοκτησίας του, χρησιμοποιούμενου ή χειριζόμενου υπ΄αυτού ή για σωματικές βλάβες ή θάνατο μέλους του πολιτικού ή στρατιωτικού προσωπικού των υπηρεσιών του, που συνέβησαν στο πλαίσιο επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαχείριση κρίσης μετά της συνημμένης Δήλωσης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».σελ.
γ)Οι Υπουργοί Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης κατέθεσαν σχέδιο νόμου: «Κύρωση της Απόφασης των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 10-11-04, σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες που παραχωρούνται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και ατα μέλη του προσωπικού του».σελ.
δ)Οι Υπουργοί Ανάπτυξης, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης κατέθεσαν σχέδιο νόμου: «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εμπορίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με τη συνεργασία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».σελ.
ε) Οι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εξωτερικών κατέθεσαν σχέδιο νόμου: «Κύρωση του νέου αναθεωρημένου κειμένου της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας Φυτών».σελ.
στ)Οι Υπουργοί Εξωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατέθεσαν σχέδιο νόμου: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν».σελ.
5.ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΥ
Οι Βουλευτές κ.κ. Σ. Παπαθεμελής, Μ. Χαρακόπουλος, Σ. Κεδίκογλου, Δ. Γαλαμάτης, Α. Σπηλιόπουλος, Μ. Κόλια και Χ. Καρύδη κατέθεσαν πρόταση νόμου: «Καθιέρωση της 19ης Μαϊου ως ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολής, Πόντου, Μικράς Ασίας και Θράκης από το Τουρκικό Κράτος».σελ.
6)ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης καταθέτει τις Εκθέσεις της στα σχέδια νόμων του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
i) «Κύρωση της Σύμβασης για την προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές, η οποία άνοιξε προς υπογραφή στη Ρώμη στις 19 Ιουνίου 1980, καθώς και στο πρώτο και Δεύτερο Πρωτόκολλο όσον αφορά την ερμηνεία της από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».σελ.
ii) «Κύρωση Πρωτοκόλλου διοικητικής συνεργασίας σε θέματα δικαιοσύνης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνική Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Σερβίας».σελ.
7)Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου τριών προτάσεων νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας:
α) «Τροποποίηση του νομοθετικού διατάγματος 17/1974-Κατάργηση δυνατότητας πολιτικής επιστράτευσης λόγω απεργίας».σελ.
β) «Άμεσα μέτρα για τη διασφάλιση του δικαιώματος στην απεργία».σελ.
γ) «Κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης για το προσωπικό που απεργεί».σελ.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Α)Επί του Κανονισμού:
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε. σελ.
ΚΟΥΒΕΛΗΣ Φ. σελ.
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Χ. σελ.
ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ Σ. σελ.

Β)Επί των Επικαίρων Ερωτήσεων:
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ Σ. σελ.
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ. σελ.
ΚΑΣΣΙΜΗΣ Θ. σελ.
ΚΟΝΤΟΣ Α. Σελ.
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. σελ.
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ Ι. σελ.
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ Α. σελ.
ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ Α. σελ.

Γ)Επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών:
ΓΕΙΤΟΝΑΣ Κ. σελ.
ΓΚΑΤΖΗΣ Ν. σελ.
ΚΑΣΣΙΜΗΣ Θ. σελ.
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ Ι. σελ.
ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ Σ. σελ.
ΝΙΩΤΗΣ Γ. σελ.
ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ Α. σελ.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. σελ.
ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ Σ. σελ.
ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ Μ. σελ.
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Β. σελ.
ΤΑΣΟΥΛΑΣ Κ. σελ.
ΧΑΪΤΙΔΗΣ Ε. σελ.

Δ)Επί των προτάσεων νόμων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας:
ΒΟΥΛΤΑΨΗ Σ. σελ.
ΚΟΥΒΕΛΗΣ Φ.σελ.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. σελ.
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. σελ.
ΝΤΟΛΙΟΣ Γ. σελ.
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Χ. σελ.
ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ Α. σελ.
ΤΑΣΟΥΛΑΣ Κ. σελ.
ΤΖΕΚΗΣ Α. σελ.
ΤΣΙΟΓΚΑΣ Δ. σελ.


ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΑ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ΄
Τρίτη 25 Ιουλίου 2006

Αθήνα, σήμερα στις 25 Ιουλίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.32΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΣΩΤΗΡΗ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραμματέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώμα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώμα από τον κ. Άγγελο Τζέκη, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Αχαϊας και Ε΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΣΙΩΝΗΣ και ο Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά με την οποία ο Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας ζητεί την παραχώρηση του Ηρωδείου στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας στις ημερομηνίες 24, 25 και 26 Αυγούστου 2006.
2) Οι Βουλευτές Β’ Αθηνών κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ και Β’ Πειραιώς κ. ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά με την οποία οι ηλεκτρολόγοι της Αθήνας ζητούν τη συγκρότηση δημόσιου φορέα για το δειγματοληπτικό έλεγχο ποιότητας και πιστοποίησης των ηλεκτρολογικών εργασιών.
3) Οι Βουλευτές Λαρίσης κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΟΓΚΑΣ και Α’ Πειραιώς κ. ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά με την οποία το Σωματείο Συνταξιούχων Τυπογράφων – Μισθωτών Γραφικών Τεχνών ζητεί την επίλυση συνταξιοδοτικού προβλήματος των μελών του.
4) Ο Βουλευτής Εύβοιας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία οι κύριοι Δανιήλ Δημήτριος και Σπύρου Ζήσης, σύνεδροι ΟΜ.Ε. – Ο.Τ.Ε. καταγγέλλουν τις ενέργειες συνταξιούχου του ΟΤΕ.
5) Οι Βουλευτές Χανίων κύριοι ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ κατέθεσαν δημοσίευμα εφημερίδας το οποίο αναφέρεται στο κλείσιμο του Υποκαταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος στα Χανιά.
6) Ο Βουλευτής Πέλλας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας στο οποίο αναφέρεται η άμεση ανάγκη πρόσληψης προσωπικού στο Παράρτημα του Ι.Κ.Α. Σκύδρας.
7) Ο Βουλευτής Πέλλας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η κ. Βαλασιάδου Κατερίνα ζητεί την ικανοποίηση αιτήματός της.
8) Ο Βουλευτής Πέλλας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η κ. Σαμοπούλου Ελένη ζητεί την ικανοποίηση αιτήματός της.
9) Ο Βουλευτής Πέλλας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η κ. Κουτσοκώστα Ιωάννα ζητεί τη χορήγηση άδειας φαρμακείου στα Γιαννιτσά.
10) Ο Βουλευτής Πέλλας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ζητεί την επίλυση συνταξιοδοτικού προβλήματος στρατιωτικού προσωπικού.
11) Ο Βουλευτής Πέλλας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Προστασίας της Λίμνης Βεγορίτιδας ζητεί την επίσπευση της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης για τη λίμνη Βεγορίτιδα.
12) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ κατέθεσε αναφορά με την οποία ζητεί την οικονομική στήριξη των ελαιοπαραγωγών του Νομού Μαγνησίας για την ανασύσταση των παγετόπληκτων ελαιοδένδρων τους.
13) Ο Βουλευτής Νομού Αττικής κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία Σύλλογοι Αποφοίτων Μουσικών Σπουδών διατυπώνουν τις προτάσεις τους για την επίλυση των προβλημάτων της δημόσιας μουσικής εκπαίδευσης.
14) Ο Βουλευτής Νομού Αττικής κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία πολίτες, κάτοικοι Σχοινιά Νομού Αττικής διαμαρτύρονται για τις οικιστικές παρεμβάσεις που γίνονται στο Εθνικό Πάρκο του Σχοινιά Μαραθώνα.
15) Ο Βουλευτής Νομού Αττικής κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο κ. Κεκάκος Ηλίας ζητεί την επίλυση φορολογικού προβλήματος.
16) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμαρχος Ηρακλείου ζητεί τη χρηματοδότηση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου, τη δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου κ.λπ.
17) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Συμβασιούχων Παντείου Πανεπιστημίου ζητεί τη διόρθωση της διάταξης 5 του άρθρου 1 του Ν. 3320/2005 ή τη μη υπαγωγή των μελών του στη διάταξη του άρθρου 70 του Ν. 2683/99.
18) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής καταγγέλλει την ποινική και πειθαρχική δίωξη αστυνομικού.
19) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Νεάπολης ζητεί την αναβάθμιση του Παραρτήματος Ι.Κ.Α. Νεάπολης Λασιθίου.
20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία οι Δανειολήπτες των Σεισμοπλήκτων Περιοχών (έτους 1965) Νομού Αχαΐας (επαρχίας Καλαβρύτων) ζητούν τη διαγραφή των δανειακών τους οφειλών.
21) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας στο οποίο αναφέρεται το πρόβλημα των ελευθέρων επαγγελματιών της Κρήτης από τον «βραχιολοτουρισμό».
22) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βατόλακκου Δήμου Κάτω Μουσουρών Νομού Χανίων ζητεί την επιδότηση των ελαιοπαραγωγών της περιοχής του.
23) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Θεατρολόγων προτείνει τη θέσπιση μιας οργανικής θέσης θεατρολόγου ανά σχολική μονάδα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
24) Ο Βουλευτής Νομού Αττικής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Λευκάδας ζητεί την άμεση εκτέλεση των έργων αποκατάστασης των βλαβών που δημιουργήθηκαν από το σεισμό του 2003 στη δυτική παραλία και στο δρόμο του Κάστρου.
25) Ο Βουλευτής Νομού Αττικής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Καλυβίων – Θορικού ζητεί να δοθεί στους δήμους και τις κοινότητες της Ανατολικής Αττικής η αρμοδιότητα για την κατασκευή αποχετευτικών αλλά και αντιπλημμυρικών έργων.
26) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ένωση Ελλήνων Χημικών ζητεί την τήρηση της πρωθυπουργικής δέσμευσης για το 5% του εθνικού προϋπολογισμού στην Παιδεία κ.λπ.
27) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο κ. Ρελάκης Σπυρίδων, Εφημέριος Παλαιοκάστρου, ζητεί την επέκταση και σε άλλες κατηγορίες της διάταξης του άρθρου 10 του Ν. 3320/2005.
28) Ο Βουλευτής Αργολίδας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία κάτοικοι της περιοχής του κάμπου Ερμιόνης Αργολίδας ζητούν την ολοκλήρωση της κατασκευής του δρόμου που έχει ήδη διανοιχθεί στον κάμπο της Ερμιόνης.
29) Οι Βουλευτές Β’ Θεσσαλονίκης και Α’ Θεσσαλονίκης κύριοι ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ και ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ αντίστοιχα, κατέθεσαν αναφορά με την οποία η Ομοσπονδία Ελλήνων ΡΟΜ Βορείου Ελλάδος και Θεσσαλίας διαμαρτύρεται για την τροποποίηση του Ν. 3377/2005 και ζητεί να της χορηγηθεί άδεια λειτουργίας των «Κυριακάτικων Παζαριών».
30) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος ζητεί την τροποποίηση του Ν. 3232/2004 ως προς την απόδοση εισφοράς υπέρ ΛΒΚΑ.
31) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά με την οποία οι Ενώσεις Αστυνομικών Λιμενικών – Πυροσβεστών – Ειδικών Φρουρών ζητούν την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων στα Σώματα Ασφαλείας, την αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών της κ.λπ.
32) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης ζητεί τη χρηματοδότηση της Β΄ φάσης της Μελέτης «Αξιοποίηση του Υδατικού Δυναμικού Υδρολογικής Λεκάνης του Πλατύ Ποταμού».
33) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας το οποίο αναφέρεται στο θέμα της πρόσληψης νοσηλευτικού προσωπικού για το Νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου.
34) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας το οποίο αναφέρεται στο αίτημα για τη χρηματοδότηση του οδικού έργου από Πιλαλήματα έως Σητεία.
35) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας το οποίο αναφέρεται στην αντίθεση των τοπικών φορέων για την αύξηση της ισχύος του εργοστασίου της Δ.Ε.Η. στον Αθερινόλακκο.
36) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η κ. Ουζουνίδου Αικατερίνη ζητεί την επίλυση εργασιακού της προβλήματος.
37) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία οι Ορειβατικοί Σύλλογοι Πελοποννήσου προτείνουν την ανάδειξη των παλιών μονοπατιών της περιφέρειάς τους και την οργάνωσή τους σε Δίκτυα Πεζοπορικών Διαδρομών.
38) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΗΣ και ο Ε΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Αχαίας κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΣΙΩΝΗΣ κατέθεσαν αναφορά με την οποία ο Δήμαρχος Λευκάδας ζητεί την άμεση αποκατάσταση των ζημιών από το σεισμό της 14ης/8/2003 στη δυτική παραλία της πόλης και στην είσοδο του νησιού.
39) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ζητεί τη βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών για τη δια θαλάσσης μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην με αριθμό 11130/26-5-06 ερώτηση του Βουλευτή κ. Μιχαήλ Καρχιμάκη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. Φ.90022/13464/1065/7-6-06 έγγραφο από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας η ακόλουθη απάντηση:
«Απαντώντας στην ανωτέρω ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Καρχιμάκη Μιχάλη και σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η κατ' έτος αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του ΕΚΑΣ γίνεται με βάση το β' εδάφιο του άρθρου 24 του ν.2556/97. Συγκεκριμένα τα εισοδηματικά κριτήρια βάσει των οποίων κρίνεται το δικαίωμα λήψης του ΕΚΑΣ αναπροσαρμόζονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και. Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας με βάση το ποσοστό αύξησης του εισοδήματος σε σχέση με το προηγούμενο έτος, που αναφέρεται στο κριτήριο β' της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 2556/97 (δηλαδή το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις, μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα) και αντιστοιχεί σε συνταξιούχο πλήρους κατωτάτου ορίου κύριας σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, χωρίς προσαυξήσεις.
Η παραπάνω αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό τη συνέχιση χορήγησης ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι -όπως και τα προηγούμενα χρόνια- δεν υπάρχουν λίγοι συνταξιούχοι-δικαιούχοι του ΕΚΑΣ , στους οποίους περικόπτεται το ΕΚΑΣ, γιατί κατ' ελάχιστον υπερέβησαν τα καθοριζόμενα όρια εισοδημάτων.
Η Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας εξετάζει κάθε δυνατότητα αναπροσαρμογής των εισοδηματικών κριτηρίων του Ε.Κ.Α.Σ., έτσι ώστε να παρέχεται η μεγαλύτερη δυνατή προστασία στην ιδιαίτερα ευαίσθητη αυτή κατηγορία συνταξιούχων.
Πάντως, κάθε αλλαγή ή αύξηση των κλιμακίων χορήγησης του ΕΚΑΣ, ώστε να περιοριστεί ο αριθμός των δικαιούχων ΕΚΑΣ που το στερούνται από τη μια χρονιά στην άλλη, προϋποθέτει σοβαρή μελέτη, η οποία γίνεται από το Υπουργείο, προκειμένου οι όποιες τελικές προτάσεις να μη δημιουργούν οικονομικούς και κοινωνικούς κραδασμούς.
Ο Υπουργός
ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ»
2. Στην με αριθμό 11194/29-5-06 ερώτηση του Βουλευτή κ. Πέτρου Κατσιλιέρη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. Φ.90022/13563/1073/7-6-06 έγγραφο από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας η ακόλουθη απάντηση:
«Απαντώντας στην ανωτέρω ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Κατσιλιέρη Πέτρο σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η κατ' έτος αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του ΕΚΑΣ γίνεται με βάση το β' εδάφιο του άρθρου 24 του ν.2556/97. Συγκεκριμένα τα εισοδηματικά κριτήρια βάσει των οποίων κρίνεται το δικαίωμα λήψης του ΕΚΑΣ αναπροσαρμόζονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας με βάση το ποσοστό αύξησης του εισοδήματος σε σχέση με το προηγούμενο έτος, που αναφέρεται στο κριτήριο β' της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 2556/97 (δηλαδή το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις, μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα) και αντιστοιχεί σε συνταξιούχο πλήρους κατωτάτου ορίου κύριας σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, χωρίς προσαυξήσεις.
Η παραπάνω αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό τη συνέχιση χορήγησης ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι -όπως και τα προηγούμενα χρόνια- δεν υπάρχουν λίγοι συνταξιούχοι-δικαιούχοι του ΕΚΑΣ , στους οποίους περικόπτεται το ΕΚΑΣ, γιατί κατ' ελάχιστον υπερέβησαν τα καθοριζόμενα όρια εισοδημάτων.
Η Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας εξετάζει κάθε δυνατότητα αναπροσαρμογής των εισοδηματικών κριτηρίων του Ε.Κ.Α.Σ., έτσι ώστε να παρέχεται η μεγαλύτερη δυνατή προστασία στην ιδιαίτερα ευαίσθητη αυτή κατηγορία συνταξιούχων.
Πάντως, κάθε αλλαγή ή αύξηση των κλιμακίων χορήγησης του ΕΚΑΣ, ώστε να περιοριστεί ο αριθμός των δικαιούχων ΕΚΑΣ που το στερούνται από τη μια χρονιά στην άλλη, προϋποθέτει σοβαρή μελέτη, η οποία γίνεται από το Υπουργείο, προκειμένου οι όποιες τελικές προτάσεις να μη δημιουργούν οικονομικούς και κοινωνικούς κραδασμούς.
Ο Υπουργός
ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ»
3. Στην με αριθμό 11240/30-5-06 ερώτηση του Βουλευτή κ. Ευάγγελου Βενιζέλου δόθηκε με το υπ’ αριθμ. Φ.90022/13730/1083/7-6-06 έγγραφο από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της παραπάνω ερώτησης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, σχετικά με τη δυνατότητα συνταξιοδότησης της κας Βαρβάρας Παπαγεωργίου για λόγους υγείας, σας πληροφορούμε ότι το θέμα αυτό ανάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο είναι συναποδέκτης του εγγράφου σας, δεδομένου ότι η εν λόγω ασφαλισμένη υπάγεται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου. Σημειώνεται ότι σχετική επιστολή της ενδιαφερόμενης προς το Υπουργείο μας, έχει διαβιβασθεί στη Γενική Δ/νση Μισθών και Συντάξεων του Γ.Λ.Κ με το Φ 11221/οικ.8801/647/6-4-2006 έγγραφό μας.
Ο Υπουργός
ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ»
4. Στην με αριθμό 10931/19-3-06 ερώτηση της Βουλευτού κ. Ασημίνας Ξηροτύρη-Αικατερινάρη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. Δ6/Φ38/ΟΙΚ. 12489/13-6-06 έγγραφο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης ως προς το θέμα της προώθησης των βιοκαυσίμων στα οχήματα, θέτουμε υπόψη σας ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης κατά την εφαρμογή του σχετικού Ν. 3423/2005 «Εισαγωγή στην ελληνική αγορά των βιοκαυσίμων και των άλλων ανανεώσιμων καυσίμων» (ΦΕΚ Α' 304), λαμβάνει όλα τα προς τούτο αναγκαία μέτρα. Συγκεκριμένα ήδη από τον περασμένο Φεβρουάριο ολόκληρη η ποσότητα ντίζελ που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά περιέχει περίπου 2% κατ΄ όγκο βιοντίζελ. Το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί σε επίπεδα ανώτερα του 4% κατά το τέλος του έτους, μετά τη σταδιακή έναρξη λειτουργίας και άλλων μονάδων παραγωγής βιοντίζελ κατά τους επόμενους μήνες.
Παράλληλα, μελετάται προσεκτικά η δυνατότητα χρήσης σε ντίζελ κίνησης μιγμάτων μεγαλύτερης περιεκτικότητας βιοντίζελ αλλά και αυτούσιου βιοντίζελ κυρίως σε στοχευμένη κατηγορία οχημάτων όπως λεωφορεία, φορτηγά, ταξί, κλπ. με γνώμονα πάντα την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των οχημάτων αυτών.
Το κύριο θέμα της ερώτησης, σχετικά με τις επιπτώσεις της πετρελαιοκίνησης στην οικονομία και δημόσια υγεία, ανάγεται πρωτευόντως στην αρμοδιότητα των συνερωτωμένων Υπουργείων.
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ»
5. Στην με αριθμό 11331/1-6-06 ερώτηση του Βουλευτή κ. Φώτη Κουβέλη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 7017/4/6210/23-6-06 έγγραφο από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Φ. Κουβέλης, σας γνωρίζουμε ότι η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες και το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, μόνιμο και εποχικής απασχόλησης, είναι στις άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου μας. Στόχος μας είναι η καλύτερη οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των πυροσβεστικών Υπηρεσιών και η βελτίωση της οικονομικής, επαγγελματικής και κοινωνικής θέσης, καθώς και των συνθηκών εργασίας του προσωπικού, ώστε αυτό να επιδοθεί απερίσπαστο στο έργο του και να τηρηθούν στο ακέραιο οι δεσμεύσεις της Κυβέρνησης στο σύνολο του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας και ό,τι υποσχεθήκαμε να πραγματοποιηθεί.
Στο πλαίσιο αυτό, καταβάλλουμε συνεχείς προσπάθειες και εξετάζουμε όλα τα θέματα που αφορούν την καλύτερη οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος. Δεδομένου ότι θεωρούμε επιβεβλημένες τις διαρθρωτικές αλλαγές και τροποποιήσεις στη δομή και λειτουργία των πυροσβεστικών Υπηρεσιών, καθώς και την ορθολογικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, προγραμματίζουμε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, ώστε, σταδιακά, να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις των Υπηρεσιών αυτών και προωθούμε την αναδιάρθρωση των εν λόγω Υπηρεσιών με βάση τις σύγχρονες ανάγκες και τα νέα δεδομένα.
Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι οι πυροσβεστικές Υπηρεσίες όλης της χώρας, σήμερα, εμφανίζουν σημαντικά ελλείμματα σε προσωπικό, έναντι της οργανικής τους δύναμης, αφού η συνολική δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος είναι ελλειμματική κατά 25%, περίπου. Η κατάσταση αυτή, όπως είναι γνωστό, δε διαμορφώθηκε από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά είναι απότοκος της μη πρόσληψης νέων πυροσβεστών επί αρκετά χρόνια, με αποτέλεσμα να συσσωρευτεί αυτό το έλλειμμα, δεδομένου ότι δεν γίνεται αυτόματη πρόσληψη με την αποστρατεία κάποιων, όπως γίνεται στην Αστυνομία.
Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής και ειδικότερα για την περαιτέρω στελέχωση των πυροσβεστικών Υπηρεσιών και την άμεση κάλυψη μέρους των υπαρχουσών κενών οργανικών θέσεων Υπηρεσιών της Αττικής (εκτός Λαυρίου, Αίγινας και Μεγάρων), προκηρύχθηκε προσφάτως, με Απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, διαγωνισμός για την κατάταξη στο Σώμα πεντακοσίων σαράντα (540) δοκίμων πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών. Το θέμα της κάλυψης των λοιπών κενών οργανικών θέσεων του προσωπικού θα αντιμετωπισθεί στα πλαίσια των μελλοντικών προσλήψεων, με τους διαγωνισμούς που πρόκειται να προκηρυχθούν.
Επίσης, για την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος κατά τις αντιπυρικές περιόδους, προσλαμβάνεται κατ' έτος σημαντικός αριθμός πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης. Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται για την κάλυψη παροδικής φύσεως εποχικών αναγκών του Σώματος και ειδικότερα για την ανάπτυξη των πεζοπόρων Τμημάτων σε επίπεδο Περιφέρειας, για την ενίσχυση των Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων και γενικότερα για την εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών που ανακύπτουν κατά τις αντιπυρικές (θερινές) περιόδους. Στο πλαίσιο αυτό, για την παροχή υπηρεσιών δασοπυρόσβεσης κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο, από 1-6-2006 επαναπροσλήφθηκαν 5.500 πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης από τους κυρωμένους πίνακες που καταρτίσθηκαν το έτος 2003 και ισχύουν για πέντε (5) έτη.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι πυροσβεστικές Υπηρεσίες του νομού Δωδεκανήσου έχουν στελεχωθεί με το αναγκαίο πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο υπερβαίνει κατά δέκα (10) άτομα την οργανική του δύναμη και έχουν εφοδιασθεί με τα αναγκαία μέσα και εφόδια, ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στην αποστολή τους, ενώ κατά την αντιπυρική περίοδο του τρέχοντος έτους ενισχύονται και με 138 πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης. Παράλληλα σε περίπτωση εκδήλωσης μεγάλου συμβάντος, προβλέπεται η επιχειρησιακή ενίσχυσή τους με πεζοπόρα αερομεταφερόμενα τμήματα από την 1η Ε.Μ.Α.Κ.
Όσον αφορά τις κανονικές άδειες του πυροσβεστικού προσωπικού, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 και 107 του π.δ. 210/16-6-1992, επιτρέπεται η χορήγηση 20ήμερης κανονικής άδειας στο προσωπικό κατά την περίοδο Ιούνιου-Σεπτεμβρίου, κατόπιν προγραμματισμού, εφόσον ζητηθεί και σε ποσοστό μέχρι 20% των υπηρετούντων στη δύναμη της αντίστοιχης Υπηρεσίας πυροσβεστικών υπαλλήλων.
Τέλος, επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις που, εξαιτίας των αυξημένων αναγκών της αντιπυρικής περιόδου, καθώς και των προγραμματισμένων κανονικών αδειών, δεν είναι δυνατή η χορήγηση των ημερησίων αναπαύσεων, αυτές καταγράφονται και χορηγούνται προγραμματισμένα μετά τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, όταν οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν, λαμβάνοντας υπόψη, πρωτίστως, την ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας.
Ο Υπουργός
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ»
6. Στην με αριθμό 10649/12-5-06 ερώτηση του Βουλευτή κ. Άγγελου Μανωλάκη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 7017/4/6151/30-5-06 έγγραφο από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Α. Μανωλάκης, σας γνωρίζουμε ότι, για την υπόθεση των υποκλοπών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, ενημερώθηκε η Εθνική Αντιπροσωπεία κατ’ επανάληψη και σε όλα τα επίπεδα. Συγκεκριμένα η ενημέρωση αυτή έγινε :
-Από τον Πρωθυπουργό την 27-2 και 29-3-2006 κατά τις συζητήσεις προ ημερησίας διατάξεως με θέματα «Ανεργία των νέων και λήψη μέτρων κοινωνικής προστασίας τους» και «Ανάπτυξης της Περιφέρειας», αντίστοιχα.
-Από τον υπογράφοντα την 31-3-2006, κατά τη συζήτηση της 38/22 από 17-1-2006 επερώτησης, που κατέθεσαν Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ., μεταξύ των οποίων και ο ερωτών κ. Βουλευτής.
-Από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κατά τη συζήτηση των 471/27/13-2-2006 και 472/28/13-2-2006 επίκαιρων ερωτήσεων, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Ν. Κωνσταντόπουλος και Μ. Παπαϊωάννου, αντίστοιχα.
-Με τα 7017/4/5863 από 24-2-2006, 7017/4/5879 από 3-3-2006, 7017/4/5886 από 16-3-2006 και 7017/4/6000 από 14-4-2006 έγγραφά μας, σε απάντηση των 7259/2-2-2006, 7411/7-2-2006, 7412/7-2-2006, 7547/9-2-2006, 7602/10-2-2006, 8903/20-3-2006 και 9142/24-3-2006 ερωτήσεων, καθώς και της 8052/1275/23-2-2006 ερώτησης και αίτησης κατάθεσης εγγράφων, που κατέθεσε ο ανωτέρω κ. Βουλευτής.
Τέλος, για το θέμα αυτό, ενημερώθηκε την 7-2-2006 και η Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, από τους Υπουργούς Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.
Ο Υπουργός
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ»
7. Στην με αριθμό 10509/9-5-06 ερώτηση του Βουλευτή κ. Στυλιανού Ματζαπετάκη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. Φ900α/5071/8581/1-6-06 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. 10509/9-5-2006 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Στέλιος Ματζαπετάκης, σχετικά με την παραγωγή τυφεκίου 5,56 χιλιοστών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Το ΥΠΕΘΑ εξετάζει διεξοδικά την αναγκαιότητα και την επιχειρησιακή σκοπιμότητα της προμήθειας των τυφεκίων 5,56 χιλιοστών για την κάλυψη των αναγκών του Ελληνικού Στρατού.
Στα ανωτέρω λαμβάνονται υπόψη το σύγχρονο πεδίο στο οποίο καλείται να επιχειρήσει ο Στρατός Ξηράς, καθώς και οι ραγδαία κλιμακούμενες τεχνολογικές εξελίξεις του φορητού οπλισμού, όπως αυτές διαμορφώνονται μέσω της χρήσης διαφόρων εξελιγμένων τύπων τυφεκίων από συμμαχικούς στρατούς.
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ»
8. Στην με αριθμό 11238/30-5-06 ερώτηση του Βουλευτή κ. Εμμανουήλ Φραγκιαδουλάκη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 7017/4/6203/22-6-06 έγγραφο από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μ. Φραγκιαδουλάκης, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη αστυνόμευση, την πληρέστερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την αναβάθμιση του προσφερόμενου έργου, ώστε να εξασφαλισθούν καλύτερες συνθήκες τάξης και ασφάλειας, ενισχυθεί περαιτέρω το αίσθημα ασφαλείας και αναβαθμισθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών.
Για το σκοπό αυτό, το Υπουργείο μας στελεχώνει τις αστυνομικές Υπηρεσίες με το απαραίτητο προσωπικό μέσα από τις δυνατότητες που παρέχει η δύναμη του Σώματος, με ορθολογική κατανομή αυτής, και τις εφοδιάζει με τον αναγκαίο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και μέσα και εφαρμόζει την αντεγκληματική πολιτική που έχει σχεδιάσει με στόχους άμεσους και μεσοπρόθεσμους, με προοπτική αποτελεσματικότητας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, για το τρέχον έτος, η αντεγκληματική πολιτική που σχεδιάσθηκε και εφαρμόζεται στοχεύει στην αντιμετώπιση τόσο της μικροεγκληματικότητας, όσο και της οργανωμένης μορφής εγκληματικότητας και στηρίζεται σε σύγχρονες μεθόδους και μέσα, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, τους Ο.Τ.Α. και άλλους φορείς και με την αξιοποίηση στοιχείων, εμπειριών και συμπερασμάτων που προκύπτουν από τη διεθνή συνεργασία μας.
Στο πλαίσιο αυτό έχει στελεχωθεί και η Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου με δύναμη, η οποία, σήμερα, υπερβαίνει την οργανική της και βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση από άλλες Αστυνομικές Διευθύνσεις που παρουσιάζουν τα ίδια προβλήματα. Η εν λόγω Διεύθυνση ενισχύεται περαιτέρω και με την παρουσία 79 ειδικών φρουρών. Ωστόσο, στα πλαίσια των υπηρεσιακών δυνατοτήτων, θα καταβληθεί προσπάθεια για την περαιτέρω ενίσχυσή της με προσωπικό, κατά τις γενικές μεταθέσεις του τρέχοντος έτους και ήδη προκηρύχθηκαν προς πλήρωση 2 θέσεις υπαστυνόμων Β΄ και 9 θέσεις αστυνομικού προσωπικού κατωτέρων βαθμών. Επίσης, κατά τη θερινή περίοδο, για την αντιμετώπιση των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, ενισχύεται και με 10 αστυνομικούς, καθώς και με 90 συνολικά δόκιμους αστυφύλακες.
Πέραν αυτών, θα καταβληθεί προσπάθεια για την ενίσχυση της εν λόγω Αστυνομικής Διεύθυνσης με νεοεξερχόμενους των Σχολών αστυνομικούς, ενώ το θέμα της πληρέστερης στελέχωσης των Υπηρεσιών της και της αποτελεσματικότερης λειτουργίας της θα αντιμετωπισθεί και με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης-αναδιοργάνωσης των περιφερειακών αστυνομικών Υπηρεσιών που προγραμματίζουμε, με την οποία συναρτάται και η ανακατανομή της ορισθείσας το έτος 2003 οργανικής δύναμης αυτών, ώστε να εξοικονομηθεί προσωπικό, που θα διατεθεί σε μάχιμες Υπηρεσίες.
Για το θέμα της στελέχωσης του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου, σας πληροφορούμε ότι η Υπηρεσία αυτή έχει στελεχωθεί με δύναμη, η οποία υπερβαίνει την οργανική της κατά 12 άτομα, αφού πρόσφατα ενισχύθηκε με 1 αξιωματικό, 6 αστυνομικούς κατωτέρων βαθμών και 10 δόκιμους αστυφύλακες, ενώ στην περιοχή λειτουργεί και ο Σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας, που έχει στελεχωθεί με τον απαραίτητο αριθμό αστυνομικών.
Σε ό,τι αφορά την αστυνόμευση και γενικότερα την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στο νομό Ηρακλείου, σας πληροφορούμε ότι, στα πλαίσια της αντεγκληματικής πολιτικής, από την Αστυνομική Διεύθυνση έχουν εκπονηθεί και εφαρμόζονται από τις Υπηρεσίες της ειδικά σχέδια δράσης, εναρμονισμένα με τις ειδικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής και προσαρμοσμένα στο προσωπικό και τα μέσα που αυτές διαθέτουν.
Ειδικότερα, για την αντιμετώπιση των αστυνομικής φύσεως προβλημάτων των περιοχών Χερσονήσου και Μαλίων, το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου και οι λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες της Αστυνομικής Διεύθυνσης, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ασκώντας έντονη και συστηματική αστυνόμευση με τη διενέργεια πεζών και εποχούμενων περιπολιών τάξης, ασφάλειας και τροχαίας, σε καθημερινή βάση και καθ’ όλο το 24ωρο, καθώς και με ειδικές εξορμήσεις και ελέγχους ατόμων, οχημάτων, καταστημάτων κ.λπ. Επίσης οι ανωτέρω Υπηρεσίες πραγματοποιούν τακτικές και έκτακτες αστυνομικές επιχειρήσεις, για κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών, για ανεύρεση και κατάσχεση ειδών οπλισμού και εκρηκτικών, για παράνομη είσοδο και παραμονή αλλοδαπών, για εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών, καθώς και γενικούς τροχονομικούς ελέγχους για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.
Σημαντική προς την κατεύθυνση αυτή είναι και η συμβολή της Ειδικής Αστυνομικής Υπηρεσίας Δίωξης Εγκληματικότητας (ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε.), του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Τ.Α.Ε.) Ηρακλείου, καθώς και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω περιοχές, ενώ, για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών στους Δήμους Χερσονήσου και Μαλίων, κατά τη διάρκεια της θερινής τουριστικής περιόδου (1-5 έως 31-10), έχει εκπονηθεί και εφαρμόζεται ειδικό σχέδιο αστυνόμευσης (τάξης, ασφάλειας και τροχαίας).
Τέλος, στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, δόθηκαν πρόσθετες εντολές και οδηγίες για περαιτέρω δραστηριοποίηση των Υπηρεσιών της, με στόχο την αποτελεσματικότερη αστυνόμευση και την πάταξη κάθε μορφής εγκληματικότητας, καθώς και για τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου, προκειμένου να παγιωθεί το αίσθημα ασφαλείας των κατοίκων των εν λόγω Δήμων, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.
Ο Υπουργός
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ»)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστούμε, κύριε Τζέκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω ότι ο Βουλευτής κ. Αριστείδης Μουσιώνης ζητεί άδεια ολιγοήμερης απουσίας στο εξωτερικό από 25.7.2006 μέχρι 27.7.2006.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Η Βουλή ενέκρινε η ζητηθείσα άδεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Θα συζητηθεί η πρώτη με αριθμό 908/20.7.2006 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας κ. Σοφίας Καλαντζάκου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τον έλεγχο των προϊόντων καλλιεργειών ολοκληρωμένης διαχείρισης κ.λπ.
Η επίκαιρη ερώτηση της κυρίας συναδέλφου έχει ως εξής:
«Η ολοκληρωμένη διαχείριση ελαιοκαλλιέργειας οδηγεί στην παραγωγή πιστοποιημένου προϊόντος που μπορεί να διεκδικήσει τιμή υψηλότερη από αυτή του συμβατικού μη πιστοποιημένου ελαιολάδου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ευρωπαίοι καταναλωτές απαιτούν ποιοτικά προϊόντα, ιδιαίτερα μετά τις απανωτές διατροφικές κρίσεις των τελευταίων ετών. Η Ελλάδα προορίζει το ποιοτικό παρακράτημα της επιδότησης (σύμφωνα με το άρθρο 69 του Κανονισμού 1782/03) να δοθεί για την ενίσχυση ποιοτικών προϊόντων μεταξύ των οποίων και προϊόντων ολοκληρωμένης διαχείρισης.
Η μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει τώρα η Ελλάδα είναι τα χρήματα του ποιοτικού παρακρατήματος που ανέρχονται περίπου σε 22.000.000 ευρώ ετησίως, να οδηγήσουν στην παραγωγή πραγματικών πιστοποιημένων προϊόντων και όχι να λειτουργήσουν ως νέο είδος «πανωγραψίματος».
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
1. Τι μέτρα θα λάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να εξασφαλίσει τον εξονυχιστικό έλεγχο που κατοχυρώνει την ποιότητα των καλλιεργειών ολοκληρωμένης διαχείρισης με βάση το ελληνικό πρότυπο AGRO 2-1 και AGRO 2-2;
2. Θα υπάρξουν αυστηρές κυρώσεις όπου διαπιστωθούν παρατυπίες, ώστε να λειτουργήσουν αποτρεπτικά σε φαινόμενα εκφυλισμού; Υπάρχει σκέψη να δοθεί το ποιοτικό παρακράτημα σε αυτούς που παράλληλα με το πρότυπο AGRO έχουν και πιστοποιήσεις άλλων ήδη αναγνωρισμένων διεθνών προτύπων»;
Στην ερώτηση της κ. Καλαντζάκου θα απαντήσει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κοντός.
AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να πούμε ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγής είναι η μεγάλη πρόκληση ή η μεγάλη ευκαιρία για την ελληνική γεωργία, διότι τα αγροτικά μας προϊόντα με την ολοκληρωμένη διαχείριση όχι μόνο θα αποκτήσουν προστιθέμενη αξία, μεγαλύτερη τιμή, όπως αναφέρει η συνάδελφος, αλλά ουσιαστικά θα αποκτήσουν μια σφραγίδα ποιότητας, χωρίς την οποία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα μπορούν να διατίθενται ούτε στην ελληνική ούτε στη διεθνή αγορά.
Τι σημαίνει «ολοκληρωμένη διαχείριση»; Σημαίνει ότι παρακολουθούμε όλες τις διαδικασίες της παραγωγής ενός αγροτικού προϊόντος, από τον έλεγχο και την ανάλυση του εδάφους, τους ψεκασμούς, τη λίπανση, τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούμε και τι πετυχαίνουμε; Πετυχαίνουμε παραγωγή προϊόντων, τα οποία διακρίνονται για την υγιεινή και την ασφάλειά τους, πετυχαίνουμε προστασία του καταναλωτή, προστασία του παραγωγού και προστασία του περιβάλλοντος. Πρέπει όμως, όπως πολύ σωστά αναφέρεται, να υπάρχει απόλυτος έλεγχος στο όλο σύστημα.
Σήμερα οι φορείς οι οποίοι πιστοποιούν τα αγροτικά προϊόντα στα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης παίρνουν έγκριση από το Εθνικό Συμβούλιο Πιστοποίησης. Όμως ήδη έχουμε έτοιμη και πολύ σύντομα θα υπογραφεί κοινή υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι απαιτήσεις και οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν οι ιδιωτικοί φορείς, οι διαδικασίες αναγνώρισης και επίβλεψής τους, καθώς και οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε περιπτώσεις παρατυπιών και παραβάσεων, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία ενός ενιαίου και ομοιογενούς πλαισίου αξιόπιστων, αμερόληπτων και αποτελεσματικών διαδικασιών επίβλεψης και πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων παραγωγής αυτών.
Η επίβλεψη των ιδιωτικών φορέων ανατίθεται στον αρμόδιο οργανισμό των ποιοτικών προϊόντων, στον Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π., ο οποίος και θα τηρεί επίσημο μητρώο. Πρέπει να πούμε επίσης ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εποπτεύει όλο το πλαίσιο πιστοποίησης και επίβλεψης των ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης, αποφασίζει για την αναγνώριση των φορέων στην δραστηριοποίηση της πιστοποίησης των γεωργικών προϊόντων και συστημάτων και θα επιβάλει με τη νέα Κ.Υ.Α πολύ αυστηρές κυρώσεις, οι οποίες θα φθάνουν μέχρι 60.000 ευρώ.
Εάν θέλουμε να πετύχουμε η χώρα να παράγει αξιόπιστα, ποιοτικά και ασφαλή αγροτικά προϊόντα πρέπει να ελεγχθεί το σύστημα και πρέπει να ελεγχθεί από την πολιτεία. Διότι, όπως πολύ σωστά αναφέρεται, αν μείνει ανεξέλεγκτο το σύστημα, θα οδηγηθούμε σε διπλοζυγίσματα και σε πανωγραψίματα. Τα εθνικά πρότυπα AGRO 2-1 και AGRO 2-2, τα οποία επιδιώκουμε να γίνουν κοινοτικά πρότυπα, είναι πολύ αυστηρά πρότυπα, αλλά θα πρέπει να δίνονται αφού γίνονται όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι. Καταβάλλουμε, λοιπόν, μια πολύ μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να μετατρέψουμε την ελληνική αγροτική παραγωγή σε παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων, ποιοτικών προϊόντων, προϊόντων τα οποία να μπορούν να διατίθενται με αξιώσεις στην ελληνική και στη διεθνή αγορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
Η κ. Καλαντζάκου έχει το λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, καταρχήν χαίρομαι γιατί πραγματικά το Υπουργείο και ο Υπουργός εδώ μας έδειξε ότι η ελληνική γεωργία θέλει να κάνει αυτό το ποιοτικό άλμα.
Αυτό που θέλω να τονίσω -διότι υπάρχουν και καλλιεργητές οι οποίοι δεν ακολουθούν την βιολογική καλλιέργεια ούτε την ολοκληρωμένη διαχείριση- είναι ότι το ποιοτικό παρακράτημα δεν έχει γίνει για να τιμωρήσει τους ανθρώπους που ακολουθούν μια συμβατική καλλιέργεια του ελαιολάδου, αλλά για να βοηθήσει αυτούς οι οποίοι ασχολούνται μόνιμα και εξολοκλήρου με τη γη και προσπαθούν, εφαρμόζοντας τις νέες μεθόδους που εξασφαλίζουν την πιστοποίηση και την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων, να απαντήσουν στις προκλήσεις των καιρών. Ποιες είναι αυτές; Τα πιστοποιημένα προϊόντα, τα προϊόντα για τα οποία ξέρουμε τι συμβαίνει, από το χώμα μέχρι τον καρπό, μέχρι το τελικό προϊόν. Είναι τα προϊόντα που ζητάει η αγορά. Και η Ελλάδα έχει την μεγάλη ευκαιρία αυτή τη στιγμή να απαντήσει σ’ αυτή την αγωνία των Ευρωπαίων καταναλωτών και να δώσει τον καλύτερό της εαυτό.
Η αγωνία που υπάρχει είναι και η εξής. Μέχρι πρότινος, και προτού τελικά υπογραφεί η Κ.Υ.Α, υπήρχαν κάποια διεθνή πρότυπα, τα οποία έρχονταν από τα σούπερ μάρκετ, τα οποία ήταν αυτά που μετέφεραν, εισήγαγαν, ήταν η αλυσίδα διανομής στο εξωτερικό. Η Ελληνική Κυβέρνηση αποφάσισε ότι πρέπει η Ελλάδα να έχει διεθνές ευρωπαϊκό πρότυπο, το AGRO. Είναι όμως πολύ σημαντικό το AGRO να το προασπιστούμε με πραγματικά συστηματικούς ελέγχους.
Διότι πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί ελαιοκαλλιεργητές που ίσως όχι αυτή την περίοδο αλλά στη συνέχεια –διότι χρειάζεται και κάποιος χρόνος για να μπορέσουν να γίνουν οι καλλιέργειές τους από συμβατικές καλλιέργειες, καλλιέργειες ολοκληρωμένης διαχείρισης- να συμμετάσχουν και να έχουν αυτή τη σφραγίδα της ποιότητας και της πιστοποίησης. Δεν πρέπει όμως να συμβιβαστούμε. Το ποσό δεν ακούγεται μεγάλο αλλά είναι πολύ μεγάλο. Είναι 22.000.000 ευρώ τα οποία θα μοιραστούν σε αυτούς που πραγματικά κάνουν το άλμα ποιότητος.
Δεν πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα –και βλέπω ότι το Υπουργείο δεν προτίθεται να το κάνει αυτό- να μείνουν ανεξέλεγκτα αλλά με συστηματικούς ελέγχους να ανεβάσουμε τον πήχη της ποιότητας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ο κ. Υπουργός έχει το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Όπως είπα, κύριε Πρόεδρε, η ολοκληρωμένη διαχείριση στον αγροτικό τομέα είναι διέξοδος, είναι μια μεγάλη ευκαιρία, μια μεγάλη πρόκληση. Και θέλω να σας πω ότι γίνεται μια συστηματική προσπάθεια στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έτσι ώστε να εντάξουμε ολόκληρες παραγωγές –και αυτό είναι πολύ σημαντικό- σε συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης.
Τις προηγούμενες μέρες η προσπάθεια αυτή επικεντρώθηκε στο βαμβάκι. Τα τελευταία τρία χρόνια έγιναν πιλοτικές καλλιέργειες σε τριάντα πέντε χιλιάδες στρέμματα βαμβακιού σε όλη τη χώρα. Και τι πετύχαμε: Πετύχαμε να έχουμε μείωση κόστους παραγωγής κατά 18%, λιγότερα λιπάσματα, λιγότερα φυτοφάρμακα, εδαφολογικές αναλύσεις, πετύχαμε να έχουμε κάτι πολύ σημαντικό, να έχουμε γεωπόνο στο χωράφι δίπλα στον αγρότη και πετύχαμε ακόμη να έχουμε πολύ υψηλής ποιότητας αγροτικό προϊόν. Και αυτό που προσπαθούμε τώρα να κάνουμε είναι να επεκτείνουμε σε όλη την καλλιέργεια του βαμβακιού –προσέξτε- σε τρεισήμισι εκατομμύρια στρέμματα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης. Το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και στο ελαιόλαδο. Το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε μέσω του ποιοτικού παρακρατήματος στον καπνό, όλη η καλλιέργεια του ελληνικού καπνού να έχει σφραγίδα ποιότητας, να έχει πιστοποιητικό ποιότητας, να μπορεί να διατίθεται με πολύ καλύτερες αξιώσεις ο ελληνικός καπνός στο εξωτερικό.
Το 95% της ελληνικής παραγωγής συμπύρηνου ροδάκινου έχει πιστοποιητικό ποιότητας το AGRO 2.1 και το AGRO 2.2 και προσπαθούμε να επιβάλουμε τα δικά μας πρότυπα, τα εθνικά πρότυπα, διότι δεν μπορούμε να στηριζόμαστε σε ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες για να δώσουν σφραγίδα ποιότητας στα ελληνικά αγροτικά προϊόντα.
Σημείο κλειδί όπως αναφέρεται είναι ο έλεγχος, πώς ελέγχεται ο αγρότης, πώς ελέγχεται αυτός που πιστοποιεί τον αγρότη, πώς ελέγχεται ο πιστοποιητικός οργανισμός.
Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι μέσα από την κοινή υπουργική απόφαση που είναι έτοιμη και σύντομα υπογράφεται θα δοθεί ουσιαστική και αποτελεσματική λύση στο μεγάλο αυτό θέμα. Πάντως θέλω να σας πω ότι πολύ σωστά αναφέρετε δύο κατευθύνσεις: Βιολογικά προϊόντα, πιστοποιημένα προϊόντα. Τα βιολογικά προϊόντα θα φτάσουν μέχρι ένα σημείο. Κατορθώσαμε από 0,6% στο σύνολο της καλλιέργειας να τα πάμε περίπου στο 2,6% έχοντας σαν στόχο ένα 3% για τα τέσσερα πρώτα χρόνια. Τα πιστοποιημένα προϊόντα όμως μπορούν να καλύψουν όλη την αγροτική παραγωγή. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Δουλεύουμε συστηματικά και πιστεύουμε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Επόμενη είναι η δεύτερη με αριθμό 902/20-7-2006 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Ανδρέα Λοβέρδου προς την Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά με την αντιμετώπιση του αιτήματος του Λιβάνου για ανθρωπιστική βοήθεια, τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης κ.λπ.
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Λοβέρδου έχει ως εξής:
« Οι ημέρες πολέμου περνούν, στο Λίβανο άμεση κατάπαυση του πυρός δεν επιβάλλεται, άνθρωποι δολοφονούνται, κοινωφελείς υποδομές καταστρέφονται –οι περισσότερες των οποίων ήταν μεταπολεμικό, μετεμφυλιακό προϊόν αναπτυξιακής πολιτικής κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης- οι εκκλήσεις του Πρωθυπουργού του Λιβάνου για ανθρωπιστική βοήθεια είναι δραματικές και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν συγκινείται. Επίσης ως φαίνεται ούτε σε πολιτικό-διπλωματικό επίπεδο πήρατε κάποια πρωτοβουλία –έτσι δήλωσε ο κ. Κουμουτσάκος στις 13 τρέχοντος- αλλά ούτε και στα προξενικά θέματα ανταποκριθήκατε εγκαίρως, ως προς τις ανάγκες των συμπατριωτών μας, παρά τις πιέσεις των διπλωματικών υπαλλήλων της χώρας μας στο Λίβανο. Αντιθέτως, ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών έδειξε με τη δράση του απέναντι στους πολίτες όλου του κόσμου που κινδυνεύουν πώς πρέπει να λειτουργούν τα γειτονικά κράτη μιας αδίκως δοκιμαζόμενης περιοχής.
Ερωτάστε κυρία Υπουργέ: α) για τους λόγους της μη ανταπόκρισης του Υπουργείου Εξωτερικών στο αίτημα του Λιβάνου για ανθρωπιστική βοήθεια
β) αν προτίθεστε να πάρετε έστω και τώρα κάποια σχετική πρωτοβουλία».
Στην ερώτηση του κ. Λοβέρδου θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Θεόδωρος Κασσίμης.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΣΙΜΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, πραγματικά μας εκπλήσσει η ερώτηση που κατετέθη διότι θέλω να υπενθυμίσω στο Σώμα ότι την Πέμπτη 13 Ιουλίου το βράδυ έκλεισε το αεροδρόμιο της Βηρυτού. Την Παρασκευή 14 Ιουλίου οργανώθηκε η πρώτη αποστολή επαναπατριζομένων από τη Βηρυτό. Με λεωφορεία πέρασαν στην Καρτούς της Συρίας και από κει πήγαν στη Δαμασκό. Από τη Δαμασκό με δύο ναυλωμένα σκάφη τους μεταφέραμε στην Κύπρο και στη συνέχεια στην Ελλάδα. Είμαστε η πρώτη χώρα από τη στιγμή που έκλεισε το αεροδρόμιο της Βηρυτού που «σηκώσαμε» ξένους πολίτες από το Λίβανο. Γιατί λέω ξένους πολίτες; Διότι θέλω να επισημάνω ότι από τα διακόσια πενήντα έξι άτομα που πήραμε στις δύο αερομεταφορές, τα ενενήντα εννέα ήταν πολίτες μη ελληνικής καταγωγής. Μ’ αυτό θέλω να επισημάνω ότι η ελληνική πρεσβεία έδωσε χείρα βοηθείας σε οποιονδήποτε το ζήτησε και στη συνέχεια υπήρξε μία πλήρως οργανωμένη επιχείρηση με την οποία απομακρύνθηκαν δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι έξι άτομα εκ των οποίων πεντακόσιοι ογδόντα Έλληνες, τετρακόσιοι δεκατρείς Κύπριοι και χίλιοι διακόσιοι τριάντα τρεις πολίτες τριάντα τριών άλλων χωρών.
Όσον αφορά τη βοήθεια, το βράδυ της Τρίτης 18 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου ζητά ανθρωπιστική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μεσημέρι της Τετάρτης 19 Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Ένωση κοινοποιεί το αίτημα στα μέλη της. Το πρωί της Πέμπτης 20 Ιουλίου στις δέκα η ώρα ξεκινάει από την Ελευσίνα το πρώτο C-130 με δέκα τόνους βοήθειας. Το απόγευμα δε της ιδίας μέρας ένα δεύτερο C-130 μετέφερε στη Λάρνακα άλλους δεκαπέντε τόνους βοήθειας και το πρωί της επομένης έφτασαν με ελληνικό αρματαγωγό στο Λίβανο 35 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας συνοδευόμενοι από δύο γιατρούς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Είμαστε η πρώτη χώρα που έφθασε με ανθρωπιστική βοήθεια και ιδίως με τόσο σημαντική ποσότητα στο Λίβανο.
Διερωτώμαι σε τι αποσκοπεί αυτή η ερώτηση η οποία όχι μόνο διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, αλλά σε ένα σημείο που ο διεθνής τύπος και όλες οι ξένες πρεσβείες έχουν συγχαρεί την Ελλάδα για την ετοιμότητά της στον ανθρωπιστικό τομέα, βλέπω την Αντιπολίτευση να είναι μίζερη και πραγματικά λυπούμαι και εντυπωσιάζομαι. Θέλω να πιστεύω ότι ο κ. Λοβέρδος δεν είχε την ενημέρωση που έπρεπε και ότι γι’ αυτό έκανε την ερώτηση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό.
Ο κ. Λοβέρδος έχει το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κατέθεσα την επίκαιρη ερώτησή μου απολύτως εγκαίρως, την περασμένη Τρίτη, στις 18 του μηνός, όταν τρεις μέρες από την έκκληση στα τηλεοπτικά μέσα όλου του κόσμου, ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου ζητά ανθρωπιστική βοήθεια και όταν, κύριε Υφυπουργέ, το δικό σας Υπουργείο που είχε και έχει όλες τις κατάλληλες υπηρεσίες για άμεση αντίδραση στα ανθρωπιστικά θέματα και είχε αντιδράσει εκείνες τις μέρες στην Ινδονησία για το τσουνάμι της προηγούμενης Κυριακής που μας πέρασε, δεν είχε προβλέψει μέχρι την ώρα που κάνω την ερώτησή μου την παραμικρή ανθρωπιστική αντίδραση σ’ ό,τι αφορά τη δολοφονία ανθρώπων και την καταστροφή υποδομών. Έχω την απόλυτη ενημέρωση, μη συνεχίζετε ως προς αυτό.
Σήμερα λέτε ότι αντιδράτε μόλις η Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποιείται και καλεί τα κράτη-μέλη να σπεύσουν για ανθρωπιστική βοήθεια. Δίνετε μόνος σας την εξήγηση που οφείλατε να δώσετε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αντιδράσατε λοιπόν, αλλά σε δεύτερο χρόνο και πολιτικά αυτό εξηγείται, κύριε Υπουργέ. Για όσους αντέδρασαν σε πρώτο χρόνο με εξέχον παράδειγμα αυτό της Κυπριακής Δημοκρατίας -τον Κύπριο Υπουργό Εξωτερικών κ. Λιλίκα που «έβαλε τα γυαλιά» στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης- η προσπάθειά τους αναγνωρίστηκε. Αντί εσείς να έχετε σπεύσει και αντί να έχετε αξιοποιήσει την πρωτοβουλία της Κύπρου, διοργανώνοντας μαζί της έναν αεροδιάδρομο για τη μεταφορά τραυματιών –οι υπηρεσίες σας έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία επ’ αυτών των θεμάτων- αντιδράτε μόνοι σας, βγαίνετε από τις υποχρεώσεις σας σε δεύτερο χρόνο –το ξαναλέω- δίχως να μπορείτε να έχετε πολιτικό εκτόπισμα στις κινήσεις σας σαν αυτό που έχουν όσοι σπεύδουν πρώτοι σε τέτοιες μεγάλες καταστροφές, σε τέτοια μεγάλα, θλιβερά γεγονότα.
Ακόμη, όπως ήμασταν δημιουργικοί ως αντιπολίτευση την πρώτη φορά, θέλουμε και τώρα να είμαστε δημιουργικοί. Αντιμετωπίζετε τα ανθρωπιστικά προβλήματα στο Λίβανο, κύριε Υφυπουργέ. Υπάρχει εδώ και εβδομάδες, εδώ και μήνες πραγματική ανθρωπιστική καταστροφή με τη συμπεριφορά του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας! Καλεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 του μηνός –ο αρμόδιος Επίτροπος Λουί Μισέλ- τα κράτη-μέλη να σπεύδουμε όχι μόνο για το Λίβανο, αλλά και για τους Παλαιστίνιους, για τη λωρίδα της Γάζας, για τη Δυτική Όχθη.
Εκεί δεν κάνετε τίποτε! Και δεν κάνετε τίποτε ευθυγραμμισμένοι με την απόφαση στην οποία συμμετείχατε –ήταν η κ. Μπακογιάννη- τον περασμένο Απρίλιο να διακοπεί η ανθρωπιστική βοήθεια προς τους Παλαιστινίους, αυξάνοντας τα καθημερινά τους προβλήματα και δημιουργώντας προβλήματα για τη στάση της διεθνούς κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ειδικά, απέναντι στους Παλαιστινίους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστούμε, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Υπουργέ, είναι ώρα και γι’ αυτό το θέμα να δείξετε την αρμόζουσα συμπεριφορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστώ, κύριε Λοβέρδο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΣΙΜΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Λυπούμαι, κύριε Πρόεδρε, λυπούμαι, κύριοι συνάδελφοι, για τη σειρά των ανακριβειών που ανέφερε ο κ. Λοβέρδος –θα μπορούσα να πω- των ψευδών επιχειρημάτων και γεγονότων.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εγώ δεν σας μίλησα έτσι και είναι πάρα πολύ τεκμηριωμένα τα όσα λέω. Εγώ μιλάω με χαρτιά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Παρακαλώ, κύριε Λοβέρδο!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΣΙΜΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Αφήστε να ολοκληρώσω, κύριε Λοβέρδο!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ούτε ψεύτη σας είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Δεν είπε εσάς. Το επιχείρημα λέει ότι είναι ψεύτικο. Μπορεί να το πει αυτό. Το επιχείρημα μπορεί να το χαρακτηρίσει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μίλησα πάρα πολύ ευγενικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΣΙΜΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Κατ’ αρχάς η βοήθεια της Κύπρου, μετά από παράκληση της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετεφέρθη μαζί με τη βοήθεια την ελληνική και αποτελείτο από τρεις τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτό είναι το πρώτο.
Η Κύπρος προσέφυγε στην Ελλάδα για την απομάκρυνση των Κυπρίων πολιτών από την πρώτη μέρα και έχουμε τις ευχαριστίες του Κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών γι’ αυτό. Η Ελλάς είναι η πρώτη η οποία επεσήμανε τη χρησιμοποίηση της Κύπρου ως διαμετακομιστικό κέντρο και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, για τις ανακρίβειες.
Δεν κατετέθη την Τρίτη η ερώτηση του κ. Λοβέρδου. Κατετέθη στις 20/7…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κάνετε λάθος!
Κύριε Πρόεδρε, να το πείτε στον κύριο Υφυπουργό!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΣΙΜΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): …στις 09 και 05’ το πρωί.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι εδώ αυτά τα πράγματα! Σας παρακαλώ!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΣΙΜΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Επιτρέψτε μου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Καθίστε, κύριε Λοβέρδο! Είναι αντικοινοβουλευτικά αυτά που κάνετε!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Να ξέρει τι λέει! Να τσακωνόμαστε για τις ημερομηνίες;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΣΙΜΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Θα καταθέσω αντίγραφο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Καθίστε, κύριε Λοβέρδο. Μπορείτε να κάνετε στο τέλος μια δήλωση στα Πρακτικά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΣΙΜΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Έχω στα χέρια μου επίκαιρη ερώτηση με αριθμό 902 με ημερομηνία κατάθεσης 20/7/2006.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: 18/7, κύριε Πρόεδρε! Έλεος!
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο Αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΣΙΜΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Ώρα κατάθεσης: 09.05’.
Και εδώ θέλω να πω το εξής: Την προηγούμενη μέρα στις 16 του μηνός είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και είχε ανακοινωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών στις 5 παρά 12 λεπτά ότι ετοιμάζεται η ανθρωπιστική βοήθεια. Και έγινε ένας άθλος. Σε μια νύχτα μέσα μαζεύτηκαν δεκαπέντε τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας με πρωτοβουλία του κ. Στυλιανίδη, του Υφυπουργού Εξωτερικών και με συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, των Γιατρών του Κόσμου, των Γιατρών της Καρδιάς, του Ερυθρού Σταυρού και άλλων οργανώσεων.
Λυπούμαι, κύριε Λοβέρδο, αλλά δεν είσαστε ενήμερος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εγώ λυπάμαι γι’ αυτά που λέτε! Κατετέθη στις 18 του μηνός με καμία κίνηση από το Υπουργείο σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κύριε Λοβέρδο, επιμένετε σε κάτι το οποίο…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΣΙΜΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Κι εγώ εδώ δουλεύω!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είναι δυνατόν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Είναι διαδικαστικό. Ακούστε με, κύριε Λοβέρδο!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είναι τόσο απλά πράγματα, αντί να απαντάτε επί της ουσίας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΣΙΜΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Επί της ουσίας απήντησα, κύριε Λοβέρδο! Είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι πήγαμε και δεν καταλαβαίνω γιατί αισθάνεστε άσχημα! Γιατί αυτή εδώ η Κυβέρνηση έδωσε εξετάσεις όχι ως Κυβέρνηση, κύριε Λοβέρδο! Ως Ελλάδα έδωσε εξετάσεις!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σε δεύτερο χρόνο αντιδράσατε, αφού πιεστήκατε. Και πρέπει να αντιδράσετε και για τη Γάζα έτσι!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΣΙΜΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Και είναι ντροπή να αισθάνεστε άσχημα γιατί η χώρα σας πηγαίνει μπροστά και αναγνωρίζεται αυτό!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ασχημονείτε χωρίς λόγο!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΣΙΜΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Λυπούμαι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Λοβέρδο, νομίζω ότι συστηματικά παίζετε ένα ρόλο όχι καλό. Σας παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Να φέρετε με τον κοινοβουλευτικό...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ακούστε, σας παρακαλώ, κύριε Λοβέρδο.
Σωστά είπε ο κύριος Υπουργός για τις 20 του μηνός. Υπάρχει μία διαδικασία, η οποία παίζει σε τέσσερις ημέρες ...
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Να προσέχει τότε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΣΙΜΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Στις 20 του μηνός…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κύριε Υπουργέ, καθίστε, σας παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Στις 18 του μηνός την κατέθεσα. Την έχω μπροστά μου ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Σας παρακαλώ. Μα, είναι φοβερό, δεν ακούτε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΣΙΜΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Στις 18 γράφει ο κ. Λοβέρδος, αλλά την κατέθεσε στις 20, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Θέλετε να σας εξηγήσω ή να το προσπεράσω;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Λοιπόν, υπάρχει μία διαδικασία: Είναι η ημέρα που ο Βουλευτής καταθέτει την ερώτηση που είναι στις 18, όπως λέτε εσείς, αλλά η επίσημη ...
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Στις 18, την έχω εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Περιμένετε.
Αυτή όμως περνάει μία διαδικασία. Περνάει από την Πρόεδρο της Βουλής, δίνει το Ο.Κ. και εγγράφεται. Η ερώτησή σας εγγράφτηκε στις 20 ...
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εγώ την κατέθεσα στις 18. Να το ήξερε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Δεν μπορεί να το ξέρει ο Υπουργός. Ο Υπουργός ξέρει το επίσημο. Δεν μπορεί να ξέρει ...
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Να προσέχει τι λέει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κύριε Λοβέρδο, σας παρακαλώ....
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΣΙΜΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Ημέρα κατάθεσης 20 του μηνός...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ.
Ο Υπουργός δεν μπορεί να ξέρει πότε γίνεται η υλική πράξη ...
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Να είναι επιφυλακτικός πριν ασχημονήσει ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Λοιπόν, δεν θέλετε να ακούσετε. Προχωρώ.
Η τρίτη επίκαιρη ερώτηση με αριθμό 912/20-7-2006 του Βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Αντωνίου Σκυλλάκου προς τον Υπουργό Πολιτισμού, σχετικά με την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του κτηρίου που θα στεγαστεί το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας κ.λπ., διαγράφεται λόγω προβλήματος του κυρίου Υπουργού.
Τέταρτη είναι η με αριθμό 909/20-7-2006 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ασημίνας Ξηροτύρη-Αικατερινάρη προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά με τη συνεργασία της Δ.Ε.Η. με την εταιρεία Contour Global κ.λπ.
Η ερώτηση της κ. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη έχει ως εξής:
«Μέσα σε συνθήκες αδιαφάνειας η Δ.Ε.Η. βρήκε «επιτέλους» εταίρο για τη σύσταση εταιρείας συμμετοχών με στόχο την εξαγορά περιουσιακών στοιχείων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων στην ενεργειακή αγορά της Ν.Α. Ευρώπης. Πρόκειται για την παντελώς άγνωστη στον ενεργειακό τομέα αμερικάνικη εταιρεία, την Contour Global με κύριο μέτοχο τη Reservoir Capital Group μιας εταιρείας επενδύσεων με παρουσία μιας και μόνης σελίδας στο διαδίκτυο, που διαχειρίζεται κεφάλαια 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η σύμπραξη αυτή της Δ.Ε.Η. εκτός από πλήθος ερωτηματικά, φοβούμαστε ότι ανοίγει ένα επικίνδυνο δρόμο για τη Δ.Ε.Η. και τη χώρα. Και αυτό γιατί η Δ.Ε.Η., μία κατ’ εξοχήν κρατική εταιρεία, με μακράν εξειδίκευση στις δραστηριότητες παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, έπρεπε, και μπορούσε κάλλιστα, να συνεργαστεί με κάποια από τις μεγάλες ευρωπαϊκές ενεργειακές εταιρείες κοινής ωφέλειας για επενδύσεις στην Ν.Α. Ευρώπη, που όπως μας είναι γνωστό έχουν δείξει ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά.
Με ποια κριτήρια θα επιλέγονται οι επενδύσεις, καθώς τα στρατηγικά και οικονομικά κριτήρια των δύο εταιρειών είναι προφανές ότι δεν ταυτίζονται. Η Δ.Ε.Η. θεωρούμε ότι αξιολογεί την κάθε επενδυτική ευκαιρία ως μία μακροχρόνια επένδυση με μία εύλογη απόδοση. Αντίθετα μία «επιθετική» εταιρεία επενδύσεων, όπως ο βασικός μέτοχος της Contour Global αποβλέπει σε επενδύσεις ευκαιριακά, με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και με τη μέγιστη δυνατή απόδοση. Τέτοιες αποδόσεις, ιδιαίτερα σε εξαγορές μέσω ιδιωτικοποιήσεων, δεν μπορούν να επιτευχθούν παρά μόνο με βίαιες αναδιαρθρώσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, κάτι που δεν συνάδει με την εταιρική κουλτούρα της Δ.Ε.Η.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
- Γιατί λοιπόν καταλήξατε στην συνεργασία με μία άγνωστη αμερικάνικη εταιρεία, και όχι με μία μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία εφάμιλλου κύρους και αναγνώρισης με τη Δ.Ε.Η.;
- Με ποια κριτήρια, πέραν των οικονομικών, όπως κριτήρια τεχνικά, διαχείρισης, ανάλογου χαρτοφυλακίου επενδύσεων, επιλέχθηκε η εν λόγω αμερικάνικη εταιρεία; Ποιο το στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας, ξεπερνά τα δέκα άτομα; Βάσει ποιας στρατηγικής θα επιλέγονται και θα πραγματοποιούνται οι επενδύσεις στο μέλλον;».
Στην ερώτηση της κ. Ξηροτύρη θα απαντήσει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Αναστάσιος Νεράντζης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης): Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Στην εταιρεία αυτή των συμμετοχών δεν μετέχει μόνο η Δ.Ε.Η. και η συγκεκριμένη εταιρεία, η Contour Global, αλλά μετέχει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Μα, κύριε Υπουργέ...
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης): Δεν αντιλήφθηκα την χειρονομία που κάνατε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τώρα, αν αρχίσετε το μοτίβο των διακοπών, θα με υποχρεώσετε να σας επαναφέρω και εγώ, αλλά και άλλος αρμοδιότερος εμού, στην τάξη.
Δεν είπα τίποτα περισσότερο. Είπα ότι μετέχει και άλλος παράγοντας.
Δεύτερον, η εταιρεία αυτή –την οποία «στολίζετε», κατά την άποψή σας, όπως δηλ. εσείς πιστεύετε- έχει υλοποιήσει περισσότερα από πενήντα πέντε ενεργειακά έργα, σε είκοσι πέντε χώρες. Αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία είναι ιδιωτική, ασχολείται με την ενέργεια, την ανάπτυξη και τη λειτουργία έργων υποδομής, έχει έδρα τη Νέα Υόρκη και διατηρεί γραφεία στο Παρίσι, το Κίεβο και το Χιούστον. Ασφαλώς και έχει παραπάνω από δέκα άτομα προσωπικό η εταιρεία αυτή. Και για να σας λύσω την απορία, επειδή αυτό ρωτάτε, έχει τριάντα τρία επαγγελματικά στελέχη, τα οποία δραστηριοποιούνται στο χώρο δράσεώς της.
Τα κριτήρια, τα οποία συνήθως αποτελούν εκείνους τους λόγους για τους οποίους επιλέγονται οι συγκεκριμένες εταιρίες, είναι πρώτα απ’ όλα να μην είναι ανταγωνίστρια η ίδια με την συνεταίρο της, δηλαδή εδώ τη Δ.Ε.Η., να έχει ευελιξία στη λήψη αποφάσεων και να έχει εμπειρία, η οποία εμπειρία συντρέχει εδώ, μια που έχει υλοποιήσει πενήντα πέντε ενεργειακά έργα, σε είκοσι πέντε χώρες.
Νομίζω ότι απάντησα σ’ αυτά που με ρωτάτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Το λόγο έχει η συνάδελφος κ. Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Λυπάμαι, κύριε Υπουργέ, αλλά δεν μου απαντήσατε απολύτως σε τίποτα, γιατί και εσείς κατά βάθος είσαστε βέβαιος ότι αυτή η εταιρεία είναι μια εταιρεία «φάντασμα».
Ο βασικός της εταίρος η Contour Global έχει αυτές τις δύο ισχνές ιστοσελίδες, μία δηλαδή στο διαδίκτυο. Τις καταθέτω στη Βουλή.
(Στο σημείο αυτό η Βουλευτής κ. Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα , τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η ανακοίνωση της Δ.Ε.Η. 13 Ιουλίου 2006 λέει ότι «οι συνεταίροι της εταιρείας συμμετοχών από 45% και 45%, διεξάγουν συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης για να καθοριστούν οι όροι του μειοψηφικού ποσοστού με τον οποίο θα συμμετέχει η τελευταία στα ίδια κεφάλαιά της». Επομένως γι’ αυτό έκανα πριν αυτή τη χειρονομία. Δεν μου απαντάτε σ’ αυτό. Δεν έχει καμία συμμετοχή ακόμη αυτή η εταιρεία, είναι 10% και συζητάτε πως θα συμμετάσχει σ’ αυτό.
Τώρα αυτή η εταιρεία δεν έχει εξειδίκευση στα ενεργειακά. Κάνει τα πάντα. Είναι μια εταιρεία επενδύσεων κεφαλαίων. Προσπαθεί να κάνει επενδύσεις εκεί όπου παράγεται περισσότερο οικονομικό αποτέλεσμα. Αυτό δεν συνάδει σε καμία περίπτωση με τη Δ.Ε.Η., την εξειδίκευση, την οντότητα που έχει και στην Ανατολική Ευρώπη και στην Ευρώπη γενικότερα.
Κύριε Υπουργέ, έχουμε σαφέστατες πληροφορίες –αυτή τη δουλειά κάνουμε τόσα χρόνια- ότι η Δ.Ε.Η. θα μπορούσε κάλλιστα να συνεργαστεί με μεγάλες εταιρείες εξειδικευμένες στα θέματα παραγωγής, μεταφοράς, διανομής κ.λπ. ενέργειας, όπως έχει και αυτή την εξειδίκευση, με μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες προκειμένου να κάνει επενδύσεις ή να δει ενδιαφέρουσες επενδύσεις στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά και σε άλλες χώρες προκειμένου να αξιοποιήσει το συγκριτικό της πλεονέκτημα. ‘Εχει ένα τεράστιο δυναμικό. Τι σχέση έχουν τα δέκα στελέχη; Εγώ σας λέω ότι είναι δέκα. Όμως σας λέω για τα τριάντα πέντε. Από τα τριάντα πέντε τα δέκα στελέχη αν είναι για ενεργειακά θέματα. Η Δ.Ε.Η. έχει τετρακόσια στελέχη στα ενεργειακά θέματα. Πού τη βρήκατε αυτή τη σύμπραξη; Δεν μπορούσε η Δ.Ε.Η. να κάνει σύμπραξη με κάποια άλλη εταιρεία προκειμένου να αναζητήσει δουλειές και στο εξωτερικό;
Αν κανείς διαβάσει εδώ ένα ισχνό σχέδιο εταιρικού το οποίο έχετε, ξέρετε σε τι θα συνεργαστείτε μ’ αυτή την εταιρεία; Για να κάνετε επιχειρηματικές δράσεις στη Σερβία, στην Κροατία, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, στη Σλοβενία, στο Μαυροβούνιο, τη Ρουμανία, την Τουρκία, τη Βουλγαρία και την Αλβανία. Αν μη τι άλλο, αυτό μας γεννά τεράστια ερωτηματικά για την τύχη της Δ.Ε.Η. και για την τύχη της χώρας. Δηλαδή συνεργάζεστε με αμερικάνικη εταιρεία, η οποία θέλει να προωθήσει τις γεωστρατηγικές επιδιώξεις της Αμερικής στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αυτά τα κράτη με τα οποία συνεργάζεστε είναι τα προτεκτοράτα της Αμερικής για να κάνετε οικονομικές επενδύσεις. Είναι σκάνδαλο αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Νεράντζης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης): Θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω ότι πάσχετε από σελιδοπληξία. Δεν ήξερα ότι οι εταιρείες μετριούνται από τις σελίδες που καταλαμβάνει το εταιρικό τους ούτε ήξερα ότι οι εταιρείες μετριούνται από την έκταση που καταλαμβάνει στο διαδίκτυο η ιστοσελίδα τους.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Τα έχω καταθέσει ήδη στα Πρακτικά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης): Εγώ αντιπαραθέτω στη σελιδοπληξία σας τα πενήντα πέντε ενεργειακά έργα τα οποία έχει υλοποιήσει σε είκοσι πέντε διαφορετικές χώρες, η εταιρεία αυτή.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Δώστε μου έναν κατάλογο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης): Είναι τόση η σύγχυσή σας που νομίζετε ότι, διακόπτοντας, θα με εμποδίσετε από το να σας απαντήσω.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Μα, δεν μου απαντάτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Παρακαλώ κυρία Ξηροτύρη, αφήστε τον Υπουργό να ολοκληρώσει.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης): Είναι τόση η προσωπική σας σύγχυση, που δεν έχετε αντιληφθεί που βρίσκεται η Δ.Ε.Η. σήμερα.
Έχετε χάσει «επεισόδια». Ίσως, οι προηγούμενες ιδεολογικές αγκυλώσεις σας σας εμποδίζουν. Δεν έχετε καταλάβει ότι η Δ.Ε.Η., περί της οποίας μιλάτε, δεν είναι πια κρατική εταιρεία.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Είναι αμερικανική.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης): Δεν έχετε αντιληφθεί ότι η Δ.Ε.Η. δεν είναι πια το μονοπώλιο, διότι έχει γίνει απελευθέρωση της ενέργειας. Δεν έχετε αντιληφθεί ότι αυτό που ζητάτε, στερείται τουλάχιστον σοβαρότητας, όταν δηλ. μου ζητάτε με την ερώτησή σας, να σας ανακοινώσω «βάσει ποιας στρατηγικής –ας ακούσει το Σώμα- θα επιλέγονται και θα πραγματοποιούνται οι επενδύσεις στο μέλλον». Μα, είναι σοβαρά πράγματα;
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Εσείς είστε σοβαρός Υφυπουργός μιας εταιρείας του δημοσίου;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης): Μα, είναι σοβαρά πράγματα; Θα σας πει δημόσια μια ανώνυμη εταιρεία, μέσα στον κυκεώνα του διεθνούς ανταγωνισμού, βάσει ποίων κριτηρίων θα κάνει αυτή η εταιρεία, τις επενδύσεις στο μέλλον;
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κύριε Υπουργέ, πώς απαντάτε με αυτό το ύφος; Εσείς απαντάτε σοβαρά στον κοινοβουλευτικό έλεγχο;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης): Φωνάξτε λίγο παραπάνω, είστε απολαυστική.
Σε αυτήν, λοιπόν, τη σύγχυσή σας, εγώ αντιτάσσω τα όσα επιχειρήματα προκύπτουν, παραμερίζοντας τις σελίδες και τις εκτάσεις για τις οποίες φωνασκείτε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κύριε Υπουργέ, δεν απαντάτε, δεν δέχεσθε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Εσείς δεν είστε σοβαρός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Σας παρακαλώ, κυρία Ξηροτύρη.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης): Κύριε Πρόεδρε, κατά την άποψη του Υπουργείου, η απάντηση εδόθη πλήρως και αρνούμαι να συνεχίσω να αντιδικώ με την κυρία συνάδελφο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Παρακαλώ, κυρία Ξηροτύρη! Τι πάθατε;
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Μα, είναι ύφος αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Υπάρχει μία διαδικασία. Τι θέλετε να κάνω;
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Εδώ πρόκειται για ένα σκάνδαλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Επίκαιρες ερωτήσεις δευτέρου κύκλου:
Η πρώτη με αριθμό 904/20.7.2006 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας κ. Έλενας Ράπτη προς τον Υπουργό Πολιτισμού, σχετικά με την ανανέωση των προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Δήμου Θεσσαλονίκης και του Υπουργείου κ.λπ. διαγράφεται λόγω κωλύματος του Υπουργού.
Η Τρίτη με αριθμό 911/20.7.2006 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος κ. ‘Αγγελου Τζέκη προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με τη λήψη μέτρων αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας Ζαγκλιβερίου στο Νομό Θεσσαλονίκης κ.λπ. διαγράφεται λόγω κωλύματος του Υπουργού.
Επίσης, η τέταρτη με αριθμό 910/20.7.2006 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανασίου Λεβέντη προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με τις καθυστερήσεις στην κατασκευή και λειτουργία νέων νοσοκομείων κ.λπ. διαγράφεται λόγω κωλύματος του Υπουργού.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Όχι, κύριε Τζέκη, δεν έχετε το λόγο, διότι έτσι περιγράφουμε τον Κανονισμό και στην ουσία μπαίνουμε στη συζήτηση...
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Και εγώ για τον Κανονισμό θα μιλήσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Στο τέλος.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Δεν είναι μόνο ο κύριος Υπουργός, είναι και οι δύο Υφυπουργοί. Όλοι κωλύονται;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Παρακαλώ να μην γράφεται τίποτα από τα όσα λέει ο κ. Τζέκης.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ:…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Θα συζητηθεί τώρα η δεύτερη με αριθμό 905/20.7.2006 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Ιωάννη Μαγκριώτη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σχετικά με την πυρκαγιά στη χωματερή Ταγαράδων Θεσσαλονίκης κ.λπ..
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ:…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Καθίστε, κύριε Τζέκη.
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Μαγκριώτη έχει ως εξής:
«Για ημέρες συνεχίζεται η φωτιά στη χωματερή των Ταγαράδων Θεσσαλονίκης, καίγοντας πλαστικά και εύφλεκτες ύλες. Η φωτιά προήλθε από βιοαέριο και εξαιτίας της φωτιάς διασπάστηκε η μάζα των σκουπιδιών, έσπασε ένα φράγμα της χωματερής και τα φλεγόμενα υλικά έπεσαν σε δεξαμενή με διασταλάζοντα υγρά. Η δεξαμενή ξεχείλισε και τα υγρά έπεσαν στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής και σκόρπισαν στον κάμπο.
Οι δήμαρχοι των γειτονικών περιοχών εκφράζουν το φόβο και την αγωνία τους για τη συνέχιση της λειτουργίας της χωματερής των Ταγαράδων και ζητούν το κλείσιμό της.
Επειδή επικίνδυνα τοξικά διαχύθηκαν στην ατμόσφαιρα και βεβαρυμένα υγρά διέφυγαν στον κάμπο της Αγίας Παρασκευής Βασιλικών Θεσσαλονίκης, οπότε μπαίνει σε κίνδυνο η υγεία των ανθρώπων, επειδή η παρέμβαση των κρατικών και νομαρχιακών υπηρεσιών δεν ήταν άμεση και αποτελεσματική, ερωτάται ο κύριος Υπουργός τι προτίθεται να κάνει άμεσα σε σχέση με:
α)Τη λειτουργία της υπάρχουσας χωματερής,
β)Την ολοκλήρωση του Χ.Υ.Τ.Α. στη Μαυροράχη, ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων.»
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Μαγκριώτη θα απαντήσει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κ. Καλογιάννης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να ρίξω λίγο τους τόνους, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε επί της ουσίας στην ερώτηση του θέτει ο κύριος συνάδελφος.
Είναι γνωστό κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι από πολλά χρόνια, από δεκαετίες θα έλεγα, η περιοχή της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων. Ο χώρος της υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στους Ταγαράδες λειτουργεί τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια περίπου, δεδομένου ότι δεν υπάρχει μέχρι σήμερα άλλος χώρος διάθεσης των αστικών απορριμμάτων.
Σύμφωνα με το σχεδιασμό διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων που έχει εκπονηθεί και εγκριθεί από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τον περασμένο Δεκέμβριο, για το Νομό Θεσσαλονίκης προβλέπονται τα εξής έργα: Δύο χώροι υγειονομικής ταφής -ο ένας εκ των οποίων είναι στη θέση Μαυροράχη και ο δεύτερος στο νοτιοανατολικό πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης- επτά σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων, δύο μονάδες μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας και παραγωγής ενέργειας.
Προβλέπεται επίσης διαλογή στην πηγή και τρία κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών.
Ο Χ.Υ.Τ.Α. στη Μαυροράχη βρίσκεται σε φάση υλοποίησης με φορέα το Σύνδεσμο Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης. Συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με ένα προϋπολογισμό της τάξης των 34,5 εκατομμυρίων ευρώ. Μετά την έναρξη λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου προγραμματίζεται η άμεση παύση λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ταγαράδων και η τελική ανάπλαση του συγκεκριμένου χώρου. Επισημαίνεται ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η ανάπλαση σε ένα τμήμα του χώρου διάθεσης στους Ταγαράδες έκτασης εκατό περίπου στρεμμάτων.
Έχουν ξεκινήσει επίσης και υλοποιούνται τα έργα ανάπλασης ενός δευτέρου τμήματος στη θέση Καλαμάκι έκτασης εκατόν ενενήντα περίπου στρεμμάτων. Τόσο η ολοκληρωμένη ανάπλαση της περιοχής όσο και η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων του Χ.Υ.Τ.Α. συγχρηματοδοτούνται επίσης από το Ταμείο Συνοχής με ένα προϋπολογισμό 14,3 εκατομμυρίων ευρώ.
Όπως είναι γνωστό στις 14 Ιουλίου εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο δυτικό τμήμα της χωματερής των Ταγαράδων. Οι αρμόδιες αρχές, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης κινητοποιήθηκαν και στο σημείο κατέφθασαν επίγεια και εναέρια μέσα τα οποία βοήθησαν σημαντικά στην επιχείρηση κατάσβεσης.
Επισημαίνω ότι φορέας αρμόδιος για τη διαχείριση και τη λειτουργία της χωματερής είναι ο Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης. Η φωτιά έχει σβήσει. Έχουν γίνει επανειλλημένες συσκέψεις με την συμμετοχή των αρμοδίων και συναρμοδίων υπηρεσιών.
Θέλω να πω πριν κλείσω, κύριε Πρόεδρε, ότι σε ό,τι αφορά στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., η ειδική υπηρεσία επιθεωρητών περιβάλλοντος από τις 18 του μηνός έκανε επιθεώρηση στο χώρο. Οι επιθεωρήσεις συνεχίζονται μέχρι σήμερα και θα καταλήξουν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Θα υπάρξουν και πορίσματα τα οποία θα δείξουν τα βήματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν για την αποκατάσταση της ζημιάς.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Ορίστε, κύριε Μαγκριώτη, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα και εγώ να ακολουθήσω τους χαμηλούς σας τόνους γιατί πράγματι οι προηγούμενοι συνάδελφοί σας «εκτροχιάστηκαν» στις απαντήσεις τους προς τους συναδέλφους της αντιπολίτευσης. Δεν έχουν κατανοήσει ακόμη φαίνεται ότι θα ελέγχονται στο Κοινοβούλιο. Δυστυχώς όμως συζητούμε ένα καυτό θέμα όπως και τα άλλα. Και έχει να κάνει με φωτιά. Έχει να κάνει με τοξικά αέρια και τοξικά απόβλητα. Και είναι πολύ σημαντικό και κρίσιμο. Βεβαίως έστειλαν εσάς, έναν ήπιο άνθρωπο για να απαντήσετε σ΄ αυτή την ερώτηση, ενώ θα έπρεπε να είναι άλλοι αρμόδιο εδώ.
Θέλω να σας πω λοιπόν, κύριε Καλογιάννη. τα εξής. Πρώτον στην υπόθεση των Ταγαράδων της Θεσσαλονίκης ζητείται αρμόδιος. Πολύ σωστά είπατε ότι την διαχείριση την έχει ο Σύνδεσμος Ο.Τ.Α.. Πρόεδρος είναι διακεκριμένο στέλεχος του Δήμου Θεσσαλονίκης, Δημοτικός Σύμβουλος του συνδυασμού του κ. Παπαγεωργόπουλου, ο κ. Ζουρνάς. Δεν την έχει κάποιος τυχαίος.
Δεύτερον, την ευθύνη της συνεδρίασης του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας την έχει ο κ. Νομάρχης, ο κ. Ψωμιάδης, εξαίρετο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
Τρίτον, Περιφερειάρχης είναι ο κ. Τσώτρας, ορισμένος από την Κυβέρνηση. Σας απαντώ λοιπόν. Χαράματα της Παρασκευής έπιασε η φωτιά. Τις πρώτες πρωινές ώρες ενημερώθηκαν όλοι από τους δημάρχους της περιοχής. Εδέησαν. Προσέξτε. Η Πυροσβεστική ήταν από την πρώτη ώρα εκεί αλλά δεν είχε σχέδιο και δεν ήξερε πως να αντιδράσει. Δεν ήταν μια συνηθισμένη φωτιά. Ήταν μια ξεχωριστή και ειδική περίπτωση. Τρίτη πρωί ήταν η πρώτη σύσκεψη στην περιφέρεια. Τετάρτη, έξι μέρες μετά η πρώτη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου υπό την προεδρία του κ. Νομάρχη, όταν πλέον τα περισσότερα τοξικά υγρά και αέρια έχουν διαχυθεί και στον αέρα και στην περιοχή και υπάρχει πρωτοφανής μόλυνση αποδεδειγμένη από επιστήμονες του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
Τα δείγματα που χρησιμοποιούνται για να καθησυχάσουν τον κόσμο είναι δείγματα των ύστερων ημερών μετά από μια εβδομάδα και δεν προέρχονται από περιοχές που έχουν μολυνθεί. Είναι από τυχαίες περιοχές μακριά από τα πεδία της μόλυνσης. Αμφισβητούνται από τους επιστήμονες του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
Τέλος, επειδή είπατε για την ευθύνη της Κυβέρνησης, τη δέκατη μέρα και αφού έχουν ανέβει όλοι οι υποψήφιοι δήμαρχοι και νομάρχες, πλην του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, ο οποίος απλώς συνόδευσε την ενδεκάτη μέρα τον κ. Νάκο για λίγα λεπτά στο χώρο των Ταγαράδων –όλοι λοιπόν και θέλω να το προσέξετε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα, λοιπόν, να σας πω ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και διαχρονικό.
Θέλω, όμως, να σας τονίσω ότι το 1999 ολοκληρώθηκε η μελέτη από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης και η χωροθέτηση για το ΧΥΤΑ στη Μαυροράχη. Η Μαυροράχη δεν χωροθετήθηκε πέρσι. Σας έδωσαν λανθασμένα στοιχεία. Είπατε ότι χωροθετήθηκε πέρσι. Το 1999 χωροθετήθηκε. Δημοπρατήθηκε. Υπήρχε ανάδοχος. Οι δήμαρχοι, όμως, της περιοχής, εξαίρετα στελέχη της παράταξής σας, μαζί με το Μητροπολίτη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ: Θα τους θυμάστε στα κανάλια να κλείνουν τους δρόμους, να προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Και η Νέα Δημοκρατία της Θεσσαλονίκης εκώφευε. Αυτοί καθυστέρησαν την έναρξη κατασκευής του Χ.Υ.Τ.Α., που άρχισε πέρσι.
Θέλω, λοιπόν, να κλείσω με μία φράση, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν έχω δυνατότητα δευτερολογίας. Ανέβηκαν οι δύο Υφυπουργοί –και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό, κύριε Υπουργέ- μετά από την ενδεκάτη ημέρα και έδωσαν υποσχέσεις. Δεν καθησύχασαν, όμως, ούτε έδωσαν ριζικές λύσεις. Και αυτό είναι το ζητούμενο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, κύριε συνάδελφε, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν καθυστέρησε καθόλου ο μηχανισμός. Δεν συνήλθε σε σώμα αυτή η Επιτροπή, την οποία αναφέρετε, τη δέκατη ημέρα. Αντιθέτως, τα επίσημα στοιχεία, τα οποία υπάρχουν, αναφέρουν ότι τη Δευτέρα 17 Ιουλίου και την Τρίτη 18 Ιουλίου έγιναν απανωτές, συνεχόμενες συσκέψεις με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ: Την Τρίτη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ( Υφυπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): …με συμμετοχή των αρμοδίων υπηρεσιών, εμπειρογνωμόνων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και άλλων.
Επίσης, επιτρέψτε μου να πω ότι στην πρωτομιλία μου απάντησα στα θέματα, τα οποία έχετε θέσει στην ερώτησή σας. Ρωτάτε τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., τι προτίθεται να κάνει για τη λειτουργία της υπάρχουσας χωματερής και για την ολοκλήρωση του Χ.Υ.Τ.Α. στη Μαυροράχη. Και επ’ αυτών τοποθετήθηκα.
Και θα συνεχίσω -αν μου επιτρέπετε- για να σας δώσω κάποια επιπρόσθετα στοιχεία, γιατί αναφερθήκατε στη χωροθέτηση.
Αναφέρω, λοιπόν, ότι ο περιφερειακός σχεδιασμός, τον οποίο γνωρίζετε, επίσης, πολύ καλά είναι εγκεκριμένος από τον περασμένο Δεκέμβριο και προβλέπει ότι μέχρι το τέλος του 2007 θα έχει κλείσει η χωματερή των Ταγαράδων. Τον Οκτώβριο του 2007, λίγους μήνες νωρίτερα, θα είναι δυνατή η σταδιακή λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. στη Μαυροράχη, ο οποίος κατασκευάζεται με γρήγορους ρυθμούς.
Εδώ, θα πρέπει να πω ότι η σύμβαση ανάθεσης του έργου υπεγράφη στις 11/7/2005.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ: Γιατί καθυστέρησε είπα. Θυμάστε;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης είναι τριάντα εννέα μήνες για το έργο. Υπάρχει μία μεγάλη καθυστέρηση της τάξεως των σαράντα περίπου μηνών λόγω προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα γίνει προεκφώνηση των νομοσχεδίων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη.
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόμου: «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις.
Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί κατά τη σημερινή συνεδρίαση.
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει η Πρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΝΑ ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Υπουργείου Εξωτερικών.
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις».
Το νομοσχέδιο θα συζητηθεί κατά τη σημερινή συνεδρίαση.
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Συζήτηση και ψήφιση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων για την χρηματοδοτική μίσθωση, διατάξεις περί δημοσίων εσόδων και άλλες ρυθμίσεις», σύμφωνα με τα άρθρα 72 παράγραφος 4 του Συντάγματος και 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού της .Βουλής.
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Το νομοσχέδιο κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τον Κανονισμό.
Του ιδίου Υπουργείου.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου».
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Συνεπώς το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου» έγινε δεκτό ομοφώνως σε μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συμφωνίας και Συναντίληψης (Memorandum of Understanding –MOU) μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Στρατηγείου Επιχειρήσεων του Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή και του Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή Μετασχηματισμού της Συμμαχίας σε σχέση με τις διατάξεις Υποστήριξης της Φιλοξενούσας Χώρας σε επιχειρήσεις/ασκήσεις ΝΑΤΟ μετά των συνημμένων Παραρτημάτων Α και Β αυτού».
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Κρατείται.
Το νομοσχέδιο κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επανερχόμαστε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις».
Έχετε κάποια διόρθωση, κύριε Υπουργέ;
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Απλώς στο τελευταίο άρθρο για τις εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος υπάρχουν κάποιες νομοτεχνικές βελτιώσεις. Έχω ήδη μοιράσει στους συναδέλφους ένα έντυπο που τις καθορίζει. Θέλετε να τις διαβάσω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Θα κατατεθούν στα Πρακτικά, αλλά θέλω να ρωτήσω εάν είναι σύμφωνοι όλοι.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Είναι σύμφωνοι όλοι. Επομένως, καταθέστε τις στα Πρακτικά.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Στο σημείο αυτό ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωρο5ταξίς και Δημοσίων Έργων καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες διορθώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
«ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
Άρθρο 14
Α) Στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου προστίθεται μετά την φράση της παραγράφου 2 του ... οι λέξεις «άρθρου 7 ...»
Β) Στην παράγραφο 2 προστίθεται μετά το εδάφιο α), εδάφιο β) ως ακολούθως:
«β) στη σειρά των Περιφερειακών Τμημάτων στο ψηφοδέλτιο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ.»
Το εδάφιο β) γίνεται εδάφιο γ).
Γ) Στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου στο προστιθέμενο εδάφιο διαγράφονται οι λέξεις «τέσσερις μήνες» και η λέξη «διενέργεια» και προστίθεται η λέξη «προκήρυξη» και η φράση «και το περιεχόμενο» μετά την φράση «... τροποποιούνται οι διαστάσεις.. .»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο και στο σύνολο, ως διενεμήθη με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις του κυρίου Υπουργού;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ««Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώμα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο των παραπάνω νομοσχεδίων.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Το Σώμα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις».
Το νομοσχέδιο έχει ψηφιστεί επί της αρχής στη συνεδρίαση της 4ης Ιουλίου 2006. Στη συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου άρχισε η συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών ως μία ενότητα. Έχουν λάβει το λόγο οι εισηγητές, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και του Συνασπισμού, καθώς και δύο συνάδελφοι από τον κατάλογο των επτά εγγεγραμμένων ομιλητών.
Συνεπώς, θα συνεχίσουμε με τους εγγεγραμμένους ομιλητές, αλλά άκουσα, κύριε Υπουργέ, ότι έχετε μία αλλαγή στα άρθρα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΣΙΜΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Όχι, κυρία Πρόεδρε αλλαγή, απόσυρση της τροπολογίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Εσείς θα κάνετε, κύριε Κασσίμη, την απόσυρση της τροπολογίας;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΣΙΜΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Ναι, ναι.
Θέλω να σας ενημερώσω ότι η τροπολογία με γενικό αριθμό 691 και ειδικό 14, η οποία αφορά τα διοικητικά συμβούλια των δημοσίων επιχειρήσεων, αποσύρεται και θα συζητηθεί στο αυριανό νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ (Υπουργός Δημόσιας Τάξης): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Θέλετε να μιλήσετε για το νομοσχέδιο του Σ.Α.Ε.;
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ (Υπουργός Δημόσιας Τάξης): Ναι, έχω την τροπολογία λόγω του κατεπείγοντος για τα διαβατήρια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Η τροπολογία είναι κατατεθειμένη και συζητείται έτσι και αλλιώς.
Κατά τη σημερινή συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις», ορίζεται ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος από τον Πρόεδρο του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς η κ. Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη.
Οι συνάδελφοι που είναι εγγεγραμμένοι για να μιλήσουν, είναι η κ. Μανωλιά, ο κ. Λοβέρδος, ο κ. Παντούλας, ο κ. Μαντζαπετάκης και ο κ. Γείτονας.
Η κ. Μανωλία. Απούσα. Διαγράφεται.
Ο κ. Λοβέρδος έχει το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν θα ήθελα το λόγο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Ο κ. Παντούλας έχει το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Boυλευτές, θεωρώ το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου «Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού και άλλες διατάξεις» ως μία κρίσιμη νομοθετική πρωτοβουλία, καθότι έχει την ιδιαιτερότητα να είναι εκτελεστικός νόμος του άρθρου 108 παράγραφος 2 του Συντάγματος, αλλά και εκ του γεγονότος ότι αναφέρεται στο ευαίσθητο τμήμα του εκτός των ελλαδικών ορίων ελληνισμού.
Το άρθρο 108 του Συντάγματος προσδιορίζει τον ελληνισμό της διασποράς με τον όρο «απόδημος ελληνισμός». Είναι χαρακτηριστική η διατύπωση της παραγράφου 1: «Το κράτος μεριμνά για τη ζωή του απόδημου ελληνισμού και τη διατήρηση των δεσμών του με τη μητέρα πατρίδα». Είναι εμφανές ότι ο συγκεκριμένος γλωσσικός προσδιορισμός δεν ανταποκρίνεται πλέον στην πραγματικότητα. Η λέξη «απόδημος» παράγεται από το ρήμα «αποδημώ» που σημαίνει εγκαταλείπω τον τόπο μου, φεύγω για τα ξένα. Όμως, πολύ μικρό ποσοστό Ελλήνων της διασποράς μπορούν πλέον να χαρακτηριστούν ως απόδημοι υπ’ αυτή την έννοια. Γι’ αυτό και στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, όπου προβλέπεται η ψήφιση του εκτελεστικού νόμου σχετικά με το Σ.Α.Ε., ως αποστολή του Σ.Α.Ε. ορίζεται: «η έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού ελληνισμού».
Η διατύπωση αυτή διευρύνει προφανώς την έννοια του απόδημου. Η συνταγματική διάταξη στην ουσία αναφέρεται στο σύνολο των ομογενών Ελλήνων. Και είναι σωστό. Ομογενής είναι αυτός που κατάγεται από το ίδιο γένος, την ίδια φυλή, που ανήκει στην ίδια εθνικότητα. Στην περίπτωσή μας ταυτίζεται με το πρόσωπο ελληνικής καταγωγής που έχει εγκατασταθεί οριστικά ή μακροχρόνια ή έχει γεννηθεί σε χώρα του εξωτερικού. Η λέξη «ομογενής» είναι συνώνυμη με τη λέξη «ομοεθνής» και εννοιολογικά καλύπτει τους απανταχού Έλληνες κατά την ουσία της συνταγματικής διατύπωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 108.
Η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί, λοιπόν, ευκαιρία για αναδιατύπωση του άρθρου 108 ώστε από τον όρο «απόδημος ελληνισμός», η συνταγματική διάταξη να αναφέρεται και στους απόδημους αλλά και στους ομογενείς Έλληνες.
Ανέφερα όλα τα παραπάνω, κύριοι Υπουργοί, γιατί στην περίπτωση των βορειοηπειρωτών ομογενών, δηλαδή των Ελλήνων από την Αλβανία, η επίκληση του όρου «απόδημος» τους στέρησε κατ’ αρχάς την ένταξή τους στο Σ.Α.Ε., ενώ στην τελευταία συνέλευση κατετάγησαν σε δεύτερη κατηγορία, αυτή του παρατηρητή, χωρίς το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.
Και ερωτώ: Ο ελληνισμός της Αλβανίας δεν ανήκει στις δυνάμεις του απανταχού ελληνισμού, την εκπροσώπηση των οποίων έχει ως αποστολή το Σ.Α.Ε.; Δεν έχουμε σήμερα στην Αλβανία μία δρώσα και δυναμική ελληνική ομογένεια, που αναπτύσσεται από το νότο έως την πρωτεύουσα της Αλβανίας και όχι μόνο, με εκλεγμένους Βουλευτές, με παράγοντες που ελέγχουν μεγάλο τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας της γείτονος και φίλης χώρας, με στελέχη στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, απόφοιτους ελληνικών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., με οργανωμένη έκφραση των δυνάμεων του ελληνισμού μέσω της «Ομόνοιας»; Γιατί αυτή η επιπόλαιη, ανιστόρητη και εθνικά επικίνδυνη, κατά την άποψή μου, μεταχείριση;
Τα λέω όλα αυτά γιατί διαπιστώνω ότι στο άρθρο 4 του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου προβλέπεται η συγκρότηση επτά περιφερειών του Σ.Α.Ε.. Μεταξύ αυτών και η περιφέρεια Ευρώπης. Ερωτώ τους κυρίους Υπουργούς, των οποίων γνωρίζω την ευαισθησία επ’ αυτών των θεμάτων: Η ελληνική ομογένεια της Αλβανίας εντάσσεται στην περιφέρεια Ευρώπης του Σ.Α.Ε.;
Θα ήθελα να προσθέσω ότι για ιδιαιτέρως σημαντικούς λόγους, που δεν είναι του παρόντος, στο συντονιστικό συμβούλιο περιφέρειας Ευρώπης του Σ.Α.Ε., το ένα από τα έντεκα μέλη θα πρέπει να εκφράζει πάντοτε τους ομογενείς μας εξ Αλβανίας.
Επιμένω στη διατύπωση ξεκάθαρων θέσεων κύριοι Υπουργοί, γιατί σε μια σειρά από αυτονόητες υποχρεώσεις της Ελλάδας απέναντι στο βορειοηπειρωτικό ελληνισμό, η ελληνική πολιτεία συλλαμβάνεται «ελλειποβαρής». Χαρακτηριστικό παράδειγμα η χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Θα μου επιτρέψετε να πω ότι, όπως και στην περίπτωση της ένταξης των βορειοηπειρωτών στο Σ.Α.Ε., έτσι και στη συγκεκριμένη περίπτωση η έως τώρα στάση δείχνει μία απίστευτη ανωριμότητα και ακατανόητη φοβικότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Όταν δε ως αιτίαση της συνεχούς αναβλητικότητας προβάλλεται ο κίνδυνος απώλειας του ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου, τότε η συμπεριφορά αυτή προσλαμβάνει και τα χαρακτηριστικά της πολιτικής επιπολαιότητας και αφέλειας, για να μη χρησιμοποιήσω τον πολύ βαρύ χαρακτηρισμό, της πολιτικής ανοησίας, κατά την άποψή μου.
Είναι ευκαιρία να δηλώσετε τώρα, κύριοι Υπουργοί, ότι οι ομογενείς Έλληνες της Αλβανίας θα είναι τακτικά μέλη του Σ.Α.Ε. με όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις μέσω της οργάνωσης «Ομόνοιας» από την επόμενη συνέλευση, όποτε γίνει αυτή.
Να δηλώσετε, επίσης, ότι το δεύτερο ταυτόχρονο βήμα της Κυβέρνησής σας θα είναι η χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας στους Βορειοηπειρώτες, γεγονός που θα αναζωογονήσει τις δυνάμεις του Ελληνισμού της Αλβανίας και θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή πορεία της γείτονος χώρας.
Παρίσταται εδώ ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο κ. Πολύδωρας. Έχω μία δημόσια επιστολή του κ. Πολύδωρα, η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα των Ιωαννίνων «ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ» με ημερομηνία Τετάρτη 18 Ιουνίου 2003, όταν η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. επιχειρούσε να χορηγήσει στους Βορειοηπειρώτες τη διπλή υπηκοότητα, την ελληνική ιθαγένεια. Ο κ. Πολύδωρας αφού κατήγγειλε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. με πολύ βαριές εκφράσεις, κατέληγε ως εξής: «Προτείνουμε τώρα αμέσως τη σύσταση διακομματικής επιτροπής, με τη συμμετοχή φυσικά των αντιπροσώπων Βορειοηπειρωτών, να ελέγξει τη γνησιότητα των ειδικών δελτίων ταυτότητας ομογενούς και συνεπώς την απόδοση της διπλής υπηκοότητας στους πραγματικούς Έλληνες εδώ και τώρα». Και σας ερωτώ: Τρία χρόνια από τότε, δυόμισι χρόνια από την ανάληψη της εξουσίας από την Κυβέρνησή σας, γιατί δεν υλοποιείτε αυτό που υποσχόσασταν τότε ως το αμέσως επόμενο βήμα; Και γιατί αυτή η παλινωδία;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Τελικά εσείς δεν τη δώσατε;
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Και δεν φτάνει αυτό. Όταν αναλάβατε την διακυβέρνηση, για δύο κρίσιμα θέματα των Βορειοηπειρωτών, που ήταν λυμένα επί ΠΑ.ΣΟ.Κ., δηλαδή τη σύνταξη του Ο.Γ.Α. και το βιβλιάριο ασθενείας, ξέρετε ποιες είναι οι αποφάσεις, τις οποίες πήρατε; Φέρουν την υπογραφή των Υπουργών, του τέως Υπουργού και υποψήφιου δημάρχου, κ. Κακλαμάνη, και του τέως Υπουργού Γεωργίας. Ακούστε τες. Για να πάρει, πλέον, κάποιος βιβλιάριο υγείας και σύνταξη του Ο.Γ.Α. πρέπει να μετακομίσει από τα χωριά της Βορείου Ηπείρου και από τις πόλεις όπου ζουν οι Βορειοηπειρώτες στην Ελλάδα. Αυτό είναι πρωτοφανές. Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να προτείνονται από την Εληνική Κυβέρνηση; Δηλαδή τι θέλουμε; Να μετακομίσει ο Ελληνισμός από την Βόρειο Ήπειρο, να έρθει στην Ελλάδα, για να έχει αυτά τα δικαιώματα;
Η Κυβέρνηση λοιπόν, δεν έχει δικαίωμα να καθυστερήσει την εκπλήρωση των στοιχειωδών υποχρεώσεων της μητροπολιτικής Ελλάδος απέναντι σε ένα τμήμα του Ελληνισμού που υπέστη τα πάνδεινα, προκειμένου να κρατήσει την εθνική του συνείδηση. Ξέρετε τι μου γράφει σε μια επιστολή του ένας Βορειοηπειρώτης; Σας διαβάζω ένα απόσπασμα: «Ο παππούς μου, Χρήστος Γεωργάκης, ενσωματωμένος στον Ελληνικό Στρατό, πολέμησε εναντίον των Τούρκων στο μέτωπο της Μικράς Ασίας. Επέστρεψε στα Ιωάννινα. Πέθανε υπηρετώντας τον Ελληνικό Στρατό από την τρομερή τότε γρίπη, αφήνοντας τέσσερα ορφανά παιδιά. Ο θείος μου, ο γιός του, ο Βαγγέλης Γεωργάκης, ενσωματώθηκε στον Ελληνικό Στρατό και πολέμησε στο μέτωπο της Αλβανίας εναντίον του Ιταλού κατακτητή. Η γιαγιά μου έπαιρνε σύνταξη από το ελληνικό κράτος μέχρι το ’40 οπότε και πέθανε». Σε αυτούς, λοιπόν, τους Έλληνες η Κυβέρνησή σας απαντά ότι δεν είναι ώριμο αίτημα η χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας. Αν είναι δυνατόν! Να το κάνετε τώρα. Αποτελεί εθνική αναγκαιότητα.
Μεθαύριο που θα έρθετε στα Γιάννενα, κύριε Κασσίμη, για να εισηγηθείτε στο παγκόσμιο συνέδριο των Απόδημων Ηπειρωτών το θέμα «Κυβερνητική πολιτική απέναντι στο Βορειοηπειρωτικό», είναι ευκαιρία να το εξαγγείλετε εκεί και να πείτε ότι η Κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία αποφάσισε την παροχή της ελληνικής ιθαγένειας στους Βορειοηπειρώτες. Σας θυμίζω τη φράση του Χειμαριώτη Πύρρου Δήμα; «Έγινα Έλληνας, γιατί έγινα Ολυμπιονίκης. Αν δεν γινόμουν Ολυμπιονίκης, θα ήμουν Αλβανός». Οι λίγες αυτές λέξεις, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, περιέχουν την ουσία της έως τώρα ακατανόητης στάσης της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας απέναντι σε αυτό το ζήτημα.
Ολοκληρώνοντας, την παρέμβασή μου, θέλω να πω δύο κουβέντες και για τη διακοπή δράσεων του Σ.Α.Ε., όπως για παράδειγμα των προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στη Μαύρη Θάλασσα κ.λπ. ή την αναστολή ανέγερσης δίγλωσσων σχολείων στην Αλβανία (ελληνικά και αλβανικά). Σας είναι γνωστό ότι η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. οργάνωσε το Αρσάκειο Τιράνων, το σχολείο «ΟΜΗΡΟΣ» στην Κορυτσά και την Ακροκεράμειο Ελληνική Σχολή Χειμάρας που θα λειτουργήσει από το Σεπτέμβρη. Δυόμισι χρόνια εσείς τι κάνατε; Τι προγραμματίζετε για αυτό το θέμα στους Αγ. Σαράντα, το Αργυρόκαστρο, το Βούρκο, την Δερόπολη; Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Εάν τα όσα σχεδιάζουμε ως μητροπολιτική κέντρο του απανταχού ελληνισμού επιθυμούμε να έχουν κάποια αξία, τότε ας μην ξοδεύουμε τα χρήματα των φορολογούμενων Ελλήνων ασκόπως. Κύρια στόχευση του Σ.Α.Ε., στόχευση δική μας, θα πρέπει να είναι η ελληνική παιδεία και η ελληνική γλώσσα. Πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας όλοι: Τα όρια ενός έθνους φτάνουν έως εκεί που ομιλείται η γλώσσα του.
Είναι δυνατόν αυτά τα αυτονόητα πράγματα να μην τα αντιλαμβάνεται η ελληνική Κυβέρνηση; Αδυνατώ να το πιστέψω, γι’ αυτό και αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις απαντήσεις των κυρίων Υπουργών. Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΣΙΜΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο για να κάνω μία παρέμβαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Κύριε Υπουργέ, είναι γραμμένοι για να μιλήσουν μόνο δύο συνάδελφοι. Μετά μπορείτε να πάρετε το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΣΙΜΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Για πολύ λίγο θα μιλήσω, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Κύριε Υπουργέ, περιμένετε να κάνω μία ανακοίνωση.
Έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι οι Υπουργοί Τουριστικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού και Μεταφορών και Επικοινωνιών κατέθεσαν σχέδιο νόμου: «Ανάπτυξη Ιαματικού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις».
Παραπέμπεται στην αρμόδια διαρκή επιτροπή.
Επίσης οι Βουλευτές κ.κ. Στυλιανός Παπαθεμελής, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Σίμος Κεδίκογλου, Δημήτριος Γαλαμάτης, Αναστάσιος Σπηλιόπουλος, Μαρία Κόλια και Χρυσή Καρύδη κατέθεσαν πρόταση νόμου: «Καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολής, Πόντου, Μικράς Ασίας και Θράκης από το Τουρκικό Κράτος».
Παραπέμπεται στην αρμόδια διαρκή επιτροπή.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Σας παρακαλώ μόνο να μην προκαλέσουμε συζήτηση με ανταπαντήσεις κ.λπ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΣΙΜΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Δύο παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω μόνο σε αυτά που είπε ο κ. Παντούλας εκτός Σ.Α.Ε. γι’ αυτά που ανέφερε για το Βορειοηπειρωτικό.
Εγώ αντιλαμβάνομαι και τη συναισθηματική του φόρτιση όταν μιλά για το Βορειοηπειρωτικό. Θέλω, όμως, να σας πω ότι αν μιλήσουμε για πολιτική ανοησία, θα μιλήσουμε και για μειωμένη πολιτική υπευθυνότητα. Θέλω να σας πω, κύριε Παντούλα, ότι μπορείτε να έλθετε στο γραφείο μου για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Ξέρετε πολύ καλά ότι και η προηγούμενη και η σημερινή Κυβέρνηση προχωρούν προς την απονομή της ελληνικής ιθαγένειας με πάρα πολύ προσεκτικά βήματα. Διότι δεν είναι για να ικανοποιηθούμε συναισθηματικά και να δημιουργήσουμε άλλα προβλήματα που θα τα βρούμε μπροστά μας. Το ξέρετε πολύ καλά και μπορούμε να το συζητήσουμε κατ’ ιδίαν.
Στο θέμα των βιβλιαρίων υγείας και σύνταξης έχετε δίκιο τυπικά. Αντιλαμβάνεσθε ότι και εδώ έγινε μία προσπάθεια να περιγράψουμε ορισμένα πράγμα και στην ουσία να γίνει αυτό που ζητάτε. Υπάρχουν διάφορα θέματα. Κινούμεθα πολύ προσεκτικά όπως και πριν εκινούντο προσεκτικά για λόγους εθνικής προοπτικής. Οι Βορειοηπειρώτες δεν έχουν εγκαταλειφθεί και στο Σ.Α.Ε. συμμετέχουν στην περιφέρεια Ευρώπης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Ο κ. Ματζαπετάκης έχει το λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, το σχέδιο νόμου «Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, Σ.Α.Ε. και άλλες διατάξεις» αποβλέπει σύμφωνα με τις φιλοδοξίες του συντάκτη του στο να επιτύχει κάτι το καλύτερο απ’ ότι επετεύχθη με τον προ ενδεκαετίας ψηφισθέντα νόμο. Όπως προκύπτει από τη μελέτη των άρθρων του επιδιώκει να διασφαλίσει ρόλους, να καθορίσει δομές, να αποδυναμώσει συγκεντρωτισμούς, να αναδιαρθρώσει το προεδρείο του Σ.Α.Ε. να ρυθμίσει τα των επιχορηγήσεων και να καθορίσει καθήκοντα.
Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν να μιλήσω επί της αρχής. Όμως, παρακολούθησα όλες τις ομιλίες των συναδέλφων και άκουσα τα πολλά παινέδια, τα οποία ελέχθησαν σε αυτήν την Αίθουσα για τον Ελληνισμό της διασποράς, για τον Απόδημο Ελληνισμό, για την πρόοδο και το δυναμισμό των Ελλήνων που διαβιούν στο εξωτερικό. Και εγώ και ο καθένας ίσως έχουμε να κάνουμε περισσότερα παινέδια από αυτά που ακούστηκαν.
Όμως, το θέμα είναι αν ανταποκρίνονται αυτά τα οποία λέγονται με τα αισθήματα και με τις δυνατότητες που τους παρέχουμε ως κράτος. Και αυτό γιατί συζητάμε κατ’ αρχήν για έναν Ελληνισμό που αντιστοιχεί στα 2/5 του Ελληνισμού. Δηλαδή τα 2/5 του Ελληνισμού είναι εκτός Ελλάδος.
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ)
Οι υπόλοιποι εντός Ελλάδος Έλληνες απολαμβάνουν τα αγαθά εκείνα, τα οποία προβλέπει και μπορεί να παρέχει η πολιτεία, δηλαδή την υγεία, την παιδεία, την πρόνοια, την ανάπτυξη, το μεγάλο δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ένα δικαίωμα το οποίο οι Έλληνες του εξωτερικού δεν το έχουν, παρά το γεγονός ότι κάποιοι πρώτης γενιάς επιδιώκουν να έρθουν όχι μόνο στις Βουλευτικές Εκλογές, διανύοντας χιλιάδες μίλια, αλλά ακόμα και για τις Δημοτικές Εκλογές. Αυτό αποδεικνύει ότι ενδιαφέρονται για τα δρώμενα εντός της Ελλάδας. Δεν έχουν όμως τη δυνατότητα, παρά μονάχα του δικαιώματος του εκλέγειν και όχι του εκλέγεσθαι.
Θα ήθελα να πω -και έχει ακουστεί πολλές φορές και στις συνεδριάσεις της Επιτροπής του Απόδημου Ελληνισμού- ότι κάποια στιγμή πρέπει να αποκτήσουν το δικαίωμα ψήφου και οι ομογενείς μας.
H ψήφος του Aπόδημου Ελληνισμού είναι κάτι το οποίο ορισμένους τους φοβίζει. Δεν είναι, όμως, πρωτότυπο. Έχει ήδη δοκιμαστεί στην Ιταλία με αποτελέσματα αρκετά καλά και νομίζω ότι και εμείς πρέπει να προχωρήσουμε, μια και την ιδέα εμείς την είχαμε, και την μιμήθηκαν οι Ιταλοί.
Πιστεύω ότι θα μπορούσε να υπάρχει μέσα στον μεγάλο, κατά τη γνώμη μου, αριθμό των τριακοσίων Βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ένας αριθμός δέκα Βουλευτών από τους ομογενείς, οι οποίοι να μπορούν να εκφέρουν πραγματικά τις θέσεις, τις απαιτήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομογένεια των Ελλήνων εκτός της Ελλάδας. Δυστυχώς, όμως, αυτό δεν γίνεται, παρά μόνο με το Σ.Α.Ε., το οποίο αποβλέπει ακριβώς στο να καλύψει αυτό το κενό. Τουλάχιστον, θα έλεγα ότι θα πρέπει δύο φορές το χρόνο, μία φορά ανά εξάμηνο, να μπορεί να δίνεται το δικαίωμα σε μία πανηγυρική συνεδρίαση, στην οποία να μετέχουν όλοι οι Υπουργοί και εκπρόσωποι του Σ.Α.Ε., ούτως ώστε να ακούγονται και να επιλύονται τα θέματά τους.
Από ό,τι φαίνεται τελικά, ο ρόλος του Σ.Α.Ε. επελέγη να είναι θεωρητικός, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Απλώς, διαβιβάζει στο Υπουργείο Εξωτερικών τις περιφερειακές εκθέσεις. Μόνο αυτός είναι ο ρόλος του. Επί της ουσίας, ενώ θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη σημασία, μία οργανωτική δομή, μία ευχέρεια δράσης, μία ανεξαρτησία και ένα κύρος, τελικά δεν το έχει αυτό το κύρος. Και πώς να το έχει, όταν δεν έχει την οικονομική αυτοδυναμία και άνεση; Ενώ, είχε αποφασιστεί η ίδρυση του Ε.Τ.Ο., του Εθνικού Ταμείου Ομογένειας, κάτι το οποίο πραγματικά θα βοηθούσε πολύ στην αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων, δυστυχώς αυτό δεν φαίνεται να προχωρά στο σχέδιο νόμου, που έρχεται σήμερα προς ψήφιση.
Πιστεύω ότι μ’ αυτές τις δυνατότητες, πρέπει να ξεχάσουμε όλα τα σημαντικά έργα τα οποία έγιναν στο παρελθόν, τη δημιουργία και το χτίσιμο νοσοκομείων στη Μαύρη Θάλασσα και στην Ουκρανία γενικότερα, όπου υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα.
Αντιθέτως, αντί να υπάρξει μία οικονομική ενίσχυση, ακούστηκαν την τελευταία φορά από τον Υπουργό σχόλια, πικρόχολα θα έλεγα, για σπατάλες και για μεγάλες δαπάνες που έγιναν τα τελευταία έντεκα χρόνια. Ακούστηκε ότι ξοδεύτηκαν 26.000.000 ευρώ, αυτό το τρομερά μεγάλο ποσόν των 26.000.000 ευρώ, δηλαδή 2,3 ευρώ κατ’ έτος. Δηλαδή, κάτι λιγότερο από 1.000.000.000 δραχμές. Και αυτή είναι η σπατάλη που αποσκοπεί για την ενίσχυση των 2/5 του Ελληνισμού;
Είπατε και κάποια σχόλια, αγαπητέ φίλε Υπουργέ, για τους συμβούλους, για το τι χρειάζονται οι σύμβουλοι. Και το λέμε εδώ, όταν υπάρχουν «λεγεώνες» συμβούλων στους γραμματείς, στους Υπουργούς, στις περιφέρειες, παντού!
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ (Υπουργός Δημόσιας Τάξης): ...(δεν ακούστηκε)
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ: Το άκουσα και σας παρακολούθησα με πάσα λεπτομέρεια!
Θα ήθελα, λοιπόν, να πω ότι πραγματικά θα πρέπει να δούμε με πιο ουσιαστικό ενδιαφέρον τον Απόδημο Ελληνισμό μας και να μην φθάσουμε στο σημείο –και εδώ καταλήγω- ο εκάστοτε Υπουργός να νομοθετεί με προεδρικά διατάγματα για ένα τόσο σημαντικό θέμα, όπως είναι του Σ.Α.Ε..
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστούμε, κύριε Ματζαπετάκη.
Το λόγο έχει ο κ. Γείτονας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Κύριε Υπουργέ, πιστεύω ότι το νομοσχέδιο για το Σ.Α.Ε. ήταν μια καλή ευκαιρία να στείλουμε ένα μήνυμα συναίνεσης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τα θέματα των Αποδήμων. Θα ήταν, ίσως, η καλύτερη υπηρεσία προς τον Απόδημο Ελληνισμό. Γι’ αυτό κι εμείς και ως κόμμα και ως Βουλευτές, πέρα από τις παρατηρήσεις ή τις αντιρρήσεις μας σε ορισμένες διατάξεις του νομοσχέδιου, προχωρήσαμε σε συγκεκριμένες προτάσεις. Δυστυχώς, τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν ανταποκρίνεστε σε αυτές, δεν αποδέχεστε προτάσεις βελτιωτικές του νομοσχεδίου, ούτε αποδέχεστε τροπολογίες που έχουμε καταθέσει. Δεν νομίζω ότι αυτή η εμμονή σε ορισμένες διατάξεις που επισημαίνονται ως προβληματικές προσφέρει τίποτα, τουναντίον θα το βρούμε μπροστά μας.
Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι κοινός τόπος και κοινός στόχος μας είναι να αποτελέσει το Σ.Α.Ε. τον κινητήριο μοχλό της μεγάλης δύναμης του Ελληνισμού της διασποράς ιδιαίερα της νέας γενιάς των αποδήμων.
Το ξέρετε καλύτερον εμού, κύριοι Υπουργοί, μιας και είστε στην Κυβέρνηση στη σημερινή συγκυρία, ότι τη χρειάζεται αυτήν τη δύναμη το έθνος. Σε μία εποχή που η Διεθνής Κοινότητα παραπαίει από υποκρισία. Στο Λίβανο συντελείται μια ανθρωπιστική καταστροφή. Η «παγκόσμια τάξη» δεν προωθεί την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου αλλά την επιβολή της δύναμης του ισχυρού. Δοκιμάζεται σήμερα η αξιοπιστία της διεθνούς διπλωματίας. Και γιατί το λέω; Γιατί στην αρχή οι ισχυροί της γης έκαναν «χάζι» ως παρατηρητές και από προχθές χύνουν δάκρυα ως «κροκόδειλοι»! Για εμάς της Ελληνικής Βουλής –χρειάζεται με την ευκαιρία αυτή να το τονίσουμε από το Βήμα- μια και μόνη είναι η λύση. Η κατάπαυση του πυρός!
Χρειαζόμαστε, λοιπόν –για να επανέλθω- αυτήν τη δύναμη του Ελληνισμού ως έθνος. Προϋπόθεση, όμως, για να κινητοποιήσουμε τον Ελληνισμό, είναι να δομήσουμε και υπό το φως της εμπειρίας από τη μέχρι τώρα λειτουργία του Σ.Α.Ε. ένα δημοκρατικό, αποκεντρωμένο, αντιπροσωπευτικό, αυτοδύναμο και αποτελεσματικό Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού.
Εκείνο που για μένα παραμένει ως το σοβαρότερο ανοιχτό θέμα σε σχέση με τις διατάξεις είναι το θέμα της αντιπροσώπευσης. Η δημοκρατική και ανεξάρτητη λειτουργία του Σ.Α.Ε. στη βάση της γνήσιας αντιπροσώπευσης δεν επιτυγχάνεται μ' αυτό το νομοσχέδιο.
Με το άρθρο 4, παράγραφος 7 και με το άρθρο 5, παράγραφος 2, τα κριτήρια και η διαδικασία για την εκπροσώπηση στις περιφερειακές συνελεύσεις των μελών του Σ.Α.Ε. και τον αριθμό των αντιπροσώπων, όπως και τα κριτήρια και η διαδικασία για την εκπροσώπηση στην τακτική συνέλευση καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα. Αυτό είναι μια ευρεία εξουσιοδότηση για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Γιατί πρόκειται για ζωτικής σημασίας θέμα. Δεν μπορείτε να αποφασίσετε μόνος σας, κύριε Υπουργέ. Δεν συνάδει αυτό με την έννοια του Εκτελεστικού Νόμου του Συντάγματος. Αναφέρομαι στο άρθρο 108, που θέλει να καθορίζεται με νόμο, που σημαίνει να καθοριστεί με σαφήνεια και πληρότητα η οργάνωση του Σ.Α.Ε.. Αλλά κυρίως δεν διασφαλίζει η παραπομπή σε ένα προεδρικό διάταγμα την απαιτούμενη διαβούλευση και συμφωνία που πρέπει να επιτυγχάνεται για έναν τέτοιο φορέα, τον Σ.Α.Ε., που είναι ο κύριος φορέας «έκφρασης όλων των δυνάμεων του απανταχού Ελληνισμού» όπως επί λέξει λέει το Σύνταγμα. Σε ένα τέτοιο ζήτημα μείζονος εθνικού ενδιαφέροντος εγώ δεν αντιλαμβάνομαι τι νόημα έχουν κυβερνητικές ή κομματικές εμμονές. Είναι υπόθεση και ευθύνη όλων μας η διαμόρφωση της σωστής λειτουργίας του.
Ένα δεύτερο ζήτημα αφορά την αυτοτελή χρηματοδότηση. Με το άρθρο 7 προβλέπεται, πράγματι, χρηματοδότηση του Συμβουλίου από τον τακτικό προϋπολογισμό. Πιστεύω, όμως, ότι δεν είναι αρκετό. Προτείναμε τη δημιουργία Εθνικού Ταμείου Ομογενών και καταθέσαμε σχετική τροπολογία. Γιατί πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει, πέρα από τα άλλα, κίνητρο για την ενεργή συμμετοχή των ομογενών, εγγύηση για καλύτερο έλεγχο και αυξημένη αξιοπιστία του Σ.Α.Ε..
Τελειώνω κάνοντας έκκληση και τώρα ακόμα να συμπληρώσετε και να βελτιώσετε τις διατάξεις με βάση τις προτάσεις που κάναμε. Είναι εποικοδομητικές προτάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, πραγματικά, αναλαμβάνετε την ευθύνη και το βάρος της εμφάνισης του Κοινοβουλίου διχασμένου σ’ ένα τέτοιο κατ’ εξοχήν εθνικό ζήτημα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το κάνετε. Πιστεύω ότι οι συνάδελφοι της Συμπολίτευσης συμμερίζονται την ανάγκη συναίνεσης και περιμένω μέχρι το τέλος και πριν την ψήφιση να προχωρήσετε σε ορισμένες βελτιώσεις.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Σας ευχαριστούμε, κύριε Γείτονα.
Η κ. Έλσα Παπαδημητρίου έχει το λόγο ως προτασσόμενη δευτερολογούσα.
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πήρα το λόγο, κύριε Υπουργέ, γιατί διαβάζοντας το νομοσχέδιο και συμφωνώντας για την πολύ σημαντική προώθηση τα των αποδήμων και ομογενών μας, είδα ότι δεν καλύπτεται στο άρθρο 2 αναφορά για τους Ιμβρίους και τους Τενεδίους. Και το λέω αυτό, διότι η Εκτελεστική Εξουσία που έφερε το σχέδιο νόμου κάνει ειδική αναφορά στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Αποδήμων Κυπρίων και στην Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι Ίμβριοι και οι Τενέδιοι έχουν σχέση με τη Συνθήκη της Λωζάνης με άλλο άρθρο και με άλλες προβλέψεις απ’ ό,τι Κωνσταντινοπολίτες, ή Ελληνικής καταγωγής Τούρκοι υπήκοοι της χερσαίας Τουρκίας και έχουν καταφέρει με τη σθεναρή στήριξη της σημερινής Ελληνικής Κυβέρνησης να δημιουργούν σεισμό, θα έλεγα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που παρακολουθεί την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας και να έχουν τη σελίδα 37 της τελευταίας έκθεσης και της προχθεσινής απόφασης του Συμβουλίου για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Τούρκων της Ίμβρου και της Τενέδου Ελληνικής καταγωγής. Δικαιούνται και αξίζουν και όντως έχουν αρχίσει να απολαμβάνουν μιας ειδικής μεταχείρισης από την Ελληνική Κυβέρνηση, από το Ελληνικό κράτος, που οφείλουμε να ενδυναμώσουμε με την αναφορά στα άρθρα 2, 5, 6, 7 και 8 και όπου προβλέπεται κάτι για την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αποδήμων Κυπρίων, να υπάρχει και η αναφορά για τους Ίμβριους και τους Τενέδιους.
Δηλαδή, στο άρθρο 2 παράγραφος 1I να προστεθεί μετά το δ) που αφορά στους Κυπρίους «ε)» που να λέει: «φορείς» -ότι συγκαταλέγονται δηλαδή ως μέλη του Σ.Α.Ε.- «που λειτουργούν σε πολιτειακό ή εθνικό επίπεδο μιας χώρας ή χωρών και έχουν ως σημείο αναφοράς και οργάνωσης την Ίμβρο και την Τένεδο».
Στο άρθρο 5 που περιγράφει τα μέλη της τακτικής συνέλευσης, στην πέμπτη σειρά της παραγράφου 7 που λέει «Στη συνάντηση συμμετέχουν επίσης προσωπικότητες εκ των αποδήμων και ομογενών», να προστεθεί «καθώς και εκπρόσωποι των Ιμβρίων και Τενεδίων». Θα το καταθέσω στα Πρακτικά, κύριε Υπουργέ, για να διευκολυνθείτε.
Στο άρθρο 6 που αφορά το Προεδρείο του Σ.Α.Ε., που μπαίνουν και οι Κύπριοι, πέραν των άλλων δέκα προβλεπομένων, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει και εκπρόσωπος των Ιμβρίων και των Τενεδίων. Και επειδή τότε τα μέλη γίνονται δώδεκα, μπορεί να προβλεφθεί ότι ο Πρόεδρος μπορεί να έχει διπλή ψήφο ή ένα επιπλέον μέλος, αν δεχθούμε τους ομογενείς Βορειοηπειρώτες, που είναι ίσως οι μόνοι που λείπουν, εκτός από τους Ιμβρίους και Τενεδίους, καίτοι καλύπτονται καλύτερα ως ομογενείς.
Επίσης, παρακαλώ στο άρθρο 7 να γίνει η προσθήκη στην παράγραφο 2 εδάφιο 2 μετά τον «Π.ΟΜ.Α.Κ.-Π.Σ.Ε.Κ.Α.» των Κυπρίων, του εκπροσώπου των Ιμβρίων και Τενεδίων για τα μέλη του προεδρείου και στο άρθρο 8, που προβλέπονται οι εγγραφές στον ετήσιο προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, να συμμετέχουν στις απαριθμούμενες οργανώσεις και οι Ίμβριοι και οι Τενέδιοι.
Η Eλληνική πολιτεία τους οφείλει. Ας μην ξεχνάμε ότι ήταν η μοναδική χωρική ενότητα της Τουρκίας, όπου ο πληθυσμός Eλληνικής καταγωγής ήταν 95% και κάτι περίπου. Αυτοί οι 9.500 άνθρωποι έχουν γίνει δέκα-δεκαπέντε και γνωρίζετε σίγουρα καλύτερα εμού -και οι δύο που έχετε υπηρετήσει στο Υπουργείο Εξωτερικών- ότι τιμούν την Ελλάδα, κοσμούν τον Eλληνισμό και είναι από τους πλέον δραστήριους πολίτες που έχω γνωρίσει σε πολλά κράτη του κόσμου και οι οποίοι θα γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές όλων του στόχου του Ελληνισμού.
Κύριε Υπουργέ, καταθέτω στα Πρακτικά τις τροπολογίες και παρακαλώ για την ενσωμάτωσή τους στο νομοσχέδιο.
(Στο σημείο αυτό η Βουλευτής κ. Ελισάβετ Παπαδημητρίου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία έχουν ως εξής:
«Σημεία παρέμβασης στο νομοσχέδιο περί ΣΑΕ
Άρθρο 2 - Μέλη του ΣΑΕ
Παρ. 1 (Μέλη του ΣΑΕ δύνανται να είναι:)
γ) Έτεροι φορείς των αποδήμων και ομογενών που προωθούν θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων του Ελληνισμού και έχουν μεγάλη επιρροή, απήχηση και ακτινοβολία τόσο στους Έλληνες του εξωτερικού όσο και στις κοινωνίες των χωρών διαμονής και της Ελλάδας, όπως είναι:
Ι. Ομοσπονδίες εθνικοτοπικών οργανώσεων, οι οποίες λειτουργούν σε πολιτειακό ή εθνικό επίπεδο μιας χώρας ή χωρών και έχουν ως σημείο αναφοράς και οργάνωσης μια ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια ή μια γεωπολιτική περιφέρεια ιστορικής σημασίας ή έναν εκ των νομών της Ελλάδας
δ) Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Απόδημων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ) και η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ).
Επειδή από τη διατύπωση δεν καλύπτεται η περίπτωση των Ιμβρίων και Τενεδίων (όπως δεν καλύπτεται και η περίπτωση των Κωνσταντινοπουλιτών και Βορειοηπειρωτών) -διαφορετικά δε